logo   Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Menu

Dział Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
ul. Głęboka 31 (łącznik przed CSR), pok. 115 F
tel. 081 445 66 30
ksztalcenie@up.lublin.pl
mapa MapkaStudia podyplomowe

Innowacyjna Biogospodarka

 

Kierownik studiów podyplomowych: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapoznanie słuchaczy z koniecznością rozwoju innowacji i ich wdrożeń w różne sektory powiązane z biogospodarką. Biogospodarka to według definicji OECD działalność polegająca na zastosowaniu biotechnologii, bioinżynierii, bioprocesów i bioproduktów w celu tworzenia dóbr i usług. W obliczu zmian klimatycznych i kurczenia się dostępnych zasobów Europa potrzebuje radykalnej zmiany w podejściu do produkcji, konsumpcji, przechowywania i recyclingu zasobów biologicznych. Rozwój bioekonomii niesie ogromny potencjał rozwoju i wzrostu zatrudnienia na obszarach wiejskich, nabrzeżnych i przemysłowych. Jej wspieranie stanowi krok na drodze do realizacji flagowych inicjatyw związanych ze strategią "Europa 2020" - "Unia innowacji" oraz "Europa efektywnie korzystająca z zasobów". 

Zadaniem kształcenia na kierunku „Innowacyjna biogospodarka” jest ułatwianie dostępu do wiedzy, przykładów dobrych praktyk, przekazania informacji i doświadczeń w zakresie wsparcie rozwoju współpracy MŚP oraz JBR i instytucji otoczenia biznesu. Ponadto celem kształcenia będzie propagowanie ułatwienie dostępu do nowych technologii, innowacji, pomocy doradczej, zapoznanie ze źródłami finansowania działań proinnowacyjnych oraz przedstawienie możliwości wspieranie i kreowanie wiedzy i świadomości innowacyjnej przedsiębiorców i społeczeństwa. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie pracy w różnych laboratoriach i jednostkach badawczych oraz przedsiębiorstwach związanych z biogospodarką. 

Należy podkreślić, że Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z perspektywą do 2030 podkreśla rolę innowacji i ich umiejętnie wykorzystanie w biokonwersji na produkty i usługi o wysokiej wartości dodanej w wybranych obszarach biogospodarki, medycyny i energetyki przy synergicznym wykorzystaniu informatyki i automatyki". Dysponując wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w czasie studiów podyplomowych „Innowacyjna biogospodarka” absolwent będzie miał możliwości zatrudnienia w różnych sektorach powiązanych z biogospodarką.

« wstecz