[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki

« wstecz

 

 

 


dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, profesor uczelni 

tel. (+81) 445-69-99
 

 

 

 

 

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Absolwentka kierunku biotechnologia na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie (1996). Od 1.06.1996 r. zatrudniona na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej (następnie Uniwersytetu Przyrodniczego) w Lublinie, doktor nauk biologicznych (2001 r.), doktor habilitowany nauk weterynaryjnych (2009 r.). Od 1.08.2019 r. kierownik Zakładu Patofizjologii (Katedra Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie). Autorka i współautorka 52 prac oryginalnych z listy JCR (IF – 47) oraz 72 komunikatów kongresowych i prac przeglądowych, kierownik i/lub wykonawca 5 projektów grantowych (MNiSW i NCN).

Główne kierunki badawcze: etiopatogeneza zaburzeń i chorób endokrynnych układu rozrodczego u przeżuwaczy, patomechanizmy i terapie przyczynowe chorób nowotworowych u zwierząt.  Promotor w dwóch zakończonych i jednym aktualnie realizowanym przewodzie doktorskim, recenzent w 5 postępowaniach habilitacyjnych i 7 przewodach doktorskich, sekretarz/członek 12 komisji habilitacyjnych. Staże naukowe w INRA w Jouy en Josas (Francja) oraz na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Pizie (Włochy). Aktualnie realizowana współpraca zagraniczna:  Institute of Agricultural Biology and Biotechnology, National Research Council (IBBA CNR, Piza, Włochy).

Organizator i współorganizator 5 krajowych oraz 3 międzynarodowych konferencji i kongresów. Od 2010 r. Członek Lubelskiej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach. Od 2005 r. sekretarz w Lubelskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych i Towarzystwa Biologii Rozrodu.

Pełnione dotychczas funkcje dydaktyczne:
pełnomocnik JM Rektora ds. jakości kształcenia (kadencja 2016-2020), przewodnicząca Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia (kadencja 2016-2020), przewodnicząca Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia (kadencja 2016-2020), przewodnicząca Rady Programowej kierunku weterynaria (od 2019 r.), członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej (od 2012 r.), członek Rady Uczelnianej Studenckich Kół Naukowych (2018 - 2020 r.), opiekun studentów działających w Sekcji Patofizjologicznej Studenckiego Koła Medyków Weterynaryjnych.