wydawnictwo  

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Akademicka 15
tel. 81 445-66-60; e-mail: wydawnictwo@up.lublin.pl mapa Lokalizacja
Dla autorów

« wstecz

 


 

 

 

[Formularz zgłoszenia]

 

 

 

[Oświadczenie autora]

 


 

 Wskazówki dla autorów publikacji dydaktycznych i monografii

 
 
Zgłaszanie publikacji do planu
 

Prosimy o składanie wypełnionego formularza zgłoszenia publikacji oraz jej konspektu na początku roku (do 31 stycznia). 

 

Konspekt powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora(ów), nazwę dyscypliny, dla której jest opracowany, przeznaczenie dydaktyczne (skrypt wykładowy, przewodnik do ćwiczeń), objętość maszynopisu w stronach, uzasadnienie merytoryczne, spis treści z podziałem na rozdziały i krótką charakterystyką zawartego w nich materiału, podpis autora(ów).

 
 

Przygotowanie pracy

 

1.   W Wydawnictwie należy złożyć maszynopis w wersji papierowej (publikacja dydaktyczna – 1 egzemplarz, monografia – 2 egzemplarze) i w wersji elektronicznej.

 

2.   Krój czcionki Times New Roman – dotyczy całego tekstu, także tabel, wzorów, rysunków, wykresów. Wielkość czcionki tekstu podstawowego – 12 p, tabele opisy na rysunkach – 9 p. Interlinia półtora wiersza. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać wymiarów 12,5 × 19,5 cm.

 

3.   Pogrubienia stosować wyłącznie do tytułów i ewentualnie do uwypuklenia ważnych pojęć, a kursywę do łacińskich nazw oraz do wszystkich zmiennych nie tylko we wzorach i na wykresach, ale i w tekście; nie stosować podkreśleń.

 

4.   Wersja elektroniczna pracy powinna być zapisana w Wordzie, ale oprócz tego konieczne są osobne, oryginalne pliki rysunków i fotografii.

 

5.   Rysunki, schematy, wykresy powinny być opracowane jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.). Nie stosować na wykresach cieniowanego tła, obramowania. Fotografie muszą mieć rozdzielczość minimum 300 dpi. Musi być podany autor fotografii.

 

6.   Materiały zaczerpnięte z publikacji innych autorów muszą być opatrzone adnotacją o źródle ich pochodzenia (w przypadku ilustracji, w tym fotografii, potrzebna jest pisemna zgoda właściciela praw autorskich).

 

7.   Powołania w tekście na pozycje piśmiennictwa należy podać w nawiasach kwadratowych, w kolejności chronologicznej, umieszczając nazwisko autora i rok wydania publikacji, np. [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001a, 2001b, Zalewski i in. 2001] lub ... zdaniem Lewandowskiego [2001a].

 

8.   Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym. Gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, należy je dodatkowo oznaczyć literami, np. 2015a, 2015b. 

 

Na opis bibliograficzny książki składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł, skrócona nazwa wydawnictwa (nieobowiązkowo) i miejsce wydania, np.

 

Greń J., Kowalski Z., 1972. Statystyka matematyczna, PWN, Warszawa. 

Opis bibliograficzny rozdziału w książce powinien zawierać numery stron rozdziału, np.

Bagieńska A., 2007. Inwestycje w rozwój kapitału ludzkiego, w: K. Pieck, E. Skrzypek (red.), Wiedza w gospodarstwie, społeczeństwie, przedsiębiorstwach, PWE, Warszawa, 98–115.

Na opis bibliograficzny artykułu składa się: nazwisko autora i inicjały imion, rok wydania, tytuł artykułu, skrócony tytuł czasopisma wraz z numerem tomu czy zeszytu, numery stron artykułu, np.

Chełkowski Z. (red.), 1966. Introdukcja troci do rzeki Gowienicy, Gosp. Ryb. 1(2), 18–19.

W opisie publikacji elektronicznej należy podać szczegółowy adres internetowy i datę dostępu lub aktualizacji, np.

PZW, 2015. Wylęg pstrąga potokowego, Polski Związek Wędkarski, http://www.pzw.org.pl/zakrzowek [dostęp: 4.10.2015].

Jeżeli publikacja ma przypisany numer DOI, należy go koniecznie zamieszczać, np.

Bertamini M., Nedunchezhian N., 2003. Photoinhibition of photosynthesis in mature and young leaves of grapevine (Vitis vinifera L.). Plant Sci. 164, 635−644, https://doi.org/10.1016/S0168-9452(03)00018-9.

9.   Autor (autorzy) są proszeni o podpisanie oświadczenia o oryginalności dzieła i źródle finansowania.

 

Procedura zabezpieczająca przed zjawiskami „ghostwriting” oraz „guest authorship”

(opracowana na podstawie materiałów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego)

 

Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej).

 

Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

 

Zjawiska „ghostwriting” i „guest authorship” są przeciwieństwem rzetelności w nauce i przejawem nieetycznej postawy pracownika naukowego.

 

Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub gdy nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z „guest authorship („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział jakiejś osoby w publikacji jest znikomy lub w ogóle go nie było, a pomimo to jest podawana jako autor lub współautor.

 

W celu przeciwdziałania przypadkom „ghostwriting” i „guest authorship” Wydawnictwo UP w Lublinie wprowadza następujące procedury.

 

1.   Od autorów wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji z  podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, merytorycznego opracowania wyników, przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.

2.   Autor jest zobowiązany podać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych.

 

Wydawnictwo informuje, że jest zobowiązane do demaskowania wszystkich przypadków nierzetelności naukowej, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, tj. instytucji zatrudniających autorów, towarzystw naukowych, stowarzyszenia edytorów naukowych itp. Wydawnictwo będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.