[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

« wstecz

  

 


dr hab. Bartosz Sołowiej, profesor uczelni

 

tel. (+81) 445-68-68

(+81) 445-66-77


 

 

 

 

  

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni. Absolwent kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii (1997-2002), uczestnik studiów doktoranckich (2002-2006). Od 2007 roku jest pracownikiem Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, UP w Lublinie. Zajmuje się głównie wykorzystaniem białek i hydrokoloidów polisacharydowych do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów żywnościowych, projektowaniem nowych wyrobów, ze szczególnym uwzględnieniem produktów dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie. Prof. Bartosz Sołowiej jest absolwentem prestiżowego programu MNISW Top 500 Innovators “Science. Management. Commercialization” na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA (2 m-ce w 2012 r.). Był wielokrotnym laureatem stypendiów naukowych cenionych ośrodków międzynarodowych m.in. Uniwersytetu Wiktoria Melbourne (Australia) (5 m-cy w 2018/2019 r. – stypendium rządu australijskiego (Endeavour Research Fellowship)); Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Vancouver (Kanada) (5 m-cy w 2009 r. – stypendium Fundacji Dekabana) oraz Hebrajskiego Uniwersytetu w Jerozolimie (Izrael) (2 m-ce w 2004 r. – stypendium MASHAV). W latach 2003-2019 uczestniczył w wielu międzynarodowych programach szkoleniowych m.in. "China-Poland Training Course on Food Safety and Import-Export Inspection Technology” w Pekinie, Szanghaju i HangZhou (Chiny); "Erasmus Staff Mobility for Training” – Uniwersytet Ondokuz Mayis w Samsun (Turcja); „Food and Consumer” – Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry); "Agriculture – raw materials for industry” – Uniwersytet Przyrodniczy w Wiedniu (BOKU) (Austria); “Safety in the Agro-Food Chain” – Uniwersytet w Gandawie (Belgia); „Mistrzowie Dydaktyki” – Uniwersytet Groningen (Niderlandy). Dodatkowo, w 2020 roku odbył miesięczne staże naukowe w Uniwersytecie w Belgradzie (Serbia) w ramach programu PROM (NAWA) oraz Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze (Słowacja) w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN). 

 

Prof. Bartosz Sołowiej jest autorem/współautorem wielu publikacji naukowych w renomowanych czasopismach z bazy JCR (Journal Citation Reports). Brał udział w 5 projektach naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym w 2 jako kierownik (NCN i MNISW), w 2 jako wykonawca (Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) oraz Europejski Fundusz Strukturalny (EFS)) i w 1 jako ekspert naukowy (Europejski Fundusz Społeczny), jak również w 4 finansowanych ze źródeł wewnętrznych UP Lublin jako kierownik.

 

Jest koordynatorem UP Lublin w programie CEEPUS (NAWA) – Środkowoeuropejski Program Wymiany Uniwersyteckiej (CIII-RS-1512-01-2021) "Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies”.

 

Obecnie sprawuje opiekę naukową nad 3 doktorantami, w tym nad 1 w ramach doktoratu wdrożeniowego z firmą EUROHANSA, finansowanego ze środków MNISW. Promotor 150 prac dyplomowych (w tym 58 prac magisterskich i 92 prac inżynierskich/licencjackich). Recenzent 1 rozprawy habilitacyjnej i 2 rozpraw doktorskich.

 

Współpracuje naukowo z wieloma firmami i organizacjami m.in. EUROHANSA (o/Puławy), ESA (Angers, Francja), SDM Wieluń (Wieluń), KRAUTEX (Żółkiewka), Bempresa Sp. z o.o. (Lublin), LACTALIS Poland Sp. z o. o. (Warszawa), Establo Pharma (Lublin), Bikotech (Żory), Lubelski Klub Biznesu (Lublin).

 

Aktywnie działa w wielu Stowarzyszeniach m.in.: Top 500 Innovators (Polska), Endeavour Alumni Network (Australia) oraz Haas/Berkeley Alumni Association (USA), Polskie Towarzystwo Technologów Żywności (PTTŻ). 

 

Pełnił funkcję Pełnomocnika Rektora ds. Innowacji (2016-2020) oraz był członkiem Konwentu UP w Lublinie (2017-2019), Rady Uczelni (2019-2020), Rady Programowej kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka (2013-2017), Rady Młodych Naukowców (RMN) przy MNISW (2013-2015), Komisji ds. Promocji Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii (2008-2017), jak również był opiekunem SKN Technologii Żywności (SKNTŻ) (2006-2011).

 

Sześciokrotnie nagradzany przez Rektora UP za osiągnięcia naukowe i organizacyjne; zdobywca I miejsca za najlepszą prezentację na międzynarodowej konferencji naukowej na Słowackim Uniwersytecie Rolniczym w Nitrze oraz II miejsca i wyróżnienia za prace naukowe na konferencjach w Olsztynie i we Lwowie.

 

Półfinalista konkursu popularyzującego naukę „FameLab” (Centrum Nauki Kopernik i British Council), współorganizator I i II Europejskiego Tygodnia Innowacji w Lublinie oraz 3 ogólnopolskich konferencji naukowych i branżowych. Mentor w programie TopMinds (Top 500 Innovators i Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta).

 

Recenzent wielu projektów naukowych m.in. dla Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii, finansowanego ze środków Komisji Europejskiej UE (EIT Food i EIT Health – 43 projekty), Chorwackiej Fundacji Nauki (HRZZ – 1 projekt), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR - 4 projekty) oraz Podkarpackiego Centrum Innowacji (PCI - 6 projektów). 

 

Od 2009 roku Prof. Bartosz Sołowiej jest międzynarodowym wykładowcą (Hiszpania, Francja, Turcja, Niderlandy, Estonia, Litwa, Grecja, Czechy, Słowacja) w ramach programu Erasmus Teaching Staff Mobility.