Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]
Oferta

naukowo-badawcza

« wstecz

 

 Instytut prowadzi badania zawierające się w obrębie dyscyplin:
 

 • gleboznawstwo,
 • degradacja,
 • ochrona i rekultywacja gleb,
 • utylizacja odpadów,
 • kształtowanie środowiska.

Badania dotyczą w głównej mierze gleby, jako stałego elementu krajobrazu, a także pozostałych elementów środowiska: wody, roślin. Znaczący udział stanowią badania związane z gospodarką odpadami.


Do badań innowacyjnych realizowanych w ramach współpracy nauki z gospodarką należą:

 • Możliwości wykorzystania odpadowej wełny mineralnej z upraw pod osłonami do kształtowania właściwości gleb uprawnych i rekultywacji gleb zdegradowanych;
 • Przydatność płonnej skały górniczej i osadów ściekowych do produkcji mineralno-organicznych polepszaczy gleby;
 •  Rekultywacja biologiczna terenów zdewastowanych w obszarze wpływu górnictwa siarki z wykorzystaniem odpadów;
 • Ocena jakości środowiska glebowo-roślinnego w ogródkach działkowych w obszarach o zróżnicowanej presji antropogenicznych.

 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Stanisław Baran (kierownik), prof. dr hab. Anna Wójcikowska-Kapusta, prof. dr hab. Maria Flis-Bujak, dr Grażyna Żukowska

realizuje badania dotyczące:

 • oceny stanu degradacji gleb poprzez różne presje antropogeniczne i naturalne wraz z wypracowywaniem skutecznych sposobów ich rekultywacji;
 • ochrony i rewitalizacji gleb;
 • wypracowywania metod i wskaźników dotyczących oceny stanu degradacji gleb oraz skuteczności sposobów rekultywacji.
 • wykorzystania odpadów do nawożenia i rekultywacji gleb zdegradowanych i ich odtwarzania na utworach bezglebowych;
 • kształtowania właściwości odpadów pod różne sposoby ich zagospodarowania.
 • wypracowywania racjonalnych sposobów gospodarki zasobami glebowo-roślinnymi, w dostosowaniu do ich właściwości oraz potrzeb gospodarczych i społecznych.

Powyższe problemy badawcze realizowane były lub są w ramach działalności statutowej, badań własnych oraz 20 grantów własnych, promotorskich i rozwojowych KBN/MNiSW oraz zleceń od podmiotów gospodarczych.

Przykładowe tematy badawcze to: 

 • Przyrodnicze skutki zanieczyszczenia gruntu i wód podziemnych związkami ropopochodnymi w otoczeniu lotniska.
 • Remediacja właściwości gleb odłogowanych przy wykorzystaniu osadu ściekowego i wikliny (Salix viminalis).
 • Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie i roślinach w warunkach rolniczego wykorzystania osadów ściekowych.
 • Zawartość metali ciężkich i WWA w glebach i roślinach ogródków działkowych z terenów o różnym oddziaływaniu antropopresji.
 • Przydatność kompostów osadowo-popiołowych do rekultywacji gruntów zdewastowanych przez intensywne zakwaszenie.
 • Właściwości kwasów huminowych gruntów rekultywowanych przy wykorzystaniu odpadów organicznych i ich wpływ na sorpcję WWA i metali ciężkich.
 • Możliwości wykorzystania odpadowej wełny mineralnej z upraw pod osłonami do zwiększenie produkcyjności gleb oraz ich rekultywacji na terenach zdegradowanych.
   

Instytut współpracuje w zakresie wdrażania rezultatów badań z wieloma podmiotami gospodarczymi: Kopalnia Siarki „Machów” w Tarnobrzegu, Kopalnia Siarki Jeziorko, Kopalnia Siarki Basznia, Elektrownia Stalowa Wola, UMiG Nowa Dęba, Firma LESAFFRE BIO-CORPORATION w Wołczynie, KOM-EKO w Lublinie, Urząd Miasta i Gminy Koprzywnica, Oczyszczalnie Ścieków Polski Południowo-Wschodniej, Miejski Zakład Komunalny w Stalowej Woli, Nadleśnictwo Rudnik, Nadleśnictwo Buda Stalowska.

 

 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Anna Słowińska-Jurkiewicz, prof. dr hab. Henryk Domżał, dr hab. Jan Paluszek, dr Jacek Pranagal, dr Maja Bryk, dr Beata Kołodziej, dr inż. Monika Jaroszuk

realizuje badania dotyczące oceny: 

 • stanu degradacji właściwości fizycznych gleb przez różne presje antropogeniczne i naturalne wraz z wypracowywaniem skutecznych sposobów ich rekultywacji;
 • struktury gleby w specjalnych strefach pedonu oraz w warstwie poddanej intensywnemu działaniu narzędzi uprawnych oraz czynników pogodowych • Wpływu systemów uprawy na właściwości gleb.
 • ograniczania procesu erozji i optymalizacji użytkowania terenów erodowanych;
 • kształtowania struktury agregatowej gleb erodowanych.

 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Jolanta Bielińska, dr hab. Danuta Urban, dr Barbara Futa, dr Małgorzata Kawecka


realizuje badania dotyczące oceny: 

 • stanu degradacji gleb w oparciu o wskaźniki biologiczne;
 • właściwości torfowisk i ich oceny paleobotanicznej;
 • waloryzacji małych śródpolnych i śródleśnych mokradeł w województwie lubelskim.
 • stosowanych metod analitycznych do wskaźnikowej oceny stanu środowiska glebowego (m.in.: określenie parametrów biochemicznych, które reagują wyraźnie na działanie czynników środowiskowych), co w praktyce pozwala na wykorzystanie testów enzymatycznych do szybkiej oceny jakości gleb;
 • wskaźnika żyzności i produkcyjności gleb (Biologiczny Indeks Glebowy uwzględniający aktywność fosfataz), który może być stosowany w praktyce;
 • zastosowania enzymatycznych wskaźników do analizy struktury i funkcjonowania systemów krajobrazowych.

 

Zespół badawczy:

prof. dr hab. Halina Smal, dr Sławomir Ligęza

realizuje badania dotyczące oceny:  

 • kształtowania właściwości gleb pod wpływem zmiany sposobu ich użytkowania, w tym w wyniku optymalizacji przebiegu granicy rolno-leśnej;
 • jakości gleb w oparciu o zawartość makroelementów, w tym ich stosunki jonowe.
   

Instytut posiada urządzone „nowoczesne linie analityczne” do analizy różnych zanieczyszczeń środowiska. Stanowią je:

 • Do oznaczania zawartości składników mineralnych – spektrofotometry:
  - ICP-AES model PS950 firmy Leeman Labs
  - FAES model AFP100 firmy Biotech Engineering Management CO. LTD
  - UV-VIS model U-2010 firmy Hitach
  - analizator rtęci MA-2 firmy Nippon
  - mineralizator firmy Velp Scientifica
   
 • Do analizy zanieczyszczeń organicznych – chromatograf cieczowy HCLP, UV-VIS model U-2010 firmy Hitach.
 • Do analizy biotoksyczności – testy Toxkit: testy Phytotoxkit F™ używane są nasiona roślin o różnej szybkości kiełkowania i wzrostu; w testach toksyczności chronicznej wykorzystuje się zestaw Ostracodtoxkit F™ (Microbiotests Inc, Belgia) i młode skorupiaki (Heterocypris incongruens); testy z dżdżownicami; testy na aktywność enzymatyczną (dehydrogenaz, fosfataz, proteaz, ureaz). Istnieje, celem przeprowadzenia w niniejszych badaniach kompleksowej analizy biotoksyczności poprzez zastosowanie testu Microtox® (Zestaw Microtox® Model 500 Analizator + oprogramowanie), który jest najlepiej poznanym i najczęściej stosowanym testem bioindykacyjnym. W teście tym toksyczność określana jest na podstawie pomiaru bioluminescencji bakterii (Vibrio fischer), które w trakcie swoich funkcji życiowych emitują światło. Wrażliwość testu, oceniona na przeszło 1300 związkach chemicznych, w większości przypadków jest zbliżona do wrażliwości organizmów wyższych.
 • Aparaty i urządzenia do analizy podstawowych właściwości gleby: zestaw do destylacji azotu metodą Kiejdahla, pH-metry, konduktometry,
   

Kontakt:
Dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Stanisław Baran
tel: 81-524-81-54
e-mail: stanislaw.baran@up.lublin.pl