banner
banner
banner
Menu

Zadanie 1

« wstecz

Tytuł zadania:

"Uzyskiwanie roślin potomnych przeznaczonych do sadzenia i jako matecznik",

 

Kierownik zadania: dr inż. Marzena Parzymies

Pracownicy techniczni: dr inż. Alicja Świstowska i dr inż. Katarzyna Głębocka

 
Cel zadania:

Celem zadania jest otrzymanie roślin potomnych wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej. Ze względu na brak łatwo dostępnego materiału roślinnego, który mógłby zostać wykorzystany jako źródło sadzonek, zdecydowano, że rośliny potomne zostaną uzyskane w kulturach tkankowych.

 

Metody pracy: 

Mikrorozmnażanie jest metodą rozmnażania wegetatywnego, które pozwala uzyskać rośliny potomne z bardzo niewielkich fragmentów roślin matecznych i otrzymać z nich duże ilości mikrosadzonek w stosunkowo krótkim czasie. Uprawa  roślin prowadzona jest w warunkach laboratoryjnych, a więc nie jest zależna od środowiska i innych czynników zewnętrznych.

 

W przypadku wierzby lapońskiej i wierzby borówkolistnej, jako materiał inicjalny, wykorzystano fragmenty pędów o długości 2 cm, które pobierano w trakcie wegetacji. Fragmenty te zostały poddane odkażaniu powierzchniowemu, a następnie wyłożone na pożywki wzrostowe zestalone agarem, pojedynczo do probówek, w komorze z laminarnym przepływem powietrza, w celu zapewnienia warunków sterylnych. Probówki z eksplantatami zostały następnie umieszczone w pokoju wzrostowym, w warunkach 16-godzinnego oświetlenia światłem dziennym i w temperaturze 20°C w dzień i 18°C w nocy. Przez kolejne 6 tygodni prowadzono obserwacje dotyczące zdrowotności materiału roślinnego. Pędy, które podjęły regenerację przeniesiono na świeże pożywki o takim samym składzie i pasażowano w odstępach 4-6-tygodniowych, tnąc je na mniejsze części, w celu pobudzenia tworzenia pędów bocznych i uzyskania kolejnych roślin.

 

Prowadzono badania dotyczące składu pożywki, która w największym stopniu promowałaby regenerację i krzewienie pędów, przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości. Prowadzono także badania dotyczące warunków aklimatyzacji, które należy zapewnić uzyskanym mikrosadzonkom. Na podstawie uzyskanych wyników, opracowano technologię mikrorozmnażania obu gatunków wierzb.

 

Obecnie prowadzone są prace, których celem jest uzyskanie około 7500 sztuk dobrej jakości roślin w ciągu 3 kolejnych lat i przygotowanie ich do przeniesienia na stanowiska naturalne. Przed sadzeniem roślin przeprowadzone zostaną także badania genetyczne, które określą różnorodność genetyczną uzyskanych regenerantów.

 

Oczekiwane rezultaty: Prace planowane w ramach zadania będą trwały przez cały okres trwania projektu, a w ciągu 5 kolejnych lat planowane jest utrzymanie 500 sztuk roślin matecznych jako zabezpieczenie ewentualnych strat roślin rosnących w warunkach naturalnych.