Erasmus   Erasmus+
Menu

ul. Akademicka 13, (p. IV), 20-950 Lublin mapa JAK TRAFIĆ?
tel.(48-81) 445 65 80, godziny otwarcia: pon-pt. 7.00-15.00 [ KONTAKT ]Studenci

« wstecz


Drodzy Studenci!


Informacje zamieszczone w tej sekcji przybliżą Wam ideę i zasady programu Erasmus+, który oferuje możliwość odbycia części studiów, praktyki za granicą lub stażu absolwenckiego, lepszego poznania obcego języka, innego kraju i jego kultury, zyskania nowych przyjaciół.


Tutaj znajdziecie informacje na temat niezbędnych formalności, które umożliwią Wasz wyjazd, odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące udziału w programie oraz rady i wskazówki od byłych stypendystów Erasmusa (także Erasmus LLP).

WYJAZDY NA CZĘŚĆ STUDIÓW 2017/2018 - TRWA NABÓR NA SEM. ZIMOWY I LETNI!

 Termin składania dokumentów zgłoszeniowych do 30/04/2017

WYJAZDY NA PRAKTYKĘ/STAŻ ABSOLWENCKI 2017/2018 - NABÓR TRWA!

 Termin składania dokumentów zgłoszeniowych do 30/04/2017
 
Ogólne zasady wymiany studentów ERASMUS+


W ramach programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o dwa rodzaje wyjazdów w innych krajach uczestniczących w programie (czyli w krajach programu):

 

 • wyjazd na część studiów do zagranicznej uczelni
 • wyjazd na praktykę zawodową do przedsiębiorstwa lub innej lub innej instytucji za granicą

 

Na każdym z trzech poziomów kształcenia (czyli na studiach pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia) można skorzystać z wyjazdu lub wyjazdów trwających łącznie (studia + praktyka) do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, a na praktyce 2 miesiące.
Przy wyjazdach na studia, czas pobytu za granicą to zazwyczaj okres stanowiący pewną zamkniętą część programu studiów, którą łatwo jest zaliczyć, np. jeden semestr.


Studenci jednolitych studiów magisterskich lub równoważnych (np. kierunku weterynaria) mogą korzystać z wyjazdów, których łączny czas trwania wynosi do 24 miesięcy. Do łącznej liczby miesięcy są jednak wliczane – w ramach każdego poziomu kształcenia – wcześniejsze wyjazdy w ramach Erasmus („Uczenie się przez całe życie”).
 

Kraje uczestniczące w programie

33 państwa określane jako kraje programu:

 

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania,  Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry,  Wielka Brytania, Włochy)
 • Kraje EFTA/EOG: Islandia, Lichtenstein, Norwegia
 • Państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia)

 

UWAGA!
Nowością w programie Erasmus+ od roku 2014/2015 jest możliwość wyjazdu absolwentów uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Wyjazd tego typu musi być zrealizowany w ciągu 1 roku od daty ukończenia studiów, a jego długość jest wliczana do łącznego czasu trwania wyjazdów na tym stopniu studiów, na którym student został zakwalifikowany na tego rodzaju wyjazd. Rekrutacja na wyjazd absolwenta musi się odbyć na ostatnim roku studiów.

Stypendystą Programu Erasmus+ możesz zostać jeśli:

 

 • jesteś zarejestrowany na UP w Lublinie na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych, prowadzących do uzyskania stopnia/dyplomu (licencjata/inżyniera, magistra, doktora), na kierunku, w ramach którego została podpisana umowa dwustronna z uczelnią zagraniczną;
 • ukończyłeś lub przed planowanym wyjazdem ukończysz pierwszy rok studiów pierwszego stopnia;
 • znasz przynajmniej jeden język obcy w stopniu średnio-zaawansowanym, którego znajomość jest potwierdzona certyfikatem lub zaświadczeniem wydanym przez lektora;
 • osiągasz dobre wyniki w nauce


Jeśli spełniasz powyższe kryteria i jesteś zainteresowany wyjazdem z programu Erasmus+, zgłoś się do Działu Promocji Uczelni i Wymiany Międzynarodowej (DPUiWM).


Aby wziąć udział w rekrutacji, należy:

 

 • wypełnić formularz rejestracyjny, wydrukować go, podpisać, następnie uzyskać podpis pracownika dziekanatu, który wylicza średnią ocen z dotychczasowego okresu studiów i wypełnia druk;
 • dostarczyć do biura  potwierdzenie znajomości języka obcego (certyfikat językowy lub odpowiednie zaświadczenie pobrane ze strony i podpisane przez lektora;
 • studenci uprawnieni do otrzymywania stypendium socjalnego dołączają zaświadczenie o otrzymywaniu stypendium z Działu Spraw Socjalnych Studentów;

 

Prawa i obowiązki studenta biorącego udział w programie określa Karta Studenta Erasmusa+:

Status studenta Erasmus+ uzyskują studenci, którzy spełniają kryteria formalne do udziału w wymianie z programu Erasmus+ i zostali zakwalifikowani przez macierzystą uczelnię na wyjazd za granicę, w celu zrealizowania części studiów - do uprawnionej* uczelni partnerskiej lub w celu odbycia praktyki - do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji albo instytucji w innym kraju uczestniczącym w programie. *W przypadku wyjazdu na część studiów, zarówno uczelnia macierzysta studenta, jak i uczelnia przyjmująca, muszą posiadać Kartę Uczelni Erasmusa (Erasmus University Charter) nadaną przez Komisję Europejską i w danym roku akademickim prowadzą wymianę studentów.

Jako student/studentka Erasmus+ masz prawo oczekiwać, że:

 

 • Uczelnia macierzysta i instytucja przyjmująca (uczelnia/przedsiębiorstwo) podpiszą z Tobą przed wyjazdem za granicę „Porozumienie o programie zajęć” lub „Porozumienie o programie praktyki” (Learning Agreement for Studies/Traineeship), w którym będą ustalone szczegóły planu kształcenia (studiów/praktyki), w tym liczba punktów ECTS, jaką powinieneś/powinnaś uzyskać, a które zostaną uznane na poczet programu kształcenia prowadzącego do uzyskania dyplomu uczelni macierzystej;
 • Uczelnia macierzysta podpisze z Tobą umowę na wyjazd stypendialny
 • W uczelni przyjmującej będziesz posiadać takie same prawa i obowiązki jak studenci lokalni;
 • Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego, opłat za egzaminy korzystanie z laboratoriów czy bibliotek;
 • Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki/kredytu studenckiego, do których nabyłeś/nabyłaś prawo przed wyjazdem;
 • Twoja uczelnia macierzysta w pełni uzna uzyskane przez Ciebie podczas okresu studiów lub praktyki zadowalające osiągnięcia akademickie lub zawodowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi w „Porozumieniu o programie zajęć” lub „Porozumieniu o programie praktyki”;
 • Po zakończeniu okresu studiów uczelnia przyjmująca wystawi Ci „Wykaz zaliczeń” (Transcript of Records) zawierający wykaz Twoich osiągnięć (zrealizowanych przedmiotów) wraz z przypisanymi im punktami zaliczeniowymi i ocenami. Uczelnia macierzysta poinformuje o wyniku uznania akademickiego.
 • Po zakończeniu okresu praktyki przyjmujące przedsiębiorstwo wystawi Ci zaświadczenie (certyfikat) o zrealizowaniu praktyki, zawierające podsumowanie wykonywanych zadań oraz ocenę jakości Twojej pracy. W przypadku, gdy praktyka nie stanowi części Twojego programu studiów informacja o praktyce zostanie zamieszczona w „Suplemencie do dyplomu”;

 

Jako student/studentka Erasmus+ będziesz zobowiązany/a:

 

 • Przestrzegać zasad i zobowiązań wynikających z umowy Erasmus+ podpisanej z Twoją uczelnią macierzystą lub Narodową Agencją;
 • Dopilnować, aby wszystkie zmiany do „Porozumienia o programie zajęć” lub „Porozumienia o programie praktyki” były uzgodnione z uczelnią macierzystą lub instytucją przyjmującą i bezzwłocznie wprowadzone w formie pisemnej („Changes”);
 • Wypełnisz dwa testy biegłości językowej on-line, przed rozpoczęciem mobilności oraz przed jej zakończeniem (o ile testy z języka wykładowego lub z języka, jakim będziesz się posługiwać w pracy, będą dostępne);
 • Uczestniczyć w kursie językowym on-line;
 • Spędzić w instytucji przyjmującej (uczelnia/przedsiębiorstwo) pełny ustalony okres studiów lub praktyki, obejmujący również egzaminy lub inne formy oceny, oraz przestrzegać zasad i przepisów instytucji przyjmującej;
 • Wypełnić ankietę stypendysty i/lub przygotować sprawozdanie z okresu studiów lub praktyki za granicą po powrocie do kraju oraz udzielać informacji na temat pobytu na stypendium, jeżeli będzie to wymagane przez uczelnię macierzystą, Narodową Agencję lub Komisję Europejską;

 

Jeżeli będziesz mieć problem związany z którymkolwiek z powyższych praw i obowiązków:

 

 • Dokładnie określ dany problem i sprawdź swoje prawa i obowiązki;
 • Zwróć się do wydziałowego lub uczelnianego koordynatora Erasmusa w Twojej uczelni, osoby kontaktowej w instytucji przyjmującej, oraz wykorzystaj oficjalne procedury odwoławcze Twojej uczelni macierzystej, jeżeli będzie to konieczne.

 

Karta Studenta Erasmusa (pdf)