BiH   Witamy na Wydziale Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11
Badania

« wstecz

 • Hodowla i chów świń rasy puławskiej w ramach Programu ochrony zasobów genetycznych świń ras rodzimych
 • Ocena genetycznego profilu ras świń poprzez badanie zmienności genów na poziomie struktury DN;
 • Analiza wpływu poszczególnych markerów na kształtowanie się cech użytkowych świń (rozrodczych, tucznych i rzeźnych);
 • Identyfikacja genotypów RYR1 TT i RYR1 CT u świń;
 • Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa trzody chlewnej do wymagań konsumentów;
 • Ocena surowca wieprzowego w zakresie występowania mięsa wadliwego i jego przydatności kulinarnej i przetwórczej.
 • Wpływ krzyżowania współczesnych ras świń z dzikiem europejskim na wartość rzeźną mieszańców.
 • Ocena potencjału produkcyjnego świń subpopulacji rasowych hodowanych w makroregionie środkowowschodniej Polski na podstawie wskaźników morfologicznych i fizjologicznych.
 • Prace hodowlane prowadzone w kierunku wykorzystania świń rasy puławskiej do uzyskania i produkcji markowego produktu lokalnego.
 • Ocena płodności potencjalnej i rzeczywistej loch.
 • Badanie składu siary i mleka macior z uwzględnieniem zmienności gatunkowej (samice dzika), rasowej i osobniczej oraz oddziaływania czynników doświadczalnych.
 
 
 
 
 
 

Realizowane tematy badawcze

 • Ocena wartości tucznej i rzeźnej oraz właściwości fizyko-chemicznych mięsa tuczników dwu i trójrasowych - kierownik dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz
 • Szacowanie parametrów genetycznych i środowiskowych modyfikujących układ morfologiczny i przemiany metaboliczne tkanki mięśniowej - kierownik dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz
 • Analiza genetycznych i fenotypowych cech użytkowości rozpłodowej świń utrzymywanych w regionie środkowowschodnim Polski - kierownik dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz
 • Ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz zwiększenie produkcyjności trzody chlewnej - kierownik dr hab. prof. nadzw. Marek Babicz
 • Do najważniejszych osiągnięć Katedry należy zaliczyć:
 • utworzenie stada zachowawczego świń puławskich w 1997 r. z inicjatywy prof. A. Walkiewicza w ZD Elizówka, które w 2000 r. przeniesione zostało do ZD w Czesławicach oraz ochrona zasobów genetycznych świń tej rasy,
 • opracowanie Programu ochrony i kierunków wykorzystania populacji świń rasy puławskiej oraz aktualizacja programu Ochrona zasobów genetycznych świń rasy puławskiej,
 • opracowanie i wdrożenie linii technologicznej do natłuszczania mieszanek paszowych dla świń,
 • oszacowanie parametrów genetycznych najważniejszych cech użytkowych u trzody chlewnej w regionie Lubelszczyzny,
 • Stacje badawcze: badania prowadzone są w:
 • GD Czesławice, 24-140 Nałęczów,
 • wybranych gospodarstwach specjalizujących się w hodowli i produkcji świń na terenie regionu środkowo-wschodniej Polski.
 • W stacjach oraz gospodarstwach prowadzone są zajęcia terenowe z zakresu hodowli i chowu świń dla studentów kierunków: Zootechnika, Hipologia i Jeździectwo, Ochrona środowiska, Biologia oraz Rolnictwo. Stacje spełniają funkcje obiektów: dydaktycznego, badawczego, hodowlanego oraz produkcyjnego.