BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Oferta dla studentów

« wstecz

W JAKIM KRAJOBRAZIE CHCIAŁBYŚ ŻYĆ ? TO MOŻE ZALEŻEĆ OD CIEBIE !
ZOSTAŃ KREATOREM PRZESTRZENI XXI w.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich:

 • absolwentów szkół ponadgimnazjalnych do studiowania na kierunku Ochrona środowiska na specjalności OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU;
 • absolwentów studiów inżynierskich na studia magisterskie na specjalność OCHRONA KRAJOBRAZU.

Opiekunem naukowym obu specjalności jest dr hab. prof. nadzw. Tadeusz J. Chmielewski.

 

 

Fot. T. J. Chmielewski  

Oferta specjalności

1. Cele kształcenia:

 • Wykształcenie specjalistów zajmujących się badaniem, ochroną i kształtowaniem systemów krajobrazowych oraz zarządzaniem ich zasobami, w szczególności w odniesieniu do:
  • obszarów wiejskich
  • obszarów chronionych ze względu na swe walory przyrodnicze, kulturowe i estetyczne
  • obszarów wypoczynkowych
  • miast i stref podmiejskich, a w szczególności systemów przyrodniczych miast
 • Wykształcenie specjalistów umiejących posługiwać się technikami komputerowymi w pracach z zakresu badania i projektowania krajobrazu oraz tworzenia systemów informacji przestrzennej.

 

2. Zakres kształcenia:

Ważniejsze przedmioty specjalistyczne:

 • geografia krajobrazu
 • studia architektoniczno - krajobrazowe
 • studia ekologiczno - krajobrazowe
 • ekologia i architektura krajobrazu
 • projektowanie obszarów chronionych

W ramach w/w przedmiotów studenci wykonują zbiorczy projekt w postaci atlasu -> przykładowy atlas  

 • regionalne systemy krajobrazowe
 • historia ogrodów i terenów zieleni
 • planowanie przestrzenne
 • ochrona krajobrazu kulturowego
 • zagospodarowanie obszarów wypoczynkowych
 •  techniki komputerowe w projektowaniu krajobrazu - przykład 
 • systemy informacji przestrzennej w ochronie środowiska

Zajęcia odbywają się w obiektach dydaktycznych przy ul. Akademickiej i przy ul. Dobrzańskiego w Lublinie, w tym w bogato wyposażonej pracowni komputerowej w Sali 031. Ważną rolę w procesie kształcenia odgrywają zajęcia terenowe z takich przedmiotów, jak: studia architektoniczno - krajobrazowe, historia ogrodów i terenów zieleni, projektowanie obszarów chronionych.

 

 

3. Jednostka wiodąca w realizacji procesu kształcenia na specjalności: Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, Lublin, ul. Dobrzańskiego 37 (Felin)

 

 

4. Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich:

 • Waloryzacja przyrodnicza Lasów Biłgorajskich
 • Waloryzacja krajobrazowa Roztocza Środkowego
 • Studium kompozycji wybranych jednostek przyrodniczo - krajobrazowych Płaskowyżu Nałęczowskiego
 • Charakterystyka hydromorfologiczna rzeki Biała Łada (Roztocze Środkowe)
 • Analiza walorów i potencjałów turystycznych Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego
 • Analiza struktury ekologicznej gminy Sosnowica i koncepcja jej kształtowania
 • Procesy urbanizacyjne w gminie Głusk
 • Ocena 10-letnich efektów realizacji planu ochrony Poleskiego Parku Narodowego
 • Koncepcja rewitalizacji wsi Kalenne w Lasach Janowskich
 • Koncepcja odtworzenia wsi łemkowskiej w Bieszczadach i projekt kształtowania krajobrazu w jej otoczeniu
 • Projekt urządzenia stacji dydaktycznej Roztoczańskiego Parku Narodowego.

 

5. Potencjalne miejsca pracy absolwentów:

 • administracja ochrony środowiska na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym,
 • służby parków narodowych, parków krajobrazowych i Lasów Państwowych
 • Państwowa Służba Ochrony Zabytków
 • samorządowe i prywatne firmy zajmujące się planowaniem przestrzennym i planowaniem krajobrazu
 • firmy zajmujące się teledetekcją, GIS-em i systemami informacji przestrzennej
 • firmy zajmujące się opracowywaniem i realizacją planów ochrony i planów zarządzania dla obszarów najcenniejszych przyrodniczo, kulturowo i krajobrazowo
 • firmy zajmujące się projektowaniem inwestycji oraz ocenami wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze (osiedla mieszkaniowe, zbiorniki wodne, ośrodki wypoczynkowe, drogi, mosty, zakłady produkcyjne, siłownie wiatrowe itp.)
 • firmy zajmujące się kompensacją przyrodniczą inwestycji zubażających środowisko (zalesienia, zadrzewienia, renaturalizacją ekosystemów, rewitalizacja miast itp.)
 • firmy zajmujące się wykonywaniem prac z zakresu konserwacji i kształtowania obiektów szczególnie atrakcyjnych widokowo.
 • firmy architektoniczne oraz biura zajmujące się wyceną nieruchomości (nie tylko pojedynczych budynków, ale także wartości kompozycji przestrzennych).

 

Aby w jeszcze większym stopniu zapoznać się z profilem badawczym Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody zachęcamy do zapoznania się z plakatami:

 

 

Zapraszamy również studentów Uniwersytetu Przyrodniczego, a w szczególności kierunków Ochrona Środowiska, Architektura Krajobrazu oraz Gospodarka przestrzenna do uczestnictwa w Międzywydziałowym Studenckim Kole Naukowym Architektury i Ekologii Krajobrazu