Biblioteka   Biblioteka Główna
Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej

ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin,
Sekretariat: (81) 445-62-28, wypożyczalnia: (81) 445-62-25
e-mail: biblioteka.glowna@up.lublin.pl [ KONTAKT ]
Kalendarium

« wstecz

 
1955 - powołanie Biblioteki Wyższej Szkoły Rolniczej na mocy zarządzenia Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego z dn. 19 sierpnia 1955 ustalającego organizację i zakres działania nowo powstałej jednostki Uczelni

1956 - 25 sierpnia na kierownika Biblioteki została powołana mgr Zofia Wiślińska , od 1 czerwca 1969 r. - dyrektor Biblioteki Głównej WSR, funkcję dyrektora pełniła do przejścia na emeryturę w 1973 r.
przydzielenie Bibliotece tymczasowego lokalu przy ul. Spokojnej (dawniej 22 Lipca)

1957 - pierwszy zakup zagranicznej literatury naukowej z tzw. drugiego obszaru płatniczego, czyli z Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych

1958 - utworzenie filii Biblioteki na Wydziale Weterynaryjnym przy ul. Akademickiej poprzez włączenie do zbiorów Biblioteki Głównej 2 tys. książek i 140 tytułów czasopism stanowiących księgozbiór istniejącej wcześniej Biblioteki Wydziału Weterynaryjnego. Filia została zamknięta w 2012 roku w związku z przeprowadzką Biblioteki Głównej do własnego budynku mieszczącego się w bezpośrednim sąsiedztwie dotychczasowej siedziby biblioteki filialnej.

1959 - styczeń - przekazanie na potrzeby Biblioteki budynku przy Al. Racławickich 9, początkowo 12 pomieszczeń, a w 1960 r. kolejnych trzech, w sumie 595 m2 powierzchni

1962 - ukazał się pierwszy numer „Wykazu Nabytków” informujący czytelników o nowych wydawnictwach dostępnych w Bibliotece, od 1997 roku zamieszczany raz w miesiącu na stronie internetowej Biblioteki
 
Czytelnia główna
 

1963 - zatwierdzenie przez Ministra Szkolnictwa Wyższego nowej struktury organizacyjnej, w bezoddziałowej dotychczas jednostce utworzono cztery oddziały: Oddz. Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów; Oddz. Opracowania Zbiorów; Oddz. Udostępniania, Magazynów i Konserwacji; Oddz. Informacji Naukowej.

1964 - organizacja 3. Zjazdu Przedstawicieli Bibliotek Wyższych Szkół Rolniczych w Polsce poświęconego zagadnieniom informacji rolniczej w Polsce. Materiały zjazdowe pod redakcją Z. Wiślińskiej i T. Bis, ukazały się jako odrębna publikacja pt. „Zagadnienia informacji rolniczej w Polsce”.
ukazał się pierwszy tom „Bibliografii Publikacji Pracowników Naukowych” rejestrującej dorobek naukowy pracowników Uczelni. Od 1999 roku bibliografia dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki oraz Uczelni

1968 - przeprowadzka do nowego gmachu przy ul. Radziszewskiego 11 (dawniej Nowotki) przeznaczonego dla bibliotek lubelskich uczelni państwowych, Bibliotece WSR przydzielono do wyłącznej dyspozycji 1.280 m2, czytelnie: Czasopism i Matematyczno-Przyrodnicza użytkowano wspólnie z pozostałymi bibliotekami.

1973 - 1 października na stanowisko dyrektora powołano dr Edwarda Maruszaka, z funkcji odwołany został 4 października 1979 r.
- ukazał się pierwszy numer serwisu „Ekspres Informacyjny” zawierający dane o zawartości zagranicznych czasopism naukowych otrzymywanych przez Bibliotekę. W 1988 zrezygnowano z wydawania serwisu
- przejęcie księgozbioru Biblioteki Instytutu Mechanizacji Rolnictwa i powołanie filii przy ul. Głębokiej. Filia, z powodu braków kadrowych, została zlikwidowana w 2003 roku.
 
Czytelnia czasopism


1974 - utworzenie we współpracy z PAN Ogólnopolskiego Informatorium Rolniczego Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej i Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej PAN, w 1977 roku na wniosek PAN Informatorium rozwiązano.
- zmiana struktury organizacyjnej wynikająca z dynamicznego rozwoju Biblioteki: powiększenia zbiorów, znacznego wzrostu liczby czytelników, intensyfikacji działalności informacyjnej

1976 - rozpoczęcie wydawania serwisu „Dokumentacja Prac Naukowych Zakończonych w 1990 r. w Akademii Rolniczej w Lublinie”, który w formie powielonego maszynopisu rozpowszechniano wśród instytutów i katedr Uczelni oraz rozsyłano do bibliotek uczelni rolniczych w Polsce. Serwis ukazywał się do 1986 roku.
- utworzenie filii Biblioteki Głównej w Instytucie Zastosowań Matematyki. W 1992 roku zmienione zostały zasady funkcjonowania filii, za księgozbiór odpowiedzialna pozostaje Biblioteka, natomiast obsada personelu leży w gestii Instytutu. Obecnie jest to jedyna filia funkcjonująca w strukturze Biblioteki.

1979 - w październiku funkcję dyrektora objął mgr Artur Iskrzycki, sprawował ją do przejścia na emeryturę w czerwcu 1991 r.
- włączenie Biblioteki do Planu Ogólnopolskiej Specjalizacji Zbiorów i Materiałów Bibliotecznych z obowiązkiem gromadzenia i udostępniania zbiorów w wybranych pięciu grupach dziedzinowo-tematycznych dotyczących rolnictwa

1980 - z okazji 30-lecia działalności służby informacji naukowo-technicznej w Polsce organizacja we współpracy z Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej międzynarodowej sesji naukowej pt. „ Informacja naukowa w rolnictwie” 

1982 - przystąpienie do współpracy z Centralną Biblioteką Rolniczą nad budową Systemu Informacji o Gospodarce Żywnościowej SIGŻ, najpopularniejszej wśród studentów polskiej bazy rolniczej.

1984 - podjęcie współpracy w tworzeniu Międzynarodowego Systemu Informacji Rolniczej AGRIS
 
Budynek Biblioteki

1987 - powołanie filii Biblioteki w Instytucie Techniki Rolno-Spożywczej na Felinie. Filia działała 19 lat, powodem jej zamknięcia w maju 2006 roku było ograniczenie liczby etatów w Bibliotece.

1989 - utworzenie filii na Wydziale Ogrodniczym przy ul. Leszczyńskiego 58. Biblioteka działała bardzo prężnie przez 24 lata, w 2013 roku decyzją władz Uczelni została zlikwidowana.

1991 - 1 października dyrektorem została mgr inż. Marta Kęsik, obowiązki dyrektora pełniła ponad 20 lat, na emeryturę przeszła 29 lutego 2012 roku
- początek komputeryzacji Biblioteki – zakup Systemu Obsługi Biblioteki SOB, programu służącego do obsługi wybranych procesów bibliotecznych

1992 - zakup w wersji elektronicznej bazy bibliograficznej CAB - najważniejszej światowej bazy z zakresu szeroko pojętych nauk rolniczych

1993 - podpisanie przez rektorów czterech lubelskich uczelni porozumienia o wspólnej komputeryzacji bibliotek akademickich

1994 - rozpoczęcie współpracy przy tworzeniu Krajowego Systemu Informacyjnego o Badaniach dla Potrzeb Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej SIBROL zawierającego informacje o tematach i wynikach badań z zakresu rolnictwa i nauk pokrewnych oraz o placówkach i pracownikach naukowych.

1995 - zakup, wraz z innymi bibliotekami lubelskich uczelni zintegrowanego systemu bibliotecznego Virginia Tech Library System – VTLS

1996 - rozpoczęcie pracy w systemie VTLS – retrokonwersja zbiorów bibliotecznych
- uruchomienie katalogu komputerowego
- pierwsza strona domowa Biblioteki

1997 - podpisanie przez rektora uczelni prof. Mariana Wesołowskiego Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Bibliotek Wdrażających i Użytkujących System VTLS
- reorganizacja wynikająca z konieczności dostosowania struktury Biblioteki do nowych potrzeb związanych z kompleksową komputeryzacją procesów bibliotecznych 

1998 - wdrożenia modułu udostępniania VTLS

2000 - dostęp on-line do elektronicznych wersji pełnych tekstów artykułów z kilku tysięcy czasopism naukowych - przystąpienie Biblioteki do pierwszego polskiego konsorcjum Springer Link udostępniającego czasopisma elektroniczne
- sieciowy dostęp do baz danych
- rozpoczęcie szkoleń dla doktorantów w zakresie wykorzystania elektronicznych źródeł informacji

2001 - organizacja środowiskowego spotkania bibliotekarzy katalogujących w języku haseł przedmiotowych KABA poświęconego szczegółowym zagadnieniom metodyki tematowania zbiorów z dziedziny rolnictwa i nauk pokrewnych

2002 - udział Biblioteki we współtworzeniu Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego NUKAT

2003 - organizacja we współpracy z Ośrodkiem Języka i Kartoteki Wzorcowej KABA Centrum NUKAT ogólnopolskich warsztatów na temat katalogowania przedmiotowego dokumentów z zakresu nauk biologicznych, medycyny i rolnictwa
- zmiana stosowanego oprogramowania VTLS na Virtuę

2004 - pierwszy zakup książek elektronicznych na CD-ROM
 
2005 - uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia Biblioteki 
 
 
2007 - opracowanie pierwszego wirtualnego podręcznika z zakresu przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszych lat

2008 - zakup dostępu on-line do bazy bibliograficzno-bibliometrycznej Science Citation Index Expanded zawierającej, min. informacje o cytowaniach w artykułach z około 6 tys. czasopism naukowych
wdrożenie programu VPN pozwalającego pracownikom, doktorantom i studentom UP na dostęp do licencjonowanych źródeł elektronicznych z komputerów domowych 

2009 - uruchomienie anglojęzycznej wersji katalogu komputerowego

2010 - sierpień – rozpoczęcie budowy nowego gmachu Biblioteki Głównej - Regionalnego Ośrodka Rolniczej Informacji Naukowej, przedsięwzięcie dofinansowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego
- rozpoczęcie przygotowania zbiorów do przeprowadzki planowanej na lipiec 2012 roku

2011 - 3 marca – uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod nowym budynkiem Biblioteki
promocja biblioteki i jej zbiorów poprzez udział w VIII Festiwalu Nauki organizowanym przez UP pod hasłem „Nauka w służbie przyrody” w dniach 17-23 września, w następnych latach Biblioteka systematycznie bierze udział w kolejnych edycja Festiwalu Nauki

2012 - 1 marca nowym dyrektorem wyłonionym w konkursie został dr Marian Butkiewicz
- wprowadzenie zmian organizacyjnych związane z planowaną przeprowadzką do nowego budynku i koniecznością dostosowania Biblioteki do pracy w nowych warunkach związanych z otwarciem dla czytelników dużej części zbiorów – ponad 50 tys. woluminów – w tzw. wolnym dostępie

- 15 czerwiec - uroczyste oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki
- lipiec - sierpień - przeprowadzka Biblioteki
- wrzesień – otwarcie Biblioteki, do dyspozycji czytelników przeznaczono cztery kondygnacje, na których znajdują się: Wypożyczalnia, Oddział Informacji Naukowej wraz z salą komputerową oraz dwa piętra Czytelni z wydzielonymi zbiorami w wolnym dostępie, na ostatniej kondygnacji mieszczą się pracownie wewnętrzne i sala konferencyjna, w sumie 4.300m2 powierzchni użytkowej

2013 - zakup elektronicznej wersji Polskich Norm - aplikacja „Systemu Zarządzania Normami”
- organizacja w dniu 3 czerwca spotkania naukowego skierowanego do środowiska lubelskiego na temat: „Informacja naukowa dla redaktorów, pracowników naukowych i bibliotekarzy” 
- organizacja w dniach 16-18 maja „Konferencji dyrektorów bibliotek akademickich o profilu rolniczym”, w której udział wzięli przedstawiciele z pięciu ośrodków akademickich (Bydgoszcz, Kraków, Lublin, Poznań, Wrocław)
- wystawa zagranicznych książek naukowych z zakresu szeroko rozumianych nauk rolniczych i dziedzin pokrewnych zorganizowana we współpracy z firmą ABE-IPS w dniach 24-25kwiecień. Prezentację kierowano do pracowników naukowych, którzy mieli okazję zapoznać się z ofertą wydawniczą oraz wybrać publikacje przydatne do prowadzenia badań, wybrane książki zostały zakupione przez Bibliotekę

2014 – utworzenie stanowiska do obsługi użytkowników z dysfunkcjami narządu ruchu i wzroku wyposażonego w komputer z oprogramowaniem dla osób niewidomych i słabowidzących oraz urządzenie do powiększania obrazu, a także specjalny sprzęt wielofunkcyjny przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo składający się ze skanera, drukarki i kserokopiarki
- maj - zmiana interfejsu do katalogu z iPortal na Chamo
- 9-10 maj –„Dzień otwartych drzwi w Bibliotece – Biblioteka dla wszystkich” – współudział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich organizowanych z okazji 10. rocznicy wejścia Polski do UE
- 30 maja – W ramach „Nocy Uniwersytetów”, imprezy zorganizowanej w Lublinie po raz pierwszy, zaprezentowano 14 projektów przygotowanych w BG UP pod hasłem „Biblioteka dla każdego”. 
 Wszystkie prawa zastrzeżone  ©   Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie