foodscience   Witamy na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii!
Menu

20-704 LUBLIN, ul. Skromna 8
tel. +48 81 462 33 74, 462 33 92; fax. +48 81 462 33 76Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Nauk o Żywności i Biotechnologii

« wstecz

 

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności

tel. +48 81 462 33 30

e-mail: jerzy.jamroz@up.lublin.pl

 

 • Charakterystyka przechowalniczej artykułów rolno-spożywczych przy różnych zakresach wilgotności względnej powietrza (charakterystyka właściwości sorpcyjnych materiałów z fazy gazowej jak i wodnej; wyznaczanie izoterm sorpcji związków)

 

 • Nietypowe analizy chromatograficzne lub wykonywane techniką voltamperometrii

 

 • Opracowywanie i ocena jakościowej dodatków do żywności typu "suplementów diety"

 

 • Doskonalenie technik pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z surowców roślinnych

 

 • Analiza jakościowa i ilościowa olejków eterycznych

 

 • Monitoring stężeń rtęci w żywności, produktach zielarskich, papierosach oraz badanie zawartości tego pierwiastka w organiźmie człowieka i zwierząt w uwarunkowaniach środowiskowych

 

 • Chomatograficzna ocena jakościowa ogrzewanych i przechowywanych tłuszczów z dodatkami stabilizującymi skład kwasów tłuszczowych

 

 • Badania wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego na zmiany przepuszczalności błony komórkowej drobnoustrojów (akumulowanie jonów nieorganicznych w komórkach i ich wpływ na aktywność wybranych enzymów)

 

 • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych

 

Katedra Biochemii i Chemii Żywności

tel. +48 81 462 33 23

e-mail: barbara.baraniak@up.lublin.pl

 

 •  Opracowywanie receptur otrzymywania środków spożywczych (pieczywo, makarony, wyroby cukiernicze, napoje itp.) fortyfikowanych składnikami bioaktywnymi o ukierunkowanej aktywności biologicznej

 

 • Ocena potencjalnej bioaktywności żywności (potencjał przeciwutleniający, przeciwzapalny, przeciwnadciśnieniowy, przeciwcukrzycowy, przeciwotyłościowy)

 

 • Ocena potencjalnej biodostępności składników odżywczych i prozdrowotnych poprzez oznaczenie ich strawności i przewidywalnego indeksu glikemicznego

 

 • Analiza intereakcji składników funkcjonalnych w produktach spożywczych i suplementach diety

 

 • Opracowanie technologii produkcji żywności niskoprzetworzonej pochodzenia roślinnego o ukierunkowanej aktywnosci prozdrowotnej

 

 • Opracowanie receptur otrzymywania izolatów i hydrolizatów białkowych z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł białka

 

 • Ocena jakości izolatów i hydrolizatorów białkowych poprzez oznaczenie zawartości białka, peptydów, niezwiazanych grup aminowych, mas cząsteczkowych, stopnia hydrolizy i właściwości funkcjonalnych

 

 • Oznaczenie w surowcach i środkach spożywczych zawartości związków fenolowych (antocyjanów, flawonoidów, kwasów fenolowych), witaminy C, cukrów redukujących, karotenoidów, chlorofilu, kofeiny

 

 • Oznaczenia wpływu składników żywności na aktywność enzymów regulujących szlaki metaboliczne w organiźmie człowieka (amylazy, proteazy, wybrane oksydoreduktazy)

 

 • Określenie wpływu dodatków do żywności pochodzenia roślinnego na potencjał prozdrowotny otrzymanych produktów

 

 • Opracowanie receptur otrzymywania naturalnych preparatów wykorzystywanych w ochronie roślin

 

 • Opracowanie receptur otrzymywania biopolimerowych materiałów opakowaniowych

 

 • Analiz właściwości mechanicznych, barierowych i optycznych materiałow biopolimerowych

 

 • Ocena możliwości wykorzystania biopolimerowych materiałów opakowaniowych w przemyśle spożywczym

 

 • Wykorzystanie mechanizmów obronnych roślin warzywnych indukowanych czynikami abiotycznymi w badaniach jakości technologicznej i spożywczej roślin użytkowych

 

Katedra Biotechnologii, Żywienia Człowieka

i Towaroznawstwa Żywności

tel. +48 81 462 34 00

e-mail: zdzislaw.targonski@up.lublin.pl

 

 •  Analiza mikrobiologiczna (ilościowa oraz identyfikacja do gatunku) produktów spożywczych, składników żywności itp.

 

 • Wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do celów przemysłowych (zakwasy, kultury starterowe itp.)

 

 • Optymalizacja procesów wytwarzania enzymów oraz metabolitów komórkowych w oparciu o mikroorganizmy (bakterie i grzyby)

 

 • Analiza bioinformatyczna sekwencji kwasów nukleinowych i białek

 

 • Ocena jakości i autentyczności win

 

 • Technologia kwasu bursztynowego

 

 • Technologia kwasu mlekowego

 

 • Technologia kwasu fumarowego

 

 • Prowadzenie szkoleń i akcji edukacyjnych z zakresu żywienia i dietetyki

Katedra Chemii

tel. +48 81 445 65 30

e-mail: izabella.jackowska@up.lublin.pl

 

 

Katedra Inżynierii i Technologii Zbóż

tel. +48 81 462 33 14

e-mail: zbigniew.rzedzicki@up.lublin.pl

 

 •  Ocena wartości przemiałowej ziarna zbóż

 

 • Ocena wartości technologicznej produktów przemiału

 

 • Wpływ parametrów przemiału na skład chemiczny mąki

 

 • Reologiczna charakterystyka kleików i zawiesin surowców zbożowych

 

 • Ocena zawartości błonnika pokarmowego według najnowszej metody AACC i AOA

 

 • Ocena składu frakcyjnego błonnika pokarmowego, w szczególnoąści: nierozpuszczalnego w roztworach wodnych (IDF), rozpuszczalnego w roztworach wodnych (SDF), nierozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (AIDF) oraz rozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (ASDF)

 

 • Ocena zawartości (1-3), (1-4) B-D glukanów według najnowszych metodyk AACC i AOA

 

 • Modyfikacja technologii piekarniczych - produkcja pieczywa o cechach funkcjonalnych

 

 • Wpływ parametrów technologicznych na jakość makaronów

 

 • Produkcja makaronów z dodatkiem naturalnych preparatów barwiących

 

 • Produkcja makaronów o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego

 

 • Ocena wartości odżywczej produktów zbożowego pochodzenia

 

 • Ocena zawartości mykotoksyn w surowcach i produktach zbożowych

 

Katedra Technologii Mięsa i Zarzadzania Jakością

tel. +48 81 462 33 42

e-mail: dariusz.stasiak@up.lublin.pl

 

 • Ocena jakości mięsa i produktów mięsnych

 

 • Ocena wartości odżywczej mięsa i produktów mięsnych

 

 • Ocena sensoryczna produktów mięsnych

 

 • Badania fizykochemiczne mięsa, tłuszczów i produktów mięsnych : skład podstawowy (zawartość: tłuszczu, białka, wody, popiołu, soli itp.), analiza aminokwasów i amin biogennych, parametry barwy (ciała stałe, proszki, ciecze), parametrymorfometryczne na podstawie analizy obrazów (także mikroskopowych) z wykorzystaniem komputerowego systemu wizyjnego, właściwości reologiczne (lepkość, tekstura, wytrzymałość mechaniczna)

 

 • Badania przechowalnicze mięsa i produktów mięsnych (zachowanie jakości)

 

 • Badania temperatury (np. w zamkniętym opakowaniu) za pomocą rejestratorów bezprzewodowych (np. wartość sterylizacyjna F, profil temperatury w suszarce taśmowej)

 

 • Kształtowanie barwy i tekstury wyrobów mięsnych

 

 • Opracowanie technologii nowych produktów mięsnych

 

 • Konsultacje w zakresie technologii mięsa, systemów zarzadzania jakością

 

 • Szkolenie kadr, doradztwo w zakresie wdrażania i stosowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP), systemu HACCP (ISO 22000)

 

 • Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia przetwórstwa mięsa w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), opracowywanie procedur, instrukcji, poradników, przewodników itp.

 

 • Opinie technologiczne w zakresie technologii mięsa

 

 • Produkcja doświadczalna wyrobów miesnych (kiełbasy, wędzonki, konserwy) na skalę półtechniczną

 

 • Technologie spożywcze wykorzystujące technikę ultradzwiękową

 

 • Produkcja wyrobów mięsnych z ograniczonym dodatkiem związków azotowych (np. produkty ekologiczne)

 

 • Produkcja wędlin dojrzewających z dodatkiem probiotyku

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów

tel. +48 81 462 33 06

e-mail: waldemar.gustaw@up.lublin.pl

 

 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie