banner
banner
banner
Menu

Zadanie 3

« wstecz

Tytuł zadania:

Monitoring siedliskowy w stanowiskach nowych populacji

 

Kierownik zadania: dr hab. Artur Serafin

Eksperci: dr hab. Ewa Zalewska prof. UP, dr Marian Szewczyk, dr Andrzej Kamocki, dr Aleksander Kołos

 

Cel zadania:

Monitorowanie zmian czynników abiotycznych i biocenotycznych środowiska zachodzących w siedliskach nowopowstałych populacji gatunków objętych projektem.

 

Zakres prac:   Metody pracy

Każdego roku realizacji projektu, od kwietnia do września, prowadzony będzie kompleksowy monitoring siedliskowy, który będzie polegał  na określeniu stanu faktycznego oraz zmian zachodzących w siedliskach na podstawie analizy czynników fizyczno-chemicznych torfowiskowych wód piezometrycznych, badań ekologicznych i botanicznych zbiorowisk roślinnych oraz analiz mykologicznych gleby ryzosferowej.

 

Badania czynników fizyczno-chemicznych obejmować będą ustalenie wartości odczynu i przewodności elektrolitycznej oraz zawartości wybranych kationów i anionów w wodzie gruntowej. Pobór prób planuje się cyklicznie w 6 terminach każdego roku trwania projektu (2018-2020), przypadających na sezony: wiosna, lato, jesień dla 8 stanowisk badań w Poleskim Parku Narodowym oraz 6 stanowisk w Puszczy Knyszyńskiej. Równolegle wykonywane będą spisy gatunkowe flory towarzyszącej badanym gatunkom w nowych stanowiskach oraz zdjęcia fitosocjologiczne celem scharakteryzowania fitocenoz. Analizy mykologiczne gleby ryzosferowej odbywać się będą w obrębie każdej powierzchni badawczej. W pierwszym sezonie wegetacyjnym będzie pobrana gleba z miejsc gdzie zaplanowano reintrodukcję roślin, w celu analizy mikrobiologicznej oraz określenia składu gatunkowego grzybów i bakterii występujących w środowisku naturalnym. Następnie w poszczególnych sezonach wegetacyjnych, będzie pobierana gleba ryzosferowa, tj. przylegająca bezpośrednio do korzeni reintrodukowanych roślin. W warstwie ryzosferowej mikroorganizmy podlegają wpływom roślin, ich wydzielinom korzeniowym co modyfikuje bioróżnorodność mikroorganizmów. Zostanie określona ogólna liczba jednostek tworzących kolonie grzybów (jtk) w 1g s.m. badanej gleby ryzosferowej oraz ogólna liczba bakterii (jtk). 

 

Oczekiwane rezultaty:

Monitoring siedliskowy związany z projektem czynnej ochrony zagrożonych gatunków roślin borealnych: Salix lapponum i Salix myrtylloides pozwoli na określenie optymalnych warunków siedliskowych dla wzrostu i rozwoju populacji obu gatunków  oraz na kontrolę trwałości podejmowanych prób restytucji rzeczonych gatunków na terenie Poleskiego Parku Narodowego.