banner
banner
banner
Menu

Cele projektu

« wstecz

Ideą projektu jest czynna ochrona różnorodności biologicznej siedlisk podmokłych wschodniej Polski przez restytucję populacji rzadkich gatunków wierzb charakterystycznych dla ekosystemów torfowiskowych. Głównym celem jest utworzenie nowych i zasilenie istniejących populacji 2 gatunków: wierzby lapońskiej (Salix lapponum), wierzby borówkolistnej (S. myrtilloides) na stanowiskach gwarantujących ich prawidłowe funkcjonowanie.

 

Projekt zakłada zabezpieczenie zasobów genowych ww. gatunków ex situ poprzez ich rozmnażanie i utrzymywanie matecznika w kulturach in vitro. Dodatkowym celem jest zwiększanie świadomości społeczeństwa przez edukację ekologiczną opartą na prezentacji metod ochrony czynnej zagrożonych gatunków roślin.