srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Badania

« wstecz

  

 

 Tematyka badawcza Katedry Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów dotyczy poznania struktury i zasad funkcjonowania ekosystemów wodnych i torfowiskowych w czasach obecnych i w przeszłości, w kontekście wzajemnych oddziaływań gatunek-środowisko. Równolegle, opierając się na uzyskanych wynikach, wypracowywane są zasady ochrony, renaturalizacji i rekultywacji ekosystemów wodnych i torfowiskowych, prowadzenia zrównoważonej gospodarki rybackiej, kontroli gatunków inwazyjnych oraz restytucji ginących gatunków hydrobiontów.W funkcjonującym w strukturze Katedry, Zakładzie Hydrobotaniki głównym nurtem badawczym jest ekologia inwazyjnych gatunków glonów, ochrona czynna roślin torfowiskowych oraz ekotoksykologia wód w aspekcie wpływu zakwitów toksycznych sinic na funkcjonowanie ekosystemu. Wyniki tych badań, umożliwiają wyznaczenie zasad racjonalnego użytkowania wód, wychodząc naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, dla których korzystanie z wód zbiorników jest ważne przede wszystkim ze względów rekreacyjnych i zdrowotnych. Wyniki te mogą być również wykorzystane do opracowania skutecznych metod ochrony zbiorników, w których głównym problemem ich funkcjonowania stają się intensywne zakwity sinicowe. W Katedrze funkcjonuje także Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, prowadzone badania koncentrują się głównie na przyrodniczych podstawach ochrony i kształtowania krajobrazu.

 

Szczegółowe zagadnienia badawcze dotyczą:
- biologii i ekologii bakterioplanktonu, ameb skorupkowych, orzęsków, mikrofauny, fauny naroślinnej, zoobentosu, fitoplanktonu, fitobentosu, zooplanktonu, pleustonu i neustonu, ichtiofauny, m. in. z wykorzystaniem technik biologii molekularnej;
- troficznych zależności w ekosystemach wodnych;
- toksykologicznych aspektów funkcjonowania ekosystemów;
- biologii inwazyjnych gatunków hydrobiontów;
- ekologii ekosystemów polarnych;
- renaturalizacji i ochrony ekosystemów wodno-torfowiskowych;
- przyrodniczych podstawach ochrony i kształtowania krajobrazu - ocena różnorodności biologicznej systemów krajobrazowych, struktura ekologiczna krajobrazu, typologiczna analiza zbioru obszarów siedliskowych Natura 2000 w Polsce.

 

Zrealizowane i aktualnie wykonywane projekty badawcze z ostatnich lat:

 

 • 2016, "Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2016 r." Kierownik tematu: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
 • 2015, "Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2015 r." Kierownik tematu: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
 • 2015, 109/Oś/15 "Wykonanie bilansu związków biogennych w Zalewie Zemborzyckim" Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan
 • 2014-2016, ZKI/U-75/2014 "Badania ichtiofauny w latach 2014-2015 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym– rzeki." Kierownik tematu: dr Jacek Rechulicz
 • 2014, 37/Oś/14 "Badania dynamiki rozwoju sinic i produkcji cyjanotoksyn w zbiorniku Zemborzyckim na tle warunków środowiskowych w 2014 r." Kierownik tematu: prof. dr hab. Barbara Pawlik-Skowrońska
 • Grant NCN 2012/05/B/NZ8/01263 " Wpływ mechanizmów kontroli "bottom-up" i "top-down" na dynamikę i różnorodność pierwotniaków w ekosystemach torfowiskowych (eksperymenty mezosystemowe). Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan
 • Plan ochrony Poleskiego Parku Narodowego. Operat ochrony zasobów i ekosystemów wodnych. Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan
 • Projekt ZKI/U/23 "Badania ichtiofauny w latach 2010 - 2012 dla potrzeb oceny stanu ekologicznego wód wraz z udziałem w europejskim ćwiczeniu interkalibracyjnym - rzeki". Kierownik tematu: dr J. Rechulicz
 • Grant MNiSW N N304 209837 "Struktura zespołów pierwotniaków (Protozoa: Testateamoebae, Ciliata) i ich rola w różnych typach ekosystemów torfowiskowych". Kierownik tematu: dr hab. T. Mieczan
 • Projekt Funkcjonowanie zbiorników retencyjnych w strefie oddziaływania systemu Kanału Wieprz-Krzna (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan
 • Projekt Funkcjonowanie i struktura ekologiczna ekosystemów wodnych Lubelszczyzny. Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan
 • Projekt Monitoring ekosystemów wodnych i torfowiskowych w Roztoczańskim Parku Narodowym. Kierownik tematu: dr hab. Tomasz Mieczan