wydawnictwo  Acta Scientiarum Polonorum

« wstecz

Zasady przygotowania tekstów zamieszczanych na łamach Acta Sci. Pol.
 
WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW
 
Na łamach Acta Sci. Pol. zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów spoza jednostki macierzystej autorów. Prace proponowane do druku w poszczególnych seriach należy przesyłać na adres odpowiednich wydawnictw uczelnianych.
 
Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac:
  1. Objętość prac wraz z tabelami, rysunkami i fotografiami nie powinna przekraczać 12 stron formatu A-4.
  2. Materiały do publikacji Acta... powinny być przygotowane zgodnie z zasadami procesu wydawniczego obowiązującego w redakcji danej serii.
  3. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu TNR 12 pkt, 1 1/2 odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
  4. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu B-5 (12,5 × 19,5 cm); rozszerzenie tabel – doc. lub rtf.
 
OBOWIĄZUJE NASTĘPUJĄCY UKŁAD PRACY:
 
1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
2. Imię i nazwisko autora (-ów).
3. Streszczenie pracy (od 600 do 1000 znaków).
4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu.
5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo.
6. Tytuł, abstract (600–1000 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.
7. Adres do korespondencji – pocztowy i internetowy.
8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy muszą być podane w języku polskim i angielskim (Uwaga –  serii Hortorum Cultustylko w języku angielskim), a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi.
 
Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układu SI, a jednostki powinny być zapisane np. g•dm-3 (a nie g/dm3).
 
 
Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów podajemy w nawiasie nazwisko i rok, w układzie chronologicznym [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub ...zdaniem Kowalskiego [2000].
 
Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy; skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron, np.:
 
Chełkowski Z., 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy. Gosp. Ryb. 1(2), 18–19. Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna. PWN Warszawa. Turski W., 1972. Projektowanie oprogramowania systemów liczących. Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych, Warszawa, PWN Warszawa, 132–139.
 
Autor przesyła do redakcji tekst pracy w 2 egzemplarzach. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz redakcyjny z uwagami recenzenta, poprawiony egzemplarz pracy wraz z nośnikiem elektronicznym (dyskietka, CD lub e-mail) i ustosunkowaniem się do uwag recenzenta i redaktora. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki winny znaleźć się w oddzielnych plikach. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem. Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).
 
Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swe prawa autorskie na wydawcę i złożyć oświadczenie, że praca nie była publikowana w innym czasopiśmie.
 
Autorzy prac partycypują w kosztach ich wydania. Informacja o opłatach i dodatkowe informacje dla autorów znajdują się na stronie internetowej (www.acta.media.pl)