BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11 

Mgr 1995 - nauki przyrodnicze, ochrona środowiska
Dr 2004 - nauki biologiczne

 

Główne dziedziny zainteresowania:


Hydrobotanika, biologia i ekologia wybranych gatunków wodnych roślin naczyniowych,
ekologia ekosystemów hydrogenicznych, ochrona przyrody, rewitalizacja ekosystemów wodnych.

 

Główne kierunki prac badawczych:


 Poznanie struktury i roli makrofitów w ekosystemach wodnych o różnej trofii i o różnym stopniu antropogenicznego przekształcenia.
 Zbadanie sposobów reagowania zbiorowisk makrofotów wodnych i torfowiskowych na procesy zanikania jezior oraz różnych form degradacji siedlisk torfowiskowych.
 Analiza ilościowa i jakościowa roślinności naczyniowej i ramienic zasiedlającej ekosystemy wodne Polesia oraz badania właściwości fizyczno-chemicznych wód, przestrzenne zróżnicowanie fitocenoz oraz ich zmiany sukcesyjne, ocena rozmieszczenia i liczebności makrofitów, w tym także rzadkich gatunków roślin oraz zmian, jakie zaszły w fitocenozach oraz dynamika przestrzenna i czasowa fitocenoz w zależności od stopnia zaawansowania procesów ewolucji ekosystemów jeziornych i torfowiskowych.
 Opracowanie metod oraz badanie procesów renaturalizacji terenów zdegradowanych przyrodniczo.
 Poznanie struktury i funkcjonowania ekosystemów wodno – torfowiskowych.


Ważniejsze prace projektowe i wdrożeniowe


 Udział w projekcie dot. oceny różnorodności biologicznej i krajobrazowej województwa lubelskiego oraz strategię jej ochrony, 1998;
 Udział w projekcie PHARE „Poprawa stanu ekologicznego i optymalizacja wykorzystania turystycznego zlewni zespołu jezior Miejskie – Kleszczów, jako rozwiązanie pilotażowe do wdrażania na innych obszarach pojeziernych Euroregionu Bug”, 2006;
 Kierownictwo projektu dt. Koncepcji ukształtowania płatów fitolitoralu wzdłuż wybranych odcinków brzegów zbiornika Zemborzyckiego w Lublinie z wykonaniem testowych nasadzeń

 

Realizowane granty krajowe:


 6 P04F 05810 – Ekotony i ich rola w funkcjonowaniu wodno – torfowiskowych ekosystemów w obszarach chronionych Polesia Lubelskiego,1997 – 99, (wykonawca);
 6 P04G 029 19 – Przyrodnicze podstawy ochrony i odnowy ekosystemów wodno – torfowiskowych na obszarze funkcjonalnym Poleskiego Parku Narodowego, na tle antropogenicznych przekształceń środowiska, 2001 – 2002, (wykonawca);
 N305 087 31/3325 – Przekształcenia struktury ekologicznej i aktualne warunki funkcjonowania krajobrazów hydrogenicznych rezerwatu biosfery „Polesie Zachodnie” oraz perspektywy zachowania ich walorów przyrodniczych, 2006 – 2009 (wykonawca).

 

Liczba publikacji (do końca 2010 r.):


Ponad 50 publikacji nt. biologii i ekologii wyższej wodnej roślinności naczyniowej oraz ekologii ekosystemów wodnych

 

Dorobek dydaktyczny (do końca 2010 r.):


 promotor 15 prac magisterskich i 10 prac inżynierskich (w toku);
 prowadzenie wykładów i ćwiczeń z ekologii krajobrazu, zrównoważonego rozwoju, zarządzania środowiskiem, kształtowania zagospodarowania obszarów wiejskich, ochrony przyrody, wykładów fakultatywnych z przedmiotów: monitoring przyrodniczy, waloryzacja terenów wodno-błotnych, inżynieria ekologiczna, różnorodność biologiczna i krajobrazowa

 

Przynależność do organizacji zawodowych i naukowych, pełnione funkcje:


 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego oddział w Lublinie
 sekretarz Komisji Kształtowania i Ochrony Środowiska Przyrodniczego PAN oddział w Lublinie

 

Adres, telefon, e-mail:


Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
ul. Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin
tel: (081) 461 00 61 w. 323
e-mail: joanna.sender@up.lublin.pl