[ MENU DODATKOWE ]


Prorektor ds. Kadr

« wstecz

  

 


prof. dr hab. Andrzej Marczuk

 

tel. (+81) 445-68-68

(+81) 445-66-77
 

 

 

 

 

Życiorys naukowy i dydaktyczny

 

Prof. dr. hab. Andrzej Marczuk stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej uzyskał w 1994 r. na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał na rodzimym wydziale na podstawie rozprawy pt. „Zarządzanie transportem wybranych płodów rolnych” w 2005 r. Tytuł profesora otrzymał w roku 2010. W okresie 2008-2012 sprawował funkcję prodziekana Wydziału Inżynierii Produkcji UP w Lublinie, a od roku 2012 jest dziekanem tego wydziału.


Dorobek naukowy prof. Andrzeja Marczuka to ponad 200 prac, które uzyskały ponad 2400 punktów MNiSW, a ich sumaryczny impact factor wynosi 56,635. Jest koordynatorem merytorycznym projektu Budowa Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, o całkowitej wartości 84.349.553,04 zł. Uczestniczył w realizacji 12 projektów badawczych jako wykonawca i główny wykonawca. Jest autorem trzech wdrożeń, jednego patentu zagranicznego i jednego krajowego. Uczestniczył i kierował przygotowaniem wniosków o uruchomienie nowych kierunków i specjalności na Wydziale Inżynierii Produkcji UP w Lublinie.


Jest promotorem dwóch zrealizowanych rozpraw doktorskich. Obecnie jest na ukończeniu kolejny przewód. Wykonał szereg recenzji pracownikom nauki ubiegającym się o awanse naukowe: 4 recenzje rozpraw doktorskich, 5 recenzji w postępowaniach habilitacyjnych, 3 w postępowaniu o tytuł profesora, opinie w postępowaniach stanowiskowych, recenzje wydawnicze monografii i licznych artykułów naukowych, recenzje dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie i inne. Jego działalność obejmuje ponadto recenzje dla Komisji Kwalifikacyjnej MNiSzW oceniającej wnioski grantowe.


Prowadzi szeroką współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Współpraca zagraniczna dotyczy takich krajów jak: Czechy, Holandia, Słowacja Rosja, Chiny, Gruzja, Białoruś, Ukraina – znajduje to odzwierciedlenie w dorobku publikacyjnym. Jest współautorem m.in. 6 monografii naukowych z międzynarodowym składem autorskim. Efektem współpracy są również zagraniczne staże naukowe:

  • w 2014 r. półtoramiesięczny staż naukowy na Wydziale Mechaniki i Energetyki Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Rolniczego w Dublanach,
  • w 2015 r. miesięczny staż naukowy w Katedrze Transportu Drogowego i Miejskiego na Wydziale Eksploatacji i Ekonomiki Transportu i Komunikacji Uniwersytetu w Żilinie,
  • w 2016 r. dwumiesięczny staż naukowy na Wydziale Agronomii Uniwersytetu Mendla w Brnie,
  • w 2017 r. miesięczny staż naukowy na Wydziale Agronomii Uniwersytetu Mendla w Brnie.
  • Jest członkiem Rady naukowej dwóch krajowych i trzech zagranicznych czasopism naukowych. Został wybrany do Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk w kadencji 2020-2023.