[ MENU DODATKOWE ]


Stypendia

Stypendia - informacje szczegółowe

pobierz plik pdf

 

STYPENDIUM SOCJALNE

Wysokość stypendium socjalnego dla studentów i doktorantów ustalana jest w zależności od dochodu netto przypadającego na jedną osobę w rodzinie.

studenci

- przy dochodzie nie wyższym niż 300,00 zł - stypendium wynosi 480 zł

- przy dochodzie od 300,01 zł do 550,00 zł - stypendium wynosi 410 zł

- przy dochodzie od 550,01 zł do 780,00 zł - stypendium wynosi 350 zł

- przy dochodzie od 780,01 zł do 895,70 zł - stypendium wynosi 300 zł

- przy dochodzie od 895,71 zł do 1051,70 zł - stypendium wynosi 220 zł

doktoranci

- przy dochodzie nie wyższym niż 550,00 zł - stypendium wynosi 600 zł

- przy dochodzie od 550,01 zł do 780,00 zł - stypendium wynosi 500 zł

- przy dochodzie od 780,01 zł do 895,70 zł - stypendium wynosi 400 zł

- przy dochodzie od 895,70 zł do 1051,70 zł - stypendium wynosi 200 zł

 

Student studiów stacjonarnych oraz doktorant może otrzymać stypendium socjalne zwiększone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub na stancji.

studenci

- w przypadku zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki UP w Lublinie (stancja) - kwota zwiekszenia wynosi 160 zł

- w przypadku zamieszkania w domach studenckich w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 - kwota zwiekszenia wynosi 250 zł

- w przypadku zamieszkania w domach studenckich w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 33, 35 - kwota zwiększenia wynosi 300 zł

doktoranci 

- w przypadku zamieszkania w obiekcie innym niż dom studencki UP w Lublinie (stancja) - kwota zwiekszenia wynosi 200 zł

- w przypadku zamieszkania w domach studenckich w Lublinie przy ul. Langiewicza 6, 8, 12 - kwota zwiekszenia wynosi 200 zł

- w przypadku zamieszkania w domach studenckich w Lublinie przy ul. Dobrzańskiego 33, 35 - kwota zwiększenia wynosi 200 zł

 

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepelnosprawnych przyznanwane jest w zależności od stopnia niepełnosprawności.

studenci

- stopień lekki - stypendium wynosi 250 zł

- stopień umiarkowany - stypendium wynosi 350 zł

- stopień znaczny - stypendium wynosi 500 zł

doktoranci

- stopień lekki - stypendium wynosi 400 zł

- stopień umiarkowany - stypendium wynosi 500 zł

- stopień znaczny - stypendium wynosi 600 zł

 

ZAPOMOGI

Wysokość zapomóg dla studentów i doktorantów

- nieszczęśliwy wypadek studenta lub doktoranta - do 1000 zł

- ciężka choroba studenta , doktoranta lub członka najbliższej rodziny (współmałżonek, dziecko, rodzice, rodzeństwo - do 800 zł

- śmierć najbliższego członka rodziny (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta lub doktoranta - 1200 zł

- klęska żywiołowa - do 800 zł

- urodzenie się dziecka studenta lub doktoranta - 1000 zł

- kradzież na szkodę studenta lub doktoranta - do 800 zł

- inne zdarzenie losowe powodujące znaczne pogorszenie się sytuacji materialnej studenta lub doktoranta - do 600 zł

 

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać 10 % studentów każdego kierunku studiów, w tym:

- za średnią ocen - 6,5% studentów każdego roku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie)

- za osiągnięcia naukowe - 2% studentów każdego kierunku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie)

- za wyniki sportowe - 1% studentów każdego kierunku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie)

- za osiągnięcia artystyczne - 0,5% studentów każdego kierunku studiów (studia stacjonarne i niestacjonarne łącznie)

W ramach każdej kategorii wyodrębnia się trzy przedziały:

- przedział I - stanowi 20% osób uprawnionych do uzyskania stypendium - stypendium wynosi 1000 zł

- przedział II - stanowi 30% osób uprawnionych do uzyskania stypendium - stypendium wynosi 800 zł

- przedział III - stanowi 50% osób uprawnionych do uzyskania stypendium - stypendium wynosi 600 zł

 

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

Stypendium dla najlepszych doktorantów może otrzymać 60 % każdego roku studiów doktoranckich

Spośród doktorantów uprawnionych do otrzymania stypendium wyodrębnia się dwa przedziały:

- przedział I - 50 % osób uprawninych - stypendium wynosi 900 zł

- przedział II - pozostałe osoby uprawnione nie zakwalifikowane do przedziału I - stypendium wynosi 500 zł.

 

 

« wstecz