banner
banner
banner
Menu

Zadanie 4

« wstecz

Tytuł zadania:

Monitoring nowopowstałych populacji

 

Kierownik zadania: dr inż. Barbara Banach-Albińska

Eksperci: dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak prof. UP, dr hab. Ewa Zalewska prof. UP, dr hab. Katarzyna Kmieć

 

Cel zadania

Monitorowanie kondycji nowopowstałych populacji i poszczególnych osobników Salix lapponum i Salix myrtilloides pod kątem ich wzrostu, rozwoju i zdrowotności  oraz prognozowanie zagrożeń i tworzenie zaleceń działań je ograniczających.

 

Zakres prac:   
 Każdego roku realizacji projektu, od kwietnia do września, prowadzony będzie kompleksowy monitoring nowopowstałych populacji gatunków objętych projektem , który będzie polegał  na prowadzeniu pomiarów parametrów morfometrycznych poszczególnych roślin reintrodukowanych na stanowiska w Poleskim Parku Narodowym i Puszczy Knyszyńskiej (m.in. wysokość pędów, liczba liści, wielkość przyrostów rocznych, ilość rozgałęzień, liczba kwiatów). Prowadzone będą  obserwacje fenologiczne kwitnienia i owocowania roślin oraz wizualna ocena  kondycji roślin (na podstawie morfologii organów asymilacyjnych, występowania ewentualnych chloroz/nekroz blaszek liściowych lub pod kątem występowania/braku innych chorób fizjologicznych). Przeprowadzone zostaną bezinwazyjne pomiary wybranych parametrów fluorescencji chlorofilu oraz testy związane z histochemiczną detekcją H2O2 w tkankach liści, którego akumulacja jest wskaźnikiem stresu oksydacyjnego. W obrębie każdego stanowiska, w poszczególnych sezonach wegetacyjnych zostaną przeprowadzone obserwacje i badania mające na celu określenie  bezpośrednich zagrożeń związanych z działalnością fitofagów oraz patogenów.

 

Oczekiwane rezultaty:

Monitoring nowopowstałych populacji Salix lapponum i Salix myrtylloides pozwoli na określenie kondycji reintrodukowanych osobników gatunków wierzb objętych projektem oraz na kontrolę trwałości podejmowanych prób restytucji tych gatunków, a także wskaże ewentualne obszary niezbędne do monitoringu po zakończeniu trwania projektu.