[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Rozwoju Uczelni

« wstecz

 

 

 


dr hab. Adam Waśko, profesor uczelni 

tel. (+81) 445-67-90
 

 

 

 

 

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Urodził się 2 stycznia 1972 roku w Tomaszowie Lubelskim. Studia biologiczne rozpoczął w 1991 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, zakończył je w 1996 roku uzyskaniem tytułu magistra biologii. W tym samym roku w październiku podjął pracę naukową w Katedrze Zoologii AR w Lublinie na stanowisku asystenta-stażysty, a następnie od 1.10.1997r. na stanowisku asystenta w Katedrze Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego i Przechowalnictwa. W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk biologicznych a w 2015 jako pierwszy w historii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologia.


W październiku 2018 roku został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego UP w Lublinie oraz objął funkcję kierownika Katedry Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.


Swoją karierę naukową rozwijał w renomowanych ośrodkach naukowych w kraju, głównie w Polskiej Akademii Nauk oraz na stażach naukowych w krajach Unii Europejskiej. Brał udział w realizacji 6 projektów badawczych finansowanych przez MNiSW pełniąc funkcję głównego wykonawcy, w tym w jednym finansowanym z funduszy Unii Europejskiej.


Jego zainteresowania i osiągnięcia naukowe związane są głównie z biotechnologicznym wykorzystaniem bakterii kwasu mlekowego. Przez wiele lat badał egzoproteom bakterii z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium stanowiący białkowe produkty genów chromosomalnych transportowane przez błony cytoplazmatyczne komórki i zlokalizowane całkowicie lub częściowo na ich powierzchni, bądź wydzielane do środowiska, w którym są aktywne biologicznie. Badania te pozwoliły na opisanie nowej grupy białek bifunkcjonalnych będących równocześnie enzymami i adhezynami.  Drugim nurtem badawczym którym równolegle zajmował się w swojej pracy naukowej były badania nad charakterystyką biochemiczną i genetyczną bakterii probiotycznych, przyniosły one wymierne rezultaty w postaci np. wyjaśnienia genetycznych mechanizmów oporności na antybiotyki czy też poznania zmiennych szczepowo profili enzymów proteolitycznych. Praktyczny aspekt badań dzięki którym możliwe było wielokrotne ich patentowanie związane jest ze znajomością zaawansowanych metod statystycznych wykorzystywanych w procesach optymalizacyjnych stosowanych w biotechnologii. Wyniki opisanych badań publikowane w czasopismach naukowych 8 krotnie zostały docenione przez Władze Uczelni w formie indywidualnych i zespołowych nagród za działalność naukową.


Był promotorem w jednym zakończonym przewodzie doktorskim a dwa kolejne są w końcowej fazie realizacji. Pod jego kierunkiem wykonano 53 prace magisterskie oraz 34 inżynierskie. Jest autorem lub współautorem 120 publikacji naukowych w tym 11 patentów krajowych i międzynarodowych oraz 3 zgłoszeń patentowych. Większość prac naukowych ukazała się w renomowanych czasopismach zagranicznych i krajowych znajdujących się w bazie JCR. Wykonał recenzje dotyczące rozwoju kadry naukowej na stopień doktora habilitowanego oraz doktora. Jest autorem wielu recenzji oryginalnych prac twórczych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych oraz 11 projektów badawczych finansowanych przez NCN i NCBiR.


W latach 2003-2015 trzykrotnie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Bibliotecznej BG UP w Lublinie. Od 2016 roku kieruje pracami Wydziałowej Komisji do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz Radzie Programowej kierunku biotechnologia na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Niezależnie od pełnionych funkcji na Uczelni został powołany w skład Komisji Biotechnologii oddziału lubelskiego PAN. W tym samym roku jako przedstawiciel Uczelni w Lubelskim Klastrze Biotechnologii pełni funkcję członka  Zarządu Klastra. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów i Biochemików.