[ MENU DODATKOWE ]


Stypendia

Stypendia - informacje szczegółowe

  Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego należy dołączyć zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny - dotyczy osób, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł.
Wydziałowa Komisja Stypendialna albo Odwoławcza Komisja Stypendialna odmawia przyzania studentowi stypendium socjalnego, jeżeli nie dołączy do wniosku ww zaświadczenia.
Wydziałowa Komisja Stypendialna może przyznać studentowi stypendium socjalne w przypadku, o którym mowa w art. 4, jeżeli przyczyny niedołączenia do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta były uzasadnione oraz student udokumentował źródła utrzymania rodziny.
Należy zwrócić uwagę na treść zaświadczenia. Zaświadczenie ma dotyczyć sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i rodziny studenta. Tym samym informacja zawierająca tylko stwierdzenie, że student/rodzina studenta korzysta lub nie korzysta z pomocy OPS nie jest informacją wystarczającą.

 

 

« wstecz