BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Historia

Historia Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

« wstecz

 

 

Jednostka została powołana Uchwałą Senatu Akademii Rolniczej z dnia 22 kwietnia 1991 r. jako Pracowni Oceny Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, której organizatorem i pierwszym kierownikiem był prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk. W 1997 r. została przekształcona Uchwałą Senatu w samodzielny Zakład Oceny i Wykorzystania Surowców Zwierzęcych, którego kierownikiem została dr hab. Anna Litwińczuk, a następnie w Katedrę o tej samie nazwie. W 2005 r. powołano w ramach Katedry – Pracownię Instrumentalnej Analizy Żywności, której kierownikiem została dr inż. Joanna Barłowska. W 2007 r. zmieniono Uchwałą Senatu z dnia 30 marca nazwę Katedry na Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych, której kierownikiem do chwili obecnej jest prof. dr hab. Anna Litwińczuk. W 2015 r. powołano w ramach Katedry drugą pracownię – Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Regionalnych, której kierownikiem jest prof. dr hab. Anna Litwińczuk.

Aktualnie w Katedrze zatrudnionych jest 9 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 5 samodzielnych, z czego 2 osoby z tytułem profesora nauk rolniczych i 4 adiunktów ze stopniem doktora. Ponadto w Katedrze zatrudnionych jest 3 pracowników inżynieryjno-technicznych ze stopniem doktora. Spośród 5 pracowników samodzielnych, 4 ma stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, także jeden adiunkt ma stopień doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia. Pozostali pracownicy naukowo-dydaktyczni pomimo, że mają stopnie naukowe w dyscyplinie zootechnika, to ich dorobek naukowy ściśle związany jest z dyscypliną technologia żywności i żywienia.

W trakcie funkcjonowania Jednostki powstało 18 doktoratów, w tym 3 w dyscyplinie technologia żywności i 5 habilitacji, w tym 4 w dyscyplinie technologia żywności.

Od początku istnienia jednostki tematyka badawcza związana jest ściśle z oceną wpływu różnych czynników na jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, mięsa wołowego, wieprzowego, końskiego, owczego, dziczyzny, ryb i miodów). Większość badań była realizowana w ramach projektów finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN i NCBR.

 

Rozwój kadry naukowej

 

Rozprawy habilitacyjne

 

  • Anna Litwińczuk – Wartość rzeźna i jakość mięsa buhajków czarno-białych i mieszańców F1 i R1 od krów cb po buhajach limousine i włoskich rasach mięsnych oraz krzyżówek trójrasowych – kolokwium 18.10.1996 na Wydziale Zootechnicznym AR w Lublinie
  • Joanna Barłowska – „Wartość odżywcza i przydatność technologiczna mleka krów 7 ras użytkowanych w Polsce” – kolokwium 23.01.2008 na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Mariusz Florek – „Wpływ wybranych czynników na wartość rzeźną cieląt, właściwości fizykochemiczne mięsa i jego wartość odżywczą” – kolokwium 12.05.2010 na Wydziale Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
  • Jolanta Król – „Czynniki kształtujące zawartość białek serwatkowych w mleku i serwatce podpuszczkowej oraz rola i znaczenie tych białek w promocji zdrowia”, Uchwała Rady Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 25.04.2012
  • Piotr Skałecki – „ Właściwości fizykochemiczne i wartość odżywcza mięśni wybranych gatunków ryb z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ”, Uchwała Rady Wydziału Technologii Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 17.06.2015

 

Zakończone przewody doktorskie

 

¨ Joanna Barłowska „ Ocena polimorfizmu białek mleka oraz jego związek z produkcyjnością krów w regionie środkowo-wschodniej Polski” – data nadania stopnia: 9.07.1999 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

¨ Jan Buczma „ Wartość rzeźna i jakość mięsa tuczników pozyskiwanych z trzech różnych systemów utrzymania i żywienia” – obrona 14.10.1999 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Mariusz Florek „ Porównanie europejskiego EUROP i amerykańskiego USDA systemu oceny jakości tusz wołowych i możliwość ich wykorzystania w ocenie przemysłowej i pracy selekcyjnej nad bydłem mięsnym w Polsce – data nadania stopnia: 21.11.2000 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

¨ Mariola Pieróg „ Ocena wpływu niektórych czynników na jakość mleka towarowego produkowanego w gospodarstwach indywidualnych regionu środkowowschodniej Polski” – data nadania stopnia: 18.10.2001 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: Dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Jolanta Król Polimorfizm białek mleka u krów ras mięsnych i jego związek z wynikami odchowu cieląt” – data nadania stopnia: 29.11.2001 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

¨ Helena Kaproń Wykorzystanie metod przyżyciowych i poubojowych do oceny wartości rzeźnej koni” – data nadania stopnia: 14.02.2002 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Piotr Skałecki Współzależność między wynikami klasyfikacji tusz w systemie EUROP, a ich wartością rzeźną i jakością mięsa u tuczników z regionu lubelskiego ”– data nadania stopnia: 28.04.2005 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Monika Kędzierska-Matysek „Polimorfizm αs1-kazeiny mleka oraz jego związek z produkcyjnością kóz w wybranych rejonach hodowlanych Polski” – obrona 12.05.2005 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Barbara Topyła „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą mleka ze szczególnym uwzględnieniem profilu kwasów tłuszczowych” – data nadania stopnia: 27. 04.2006 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Tomasz Grodzicki „Czynniki kształtujące jakość wołowiny ze szczególnym uwzględnieniem zawartości kwasów tłuszczowych i cholesterolu” – data nadania stopnia: 15.09.2008 na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Aneta Brodziak „Wpływ wybranych czynników środowiskowych i genetycznych na zawartość i właściwości funkcjonalne białek serwatkowych mleka” – data nadania stopnia: 30.03.2011 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Agnieszka Jarosińska „ Baza surowcowa i jakość produktów wybranych spółdzielni mleczarskich regionu lubelskiego z uwzględnieniem wpływu niektórych czynników ”– data nadania stopnia: 14.03.2012 na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt UP w Lublinie, promotor: Dr hab. Joanna Barłowska

¨ Piotr Domaradzki „ Wpływ okresu dojrzewania na zmianę jakości fizykochemicznej, sensorycznej i tekstury mięsa różnych kategorii i typów użytkowych bydła ”– data nadania stopnia: 13.11.2013 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk

¨ Małgorzata Ryszkowska-Siwko „Wpływ wieku, rasy i płci bydła oraz procesu dojrzewania na jakość mięsa z uwzględnieniem struktury jego włókien” data nadania stopnia: 16.01.2014 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Anna Litwińczuk;

¨ Anna Wolanciuk „Polimorfizm k-kazeiny i b -laktoglobuliny u różnych ras krów i jego wykorzystanie do oceny wartości odżywczej i przydatności technologicznej mleka ”– data nadania stopnia: 13.11.2014 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska;

¨ Aneta Karasińska „ Ocena jakości produktów mlecznych dostępnych na terenie regionu radomskiego z uwzględnieniem jakości surowca oraz opinii konsumentów ”– data nadania stopnia: 17.03.2016 na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie, promotor: dr hab. Jolanta Król;

¨ Agnieszka Staszowska „Wpływ metod obróbki cieplnej na jakość mięsa karpia i pstrąga tęczowego” data nadania stopnia: 21.09.2016 na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii UP w Lublinie, promotor: dr hab. Mariusz Florek.

Otwarte przewody doktorskie

¨ Agnieszka Kaliniak „Ocena jakości mięsa z uwzględnieniem frakcji lipidowej wybranych gatunków ryb akwakultury krajowej” – otwarty przewód: 24.06.2014, promotor: dr hab. Mariusz Florek;

¨ Robert Pastuszka „Wpływ wybranych czynników na wartość odżywczą i przydatność technologiczna mleka koziego, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji tłuszczowej” – otwarty przewód: 17.09.2015, promotor: prof. dr hab. Joanna Barłowska, jeden z recenzentów jest z dyscypliny technologia żywności i żywienia;

¨ Agnieszka Zaborska „ Wpływ wybranych czynników na jakość mleka oraz twarogów wytwarzanych na bazie tego surowca, ze szczególnym uwzględnieniem zawartości witamin litofilnych” – otwarty przewód: 15.09.2016, promotor: dr hab. Jolanta Król.