[ MENU DODATKOWE ]


DLA BIZNESU: Aktualności - usługi, oferta, sprzedaż, etc...

01.10.2015

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH

POŁOŻONYCH W DZIELNICY FELIN W LUBLINIE

 

Przedmiot przetargu stanowią:

 

I. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, o powierzchni ogółem 14 674 m² w skład której wchodzą : działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 1/97 o powierzchni 9648m² oraz działka nr 1/96 o powierzchni 5026 m² w obrębie 12 – Felin, ark. 3, położone przy ul. Erazma Plewińskiego w Lublinie, stanowiące własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Cena wywoławcza wynosi 1 700 000 PLN ( słownie złotych jeden milion siedemset).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium w wysokości 170 000 PLN (słownie złotych sto siedemdziesiąt tysięcy).

 

II. Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1/78 ( obręb 12 – Felin, ark. 3), położona przy ul. Vetterów 13 w Lublinie, o powierzchni 20 772 m², stanowiąca własność Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Cena wywoławcza wynosi 2 800 000 PLN( słownie złotych dwa miliony osiemset tysięcy).

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty oraz wniesienie wadium w wysokości 280 000 PLN (słownie złotych dwieście osiemdziesiąt tysięcy ).

 

Grunty stanowiące przedmiot przetargu położone są na terenach Specjalnej Strefy Ekonomicznej – EURO-PARK Mielec, Podstrefa Lublin . Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej IVA43P1 o podstawowym przeznaczeniu pod lokalizację obiektów produkcyjnych o ograniczonej uciążliwości , nie stwarzających zagrożeń dla zabudowy mieszkaniowej.

 

Prawo własności Uniwersytetu do sprzedawanych nieruchomości, działki 1/78, 1/96, 1/97, uregulowane jest w księdze wieczystej KW Nr LU1I/00115491/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód z siedzibą w Świdniku , V Wydział Ksiąg Wieczystych.

 

Wpłat wadium na zakup powyższych nieruchomości należy dokonać na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie nr 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353. Termin wpłaty wadium upływa przeddzień upływu terminu składania ofert. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć tytuł wpłaty i której nieruchomości dotyczy.

 

Wadium wniesione przez oferenta, którego oferta wygrała przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone na wskazany przez nich rachunek bankowy.

 

Nieruchomości zgłoszone do przetargu nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.

 

Ograniczenia

 

1. Postępowanie przetargowe na sprzedaż nieruchomości nie prowadzi do uzyskania zezwolenia Ministra Gospodarki na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Podstrefy Lublin, Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej.

 

2. W odniesieniu do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie przysługuje prawo pierwokupu na podstawie art. 8 ust.2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz.247 tekst jednolity z późn. zm.).

3. Gminie Lublin przysługuje prawo pierwokupu do przedmiotowych gruntów na podstawie art. 109 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 782).

 

Pozostałe warunki:

Zawarcie umowy nastąpi po wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, na dokonanie czynności prawnej w zakresie rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zgodnie z art.5a, i 5b ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa z dnia 8 sierpnia 1996r.( Dz. U. Nr 106, poz.493 ze zmianami). w związku z art.90 pkt.4 ustawy z dnia 25.07.2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 165, poz 1365 z 2005r. ze zmianami).

 

Termin i miejsce składania pisemnych ofert:

Kopertę z ofertą należy składać w sekretariacie Uczelni pok. 261 I p. lub pocztą na adres Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 20-950 Lublin, ul. Akademicka 13 w terminie do dnia 5.10..2015r do godz. 14:00.

 

Treść i warunki formalne, jakie powinna spełniać oferta oraz sposób składania ofert zawarte są w „Regulaminie przetargu”.  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 6.10. 2015 r. o godzinie 10.00 – dz. nr 1/78, godz. 10.30 - dz. 1/96, 1/97, w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 13, Sala Kolegialna I p.Osoby biorące udział w części jawnej przetargu powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich tożsamość.

 

Zastrzeżenia:

 

1. Uniwersytet zastrzega sobie prawo odwołania przetargu na każdym etapie procedury przetargowej bez podania przyczyn.

 

2. Wadium ulega przepadkowi na rzecz uczelni w razie cofnięcia oferty lub jej zmiany po upływie terminu do składania ofert lub po rozpoczęciu przetargu , a także , w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zapłaty ceny nabycia przed zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości lub od podpisania umowy sprzedaży nieruchomości.

 

3. Uczelnia ma prawo zmiany warunków przetargu oraz treści ogłoszenia , swobodnego wyboru ofert, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranym oferentem, odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

Informacji o przetargu udziela kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, nr tel. 81 445 6060. Regulamin przetargu został ogłoszony na stronie internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie adres: www.up.lublin.plZ regulaminem przetargu oraz operatem szacunkowym nieruchomości będących przedmiotem przetargu, można zapoznać się osobiście w Dziale Administracyjno – Gospodarczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie , ul. Akademicka 13, pok. 176 lub 175 . w godz. od 7.00 do 15.00.

 

Regulamin przetargu: 

 

 

K O M U N I K A T

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie informuje, że cena sprzedaży  gruntów położonych w Lublinie, Dzielnica Felin, oznaczonych  w ewidencji gruntów jako działki nr 1/78, 1/96, 1/97, zawarta w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż w/w nieruchomości  jest ceną netto  ( nie  obejmuje podatku VAT). 
 

 

 


« wstecz