Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Oferta naukowo-badawcza dla firm - Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

« wstecz

 

Katedra Fitopatologii i Mykologii
Tel. 81524 81 36
 
Katedra Botaniki
Tel. 81445 66 18
 • Analizy morfologiczne i anatomiczne fragmentów roślin wykorzystywane w botanice sądowej.
 • Analizy palinologiczne stosowane w palinologii kryminalistycznej.
 • Ustalenia jakości miodów na podstawie mikroskopowych analiz pyłkowych.
   

Pracownia Biologii Roślin Ogrodniczych

Tel. /81/ 445-66-15

dr hab Bożena Denisow

e-mail:

bozena.denisow@up.lublin.pl

 

 • Ewaluacja wymogów zapylania roślin uprawnych
 • Tworzenie doborów roślin w celu poprawy pożytków pszczelich
Zakład Ekologii Ogólnej
Tel./fax 81445 67 82
 
 • Ekspertyzy rolnośrodowiskowe - siedliskowe
   
 • Ocena stanu ekologicznego ekosystemów wodnych na podstawie parametrów biotycznych i abiotycznych.
   
 • Oznaczanie jakościowe glonów eukariotycznych i sinic, analizy ilościowe fitoplanktonu.
   
 • Określanie koncentracji chlorofilu a w ekosystemach wodnych oraz inwentaryzuje różne siedliska przyrodnicze w aspekcie botanicznym.
   
 • Analizy agrobiologiczne
   
 • Stały monitoring pyłkowy z wykorzystaniem aparatu typu Hirsta (Lanzoni VPPS 2000). Dane dotyczące zawartości pyłku w powietrzu mogą być wykorzystywane przy produkcji nowych leków przeciwalergicznych i ocenie ich skuteczności oraz w palinologii kryminalistycznej (ekspertyza dotycząca składu jakościowego sporomorf).
   
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa
Tel. 81524 71 04, fax 81524 71 05
Badania, ekspertyzy, opinie w zakresie analizy szeroko rozumianego rynku ogrodniczego, w tym:
 • Badania marketingowe w zakresie:
 • Analizy rynku np. wielkość rynku, trendy na rynku i czynniki nań wpływające, grupy klientów,
 • Analizy produktów np. jakość produktów i satysfakcja klientów, ocena cech jakości produktu, produkt na tle konkurencji, analiza cen produktu,
 • Analizy klientów np. badania cech społeczno-demograficznych, zwyczajów i zachowań, preferencji, motywów, świadomości i wiedzy, opinii i sądów,
 • Analizy działań marketingowych np. analiza dystrybucji produktów, promocji, wizerunku przedsiębiorstwa.
 • Badanie kosztów i opłacalności produkcji ogrodniczej: owoców, warzyw, kwiatów,
 • Wykonywanie analiz i ocen sytuacji majątkowo-finansowej, w tym płynności finansowej gospodarstw ogrodniczych, grup i organizacji producentów na podstawie obowiązującej sprawozdawczości,
 • Prowadzenie analiz i oceny ekonomicznej efektywności gospodarowania,
 • Badanie i analiza cen produktów ogrodniczych w różnych przekrojach,
 • Przygotowanie projektów inwestycyjnych dla rolników,
 • Ocena efektywności inwestycji w rolnictwie,
 • Doradztwo w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej,
 • Analiza wydajności pracy, badania struktury czasu pracy w celu zwiększenia wydajności i efektywności pracowników na różnych szczeblach zarządzania, gospodarstwem/przedsiębiorstwem ogrodniczym,
 
 • Doradztwo w zakresie sporządzania biznesplanów.
   
Katedra Entomologii
Tel. 81524 81 63
 
 • Ekspertyzy w zakresie identyfikacji szkodników roślin, produktów przechowywanych i gatunków synantropijnych i sposobów ich zwalczania
 • Prowadzenie monitoringu szkodników na plantacjach roślin ogrodniczych metodą wizualną (analiza gleby, lustracja roślin);
 • Odławianie owadów przy wykorzystaniu różnych metod (przynęty świetlne, zapachowe, barwne) i urządzeń (czerpakowanie, otrząsanie, pułapki)
 • Szkolenia dla grup producenckich w zakresie diagnostyki szkodników i monitorowania ich obecności na roślinach; 
 • Doradztwo dla osób indywidualnych i grup producenckich w zakresie profilaktyki i zwalczania szkodników na roślinach uprawnych.
   
Katedra Fizjologii Roślin
Tel. 81445 69 76
Badanie odporności gatunków i odmian roślin uprawnych na stresy abiotyczne:
 
 • zasolenia,
   
 • chłodu (temp. 1-10°C),
   
 • mrozu (temp. 0 – (-5°C),
   
 • suszy,
   
 • nadmiaru metali ciężkich w podłożu.
   
  Usługi z zakresu:
   
 • Oznaczania powierzchni liści
   
 • Zawartości chlorofilu i karotenoidów w liściach
   
 • Zawartości antocyjanów w liściach
   
 • Oznaczania aktywności chlorofilu metodą fluorescencji
   
 • Zawartości wolnej proliny w organach roślin
   
 • Intensywności fotosyntezy
   
 • Pomiaru fotosyntetycznie aktywnej radiacji
   
 • Stanu błon cytoplazmatycznych w komórkach roślinnych
   
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych
Tel. 81445 67 76, fax 81445 69 38
 
 • Badania we współpracy z podmiotami zewnętrznymi programów hodowli roślin gatunków sadowniczych, obejmujących zarówno koncepcję projektu hodowli, jak i prowadzenie prac selekcyjnych (jagody kamczackiej)
   
 • Zastosowanie metod biotechnologicznych (kultury in vitro) oraz genetyki molekularnej w hodowli roślin
   
Katedra Nasiennictwa i Szkółkarstwa Ogrodniczego
Tel. 81524 71 03
 
 • Doskonalenie technologii produkcji nasion roślin ogrodniczych
   
 • Doskonalenie technologii produkcji drzew i krzewów owocowych
   
 • Ocena wzrostu i plonowania winorośli w warunkach klimatu umiarkowanego
   
 • ocena wartości siewnej nasion
   
 • doradztwo i prowadzenie szkoleń z zakresu szkółkarstwa sadowniczego
   
Katedra Ochrony i Kwarantanny Roślin
Tel. 81524 81 46
 
 • Diagnostyka chorób roślin ogrodniczych
   
 • Doradztwo dla firm i klientów indywidualnych w zakresie ochrony roślin
   
 • Ekspertyzy w zakresie ochrony roślin
   
 • Testowanie skuteczności biopreparatów, mikroorganizmów i substancji naturalnych w ochronie roślin przed chorobami
   
 • Testowanie skuteczności chemicznych środków ochrony roślin w warunkach laboratoryjnych i polowych
   
 • Szkolenia: „Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin” zakończone uprawnieniami państwowymi – certyfikatami ważnymi przez 5 lat. Uprawnienia umożliwiają zakup, obrót i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
   
Instytut Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu
Tel. 81524 71 01,
Zakład Roślin Ozdobnych – osoba do kontaktu dr Marzena Parzymies tel. (81)5247157
e-mail: marzena1122@tlen.pl
 
 • Opracowanie technologii mikrorozmnażania dowolnych gatunków roślin ozdobnych, a także ukorzenianie i aklimatyzacja dostarczonych roślin przez osobę zamawiającą.
   
 • Laboratorium Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu wyposażone jest
  w nowoczesne urządzenia oraz pomieszczenia wzrostowe, dzięki którym można zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, a także szklarnie, w których możliwe jest prowadzenie aklimatyzacji oraz dalszej uprawy roślin rozmnożonych metodą in vitro.
   
 • Opracowanie technologii rozmnażania i uprawy dowolnych gatunków roślin ozdobnych (w tym krzewiastych i drzewiastych), w szklarniach, tunelach i w gruncie Gospodarstwa Doświadczalnego w Felinie.
   
  Zakład Architektury Krajobrazu- osoba do kontaktu - mgr inż. arch. Marcin Iwanek
  tel (81) 5247133 e-mail: miwanek@vp.pl
   
 • Wykonywanie inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacji dendrologicznych, gospodarki drzewostanem, wyceny drzewostanu
   
 • Wykonywanie inwentaryzacji krajobrazowych, wykonywanie studiów
  i analizarchitektoniczno-krajobrazowych, studium ochrony krajobrazu, wykonywanie waloryzacji krajobrazu
   
 • Opracowywanie projektów planów ochrony dla parków kulturowych, gminnych programów opieki nad zabytkami, ekspertyzy konserwatorskie w zakresie ogrodów historycznych i krajobrazu kulturowego
   
 • Opinie, projekty rewaloryzacji, ochrony i zagospodarowania zabytkowych fortyfikacji ziemnych, zieleni fortecznej, zabytków architektury obronnej
   
 • Opinie, projekty rewaloryzacji, ochrony i zagospodarowania zabytkowych założeń parkowych, pałacowych, ogrodowych, przykościelnych, klasztornych i innych
   
 • Projekty zagospodarowania terenów zieleni
   
 • Konsultacje branżowe zieleni w projektach budowlanych
   
 • Konsultacje branżowe zieleni w planowaniu przestrzennym
   
 • Opracowywanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
   
 • Projekty badawcze z zakresu architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego
   
 • Wykonywanie projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych z zakresu architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego
   
 • Wykonywanie kosztorysów
   
  Zakład Dendrologii i Terenów Zieleni -osoba do kontaktu: dr Margot Dudkiewicz tel. (81) 5247139
   
 • Wykonywanie inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacji dendrologicznych, gospodarki drzewostanem, wyceny drzewostanu
   
 • Opinie, projekty rewaloryzacji, ochrony i zagospodarowania zabytkowych założeń parkowych, pałacowych, ogrodowych i innych
   
 • Projekty zagospodarowania terenów zieleni
   
 • Wykonywanie projektów koncepcyjnych z zakresu architektury krajobrazu
   
Katedra Sadownictwa
Tel. 81524 71 40
 
 • Termowizyjne metody pomiaru rozkładu temperaturw sadzie jabłoniowym.
   
 • Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w warunkach transportu owoców.
   
 • Wybarwienie, barwa podstawowa, wielkość rumieńca (jabłoń).
   
 • Jędrność, właściwości fizyczne, a jakość owoców (gatunki dowolne).
   
 • Grusza i śliwa: Regulowanie owocowania drzew i poprawa jakości owoców na skutek ręcznego i chemicznego przerzedzania kwiatostanów i zawiązków.
   
 • Wpływ biostymulatorów na wzrost roślin, plonowaniei jakość owoców truskawki
   
 • Śliwy: badanie cech biologicznych, morfologicznych, wartości produkcyjnej, jakości owoców różnych odmian śliw, w tym odmian nowych i japońskich.
   
 • Jabłonie, grusze: stosowanie biostymulatoróww uprawie tych gatunków i ich wpływ na plonowaniei jakość owoców.
   
 • Mateczniki podkładek jabłoni, ukorzenianie podkładek.
   
 • Przechowywanie z zastosowaniem 1-MCP.
   
 • Ocena nowych odmian jabłoni na Lubelszczyźnie.
   
 • Przyspieszanie dojrzałości zbiorczej odmian o długim okresie wegetacji (jabłoń, grusza)
   
 • Nawadniania w sadzie jabłoniowym.
   
 • Ocena sensoryczna jabłek.
   
 • Ocena produkcyjna przerobowych odmian winorośliw warunkach Lubelszczyzny.
   
 • Rozmnażanie własnokorzeniowych drzew wiśni i ich ocena produkcyjna.
   
 • Biostymulatory w uprawach sadowniczych.
   
 • Przerzedzanie zawiązków drzew i krzewów owocowych.
   
 • Ocena odmian agrestu, porzeczki i truskawki.
   
 • Ocena sensoryczna jabłek.
   
 • Przerzedzanie zawiązków owocowych jabłoni.
   
 • Wpływ intensywności plonowania jabłoni na jakość kwiatów i owoców w zależności od ich położenia w koronie.
   
 • Badania przydatności jabłoni do nasadzeń towarowych.
   
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Tel. 81524 71 25
 • Nawożenie azotowo-potasowe warzyw a jakość plonu roślin ogrodniczych
 • Ocena podłoży w uprawie warzyw, roślin ozdobnych i zielarskich pod osłonami
 • Dokarmianie pozakorzeniowe roślin ogrodniczych
 • Opracowywanie składu pożywek dla roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
 • Doskonalenie agrotechniki warzyw gruntowych
 • Ocena nowych technik uprawy roli i roślin
 • Wykorzystanie roślin okrywowych w ochronie środowiska glebowego
 • Ocena uproszczeń i uprawy konserwującej w produkcji ogrodniczej
 • Ocena energochłonności i efektywności energetycznej nowych technik uprawy roli i roślin
 • Doskonalenie agrotechniki krzewów jagodowych i roślin rzadko uprawianych
 • Testowanie nowych technik żywienia roślin w polu i pod osłonami
 • Ocena nowych podłoży dla roślin ogrodniczych
 • Ocena stanu odżywienia roślin ogrodniczych (warzywnych, ozdobnych, sadowniczych i zielarskich)
 • Ocena wartości biologicznej produktów ogrodniczych (oznaczenie suchej masy, witaminy C, cukrów i białka)
 • Ocena zawartości składników pokarmowych i substancji organicznej w glebie
 • Określenie fizycznych właściwości gleby (wilgotności aktualnej, gęstości gleby, porowatości ogólnej, struktury agregatowej, wodoodporności agregatów glebowych, zwięzłości gleby)
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
Tel. 81524 71 09, fax 81524 71 60
 
 • Agrotechnika warzyw, roślin leczniczych i przyprawowych uprawianych w polu i pod osłonami
   
  • Intensyfikacja plonowania oraz oceną jakości warzyw i roślin zielarskich
  • Biologiczne i agrotechniczne aspekty produkcji wybranych gatunków warzyw i roślin zielarskich
  • Ocena plonowania i wartości gospodarczej warzyw, roślin zielarskich i przyprawowych
  • Ocena przydatności dla przemysłu nowych odmian warzyw, roślin zielarskich i przyprawowych
  • Ocena jakości warzyw i surowców zielarskich
  • Ocena różnych metod uprawy i zabiegów pielęgnacyjnych u roślin warzywnych i zielarskich
   

  Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę analityczno-badawczą, dzięki której istnieje możliwość oceny zawartości substancji biologicznie czynnych występujących w warzywach i ziołach

  Oferowane usługi analityczno-diagnostyczne:
  • Ocena podstawowych parametrów fizykochemicznych produktów ogrodniczych (oznaczenie suchej masy, zawartości wody, popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl)
  • Ocena wartości biologicznej produktów ogrodniczych (witamin, cukrów redukujących i ogółem, białka i aminokwasów, włókna surowego, kwasowości ogólnej, ekstraktu ogólnego i bezcukrowego)
  • Ocena aktywności antyoksydacyjnej warzyw i surowców zielarskich
  • Ocena zawartości metabolitów wtórnych w produktach ogrodniczych (olejki eteryczne, kwasy fenolowe, flawonoidy, antocyjany, karotenoidy, garbniki, kumaryny i furanokumaryny, alkaloidy)
Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu
Tel. 81445 68 72
 
 • Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej (ogólne i szczegółowe),
   
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
   
 • Inwentaryzacje urbanistyczne;
   
 • Analizy przyrodnicze z uwzględnieniem wzajemnych relacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazowym,
   
 • Analizy historyczne z uwzględnieniem etapów przekształceń krajobrazu;
   
 • Analizy formalno-prawne,
   
 • Analizy funkcjonalno-przestrzenne z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, także pod kątem osób niepełnosprawnych,
   
 • Analizy kompozycyjne ze szczególnym uwzględnieniem powiązań widokowych;
   
 • Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych,
   
 • Gminne ewidencje zabytków;
   
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni prywatnych i półprywatnych (ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych),
   
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, place, skwery, rynki, parki miejskie i wiejskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjno-dydaktyczne, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych),
   
 • Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych,
   
 • Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej,
   
 • Projekty elementów małej architektury (altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne, elementy informacji i reklamy, ławki, kosze na śmieci i inne),
   
 • Projekty elementów wodnych (fontanny, zbiorniki i parkowe układy wodne),
   
 • Projekty zagospodarowania terenów położonych w obrębie obszarów chronionych,
   
 • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych;
   
 • Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
   
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
   
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
   
 • Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych miast i gmin;
   
 • Strategie rozwoju miast i gmin;
   
 • Programy rewitalizacji;
   
 • Plany ochrony zabytków.
   
 • Oceny i ekspertyzy dendrologiczne,
   
 • Oceny i ekspertyzy krajobrazowe,
   
 • Nadzory inwestorskie i autorskie,
   
 • Nadzory konserwatorskie w obiektach zabytkowych.