BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Moduły kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

« wstecz

 

Moduły programowe kierunku BHP

 

Studia stacjonarne 1 stopnia

BH_S1_01_Jezyk obcy 1 – angielski
BH_S1_02_Jezyk obcy 1 – niemiecki
BH_S1_03_Jezyk obcy 1 – rosyjski
BH_S1_04_Jezyk obcy 1 – francuski
BH_S1_05_ Wychowanie fizyczne_sala
BH_S1_06_Wychowanie fizyczne basen
BH_S1_07_matematyka
BH_S1_08_Fizyka techniczna
BH_S1_09_Geometria i grafika inzynierska
BH_S1_10 Genetyczne podstawy
BH_S1_11 Informatyka
BH_S1_12 Propedeutyka
BH_S1_13 Socjologia
BH_S1_14 Psychologia
BH_S1_15_ Pomoc przedmedyczna
BH_S1_16_Pomoc w naglych wypadkach
BH_S1_17_Jezyk obcy 2 – angielski
BH_S1_18_Jezyk obcy 2 – niemiecki
BH_S1_19_Jezyk obcy 2 – rosyjski
BH_S1_20_Jezyk obcy 2 – francuski
BH_S1_21_Techniki wytwarzania
BH_S1_22_Probabilistyka
BH_S1_23_Nowoczesne techniki ksztalcenia
BH_S1_24_Ergonomia
BH_S1_25 Materialoznawstwo
BH_S1_26_ Urzadzenia i technologie w przemysle spozywczym
BH_S1_27_Fizjologia pracy i higieny przemyslowej
BH_S1_28_Wyklad monograficzny A
BH_S1_29_Prawo
BH_S1_30_Wychowanie fizyczne_sala
BH_S1_31_Wychowanie Fizyczne_basen
BH_S1_32_Jezyk obcy 3 – angielski
BH_S1_33_Jezyk obcy 3 – niemiecki
BH_S1_34_Jezyk obcy 3 – rosyjski
BH_S1_34_Jezyk obcy 3 – francuski
BH_S1_36_Chemia i technologia chemiczna
BH_S1_37_Zarzadzanie
BH_S1_38_Podstawy bezpieczenstwa i higieny pracy
BH_S1_39_Zagrozenia w srodowisku pracy
BH_S1_40_Bezpieczenstwo i higiena pracy w lesnictwie
BH_S1_41_Bezpieczenstwo i higiena pracy w lowiectwie
BH_S1_42_Ekonomia
BH_S1_43_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat
BH_S1_44_Bezpieczenstwo srodkow zywienia ludzi i zwierzat
BH_S1_45_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci
BH_S1_46_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci
BH_S1_47_Jezyk obcy 4 – angielski
BH_S1_48_Jezyk obcy 4 – niemiecki
BH_S1_49_Jezyk obcy 4 – rosyjski
BH_S1_50_Jezyk obcy 4 – francuski
BH_S1_51_Automatyzacja i robotyzacja produkcji
BH_S1_52_Prawna ochrona Pracy
BH_S1_53_Organizacja, zadania i metody pracy sluzby bhp
BH_S1_54_Wymagania BHP obiektow budowlanych i pomieszczen pracy
BH_S1_55_BHP w rolnictwie i przetworstwie rolno-spozywczym
BH_S1_56_Podstawy bezpieczeństwa zawodowego
BH_S1_57_Process_safety_engineering
BH_S1_58 Technologia produkcji zwierzęcej
BH_S1_59_Systemy produkcji zywnosci pochodzenia zwierzecego
BH_S1_60_Bhp i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych
BH_S1_61_Organizacja pracy biurowej
BH_S1_62_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urzadzen
BH_S1_63_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzen
BH_S1_64_Systemy kontroli jakości
BH_S1_65_Analiza i ocena zagrozen
BH_S1_66_Ocena ryzyka zawodowego
BH_S1_67_Postepowanie powypadkowe – dokumentacja powypadkowa
BH_S1_68 Bezpieczenstwo prowadzenia procesow ekpsploatacyjnych w transporcie
BH_S1_69_Ratownictwo i zasady ewakuacji
BH_S1_70_Zagrozenia chemiczne
BH_S1_71_Szkodliwe czynniki chemiczne w srodowisku pracy
BH_S1_72_Profilaktyka w srodowisku pracy
BH_S1_73_srodki ochrony indywidualnej
BH_S1_75_Praktyka zawodowa
BH_S1_76_Praktyka zawodowa
BH_S1_77_Techniki informatyczne w BHP
BH_S1_78_Badania wypadkow przy pracy i chorob zawodowych
BH_S1_79_Ochrona przeciwpozarowa i ratownictwo
BH_S1_80_Bezpieczenstwo techniczne
BH_S1_81_Podstawy bezpieczenstwa przemyslowego
BH_S1_82_Ksenobiotyki
BH_S1_83_Zasady postępowania ze zwierzetami
BH_S1_84_BHP przy obsludze zwierzat
BH_S1_85_Bezpieczenstwo stosowania pestycydow w rolnictwie
BH_S1_86_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie
BH_S1_87_Profilaktyka i diagnostyka labolatoryjna okresowych badan pracownikow
BH_S1_88_Periodi_medical_prophylaxy_examinations
BH_S1_89_Seminarium dyplomowe 1
BH_S1_90_Seminarium dyplomowe 1
BH_S1_92_Audyt w bhp
BH_S1_93_Wykład monograficzny B
BH_S1_94_Ochrona wlasnosci intelektualnej
BH_S1_95_Zoonozy i bioasekuracja
BH_S1_96_Choroby odzwierzęce
BH_S1_97_Szkolenie pracownikow w zakresie bhp
BH_S1_98_Ustawiczne ksztalcenie doroslych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
BH_S1_99_Starzenie – aspekty
BH_S1_100_Toksyny roślinne i zwierzęce
BH_S1_101_Hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia człowieka
BH_S1_102_Bezpieczenstwo obslugi instalacji odnawialnych zrodeł energii
BH_S1_103_Zagrozenia podczas magazynowania i dystrybucji paliw i srodkow smarnych
BH_S1_104_Audytor wewnetrzny
BH_S1_105_Seminarium dyplomowe 2
BH_S1_106_Seminarium dyplomowe 2
BH_S1_107_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

 

Studia niestacjonarne 1 stopnia

BH_N1_01_Jezyk obcy 1 – angielski
BH_N1_02_jezyk obcy 1 – niemiecki
BH_N1_03_jezyk obcy 1 – rosyjski
BH_N1_04_jezyk obcy 1 – francuski
BH_N1_05_ Wychowanie fizyczne_sala
BH_N1_06_Wychowanie fizyczne basen
BH_N1_07_matematyka
BH_N1_08_fizyka techniczna
BH_N1_09_geometria i grafika inzynierska
BH_N1_10 Genetyczne podstawy
BH_N1_11_informatyka
BH_N1_12 Propedeutyka
BH_N1_13 Socjologia
BH_N1_14_psychologia
BH_N1_15_jezyk obcy 2 – angielski
BH_N1_16_jezyk obcy 2 – niemiecki
BH_N1_17_jezyk obcy 2 – rosyjski
BH_N1_18_jezyk obcy 2 – francuski
BH_N1_19_techniki wytwarzania
BH_N1_20_probabilistyka
BH_N1_21_nowoczesne techniki ksztalcenia
BH_N1_22_ergonomia
BH_N1_23_materialoznawstwo
BH_N1_24_urzadzenia i technologie w przemyśle spożywczym
BH_N1_25_fizjologia pracy i higieny przemyslowej
BH_N1_26_wykad monograficzny A
BH_N1_27_jezyk obcy 3 – angielski
BH_N1_28_jezyk obcy 3 – niemiecki
BH_N1_29_jezyk obcy 3 – rosyjski
BH_N1_30_jezyk obcy 3 – francuski
BH_N1_32_prawo
BH_N1_33_podstawy bezpieczenstwa i higieny pracy
BH_N1_34_zagrozenia w srodowisku pracy
BH_N1_35_bezpieczeństwo i higiena pracy w lesnictwie
BH_N1_36_bezpieczenstwo i higiena pracy w lowiectwie
BH_N1_37_ekonomia
BH_N1_38_jezyk obcy 4 – angielski
BH_N1_39_Język obcy 4 – niemiecki
BH_N1_40_jezyk obcy 4 – rosyjski
BH_N1_41_jezyk obcy 4 – francuski
BH_N1_43_prawna ochrona pracy
BH_N1_44_Organizacja, zadania i metody pracy służby bhp
BH_N1_45_wymagania bhp obiektow budowlanych i pomieszczen pracy
BH_N1_46_Podstawy_bezpieczenstwa_przemyslowego
BH_N1_47_Process_safety_engineering
BH_N1_48_Pomoc przedmedyczna
BH_N1_49_Pomoc w naglych wypadkach
BH_N1_50_Bezpieczenstwo i higiena zywienia ludzi i zwierzat
BH_N1_51_Bezpieczenstwo srodkow zywienia ludzi i zwierząt
BH_N1_52_Towaroznawstwo i bezpieczenstwo zywnosci
BH_N1_53_Jakosc i bezpieczenstwo zywnosci
BH_N1_54_Systemy kontroli jakosci
BH_N1_55_Analiza i ocena zagrozen
BH_N1_56_Ocena ryzyka zawodowego
BH_N1_57_Postepowanie powypadkowe – dokumentacja powypadkowa
BH_N1_58_Bezpieczenstwo prowadzenia procesow eksploatacyjnych w transporcie
BH_N1_59_Zarządzanie
BH_N1_60_Ratownictwo i zasady ewakuacji
BH_N1_61_Zagrozenia chemiczne
BH_N1_62_Szkodliwe czynniki chemiczne w srodowisku pracy
BH_N1_63 Technologie
BH_N1_64 Systemy
BH_N1_65_Praktyka zawodowa
BH_N1_66_Praktyka zawodowa
BH_N1_67_Techniki informatyczne w BHP
BH_N1_68_Badania wypadkow przy pracy i chorob zawodowych
BH_N1_69_Bezpieczenstwo techniczne
BH_N1_70_Podstawy bezpieczeństwa przemysłowego
BH_N1_71_Ksenobiotyki
BH_N1_72_BHP i organizacja stanowisk przy monitorach ekranowych
BH_N1_73_Organizacja pracy biurowej
BH_N1_74_Profilaktyka i diagnostyka labolatoryjna okresowych badan pracownikow
BH_N1_Periodi_medical_prophylaxy_examinations
BH_N1_76_Profilaktyka w srodowisku pracy
BH_N1_77_srodki ochrony indywidualnej
BH_N1_79_Ochrona środowiska
BH_N1_80_Ochrona wlasnosci intelektualnej
BH_N1_81_Ochrona przeciwpozarowa i ratownictwo
BH_N1_82_BHP w rolnictwie i przetworstwie rolno-spozywczym
BH_N1_83_Zasady postępowania ze zwierzętami
BH_N1_84_BHP przy obsłudze zwierząt
BH_N1_85_Bezpieczenstwo eksploatacji maszyn i urzadzen
BH_N1_86_Bezpieczenstwo w uzytkowaniu i utrzymaniu maszyn i urzadzen
BH_N1_87_Bezpieczenstwo stosowania pestycydow w rolnictwie
BH_N1_88_Pestycydy w nowoczesnym rolnictwie
BH_N1_89_Zoonozy i bioasekuracja
BH_N1_90_Choroby odzwierzęce
BH_N1_91_Seminarium dyplomowe 1
BH_N1_92_Seminarium dyplomowe 1
BH_N1_93_Audyt w bhp
BH_N1_94_Wykład_monograficzny_b
BH_N1_95_starzenie_-_aspekty
BH_N1_96_Toksyny roslinne i zwierzece
BH_N1_97_Hipoterapia i kultura fizyczna dla zdrowia czlowieka
BH_N1_98_Bezpieczenstwo obslugi instalacji odnawialnych zrodeł energii
BH_N1_99_Zagrozenia podczas magazynowania i dystrybucji paliw i srodkow smarnych
BH_N1_100_Audytor wewnetrzny
BH_N1_101_Szkolenie pracownikow w zakresie bhp oraz metodyka prowadzenia instruktazu na stanowisku pracy
BH_N1_102_Ustawiczne ksztalcenie doroslych w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
BH_N1_103_Seminarium dyplomowe 2
BH_N1_104_Seminarium dyplomowe 2

 

Studia stacjonarne 2 stopnia

bh_s2_01_matematyczne_wspomaganie_decyzji
bh_s2_02_zarzadzanie_jakoscia_i_bezpieczenstwem_i_higiena_pracy
bh_s2_03_podstawy_ekologii_i_zarzadzania_srodowiskiem
bh_s2_04_monitorowanie_srodowiska
bh_s2_05_wspolczesne_problemy_bezpieczenstwa
bh_s2_06_angielski
bh_s2_07_niemiecki
bh_s2_08_rosyjski
bh_s2_09_francuski
bh_s2_10_komunikacja_medialna
bh_s2_11_komunikacja_spoleczna
bh_s2_12_bezpieczenstwo_w_transporcie
bh_s2_13_bhp_w_gastronomii
bh_s2_14_bezpieczenstwo_instalacji_zintegrowanaych
bh_s2_15_bhp_w_produkcji_i_dystrybucji_zywnosci
bh_s2_16_problemy_toksykologiczne_w_srodowisku_pracy
bh_s2_17_toksokinetyka_i_toksykometria_srodowiska_pracy
bh_s2_18_propedeutyka_kierunku
bh_s2_19_bezpieczenstwo_procesowe
bh_s2_20_roznorodnosc_biologiczna
bh_s2_21_zagrozenia_cywilizacyjne
bh_s2_22_medycyna_katastrof
bh_s2_23_projektowanie_ergonomiczne
bh_s2_24_systemy_eksperckie
bh_s2_25_bezpieczenstwo_procesowe
bh_s2_26_process_safety_engineering
bh_s2_27_systemy_informacji_przestrzenej
bh_s2_28_techniki_komputerowe_w_zarzadzaniu_przestrzenia
bh_s2_29_bezpieczne_zagospodarowanie_odpadow_rolniczych_i_komunalnych
bh_s2_30_bezpieczne_uzytkowanie_maszyn_ogrodniczych_i_lesnych
bh_s2_31_obszary_wiejskie_po_akcesji_z_ue
bh_s2_32_programy_pomocowe_na_wsi_i_w_rolnictwie
bh_s2_33_seminarium_dyplomowe_1
bh_s2_34_seminarium_dyplomowe_1
bh_s2_35_metody_szkolenia_w_obszarze_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy
bh_s2_36_komputerowe_wspomaganie_sluzby_bhp
bh_s2_37_ekonomika_z_zakresu_bezpieczenstwa_technicznego_i_bhp
bh_s2_38_kierowanie_dowodzenie_i_techniki_operacyjne
bh_s2_39_bezpieczenstwo_i_higiena_robot
bh_s2_40_rola_organow_nadzoru_bezpieczenstwa
bh_s2_41_coaching
bh_s2_42_savoir_vivre_w_biznesie
bh_s2_43_savoir_vivre_zawodowy
bh_s2_44_przedsiebiorczosc
bh_s2_45_kreatywnosc_w_biznesie
bh_s2_46_seminarium_dyplomowe
bh_s2_47_seminarium_dyplomowe
bh_s2_48_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy

Studia niestacjonarne 2 stopnia

bh_s2_01_matematyczne_wspomaganie_decyzji
bh_s2_02_zarzadzanie_jakoscia_i_bezpieczenstwem_i_higiena_pracy
bh_s2_03_podstawy_ekologii_i_zarzadzania_srodowiskiem
bh_s2_04_monitorowanie_srodowiska
bh_s2_05_wspolczesne_problemy_bezpieczenstwa
bh_s2_06_angielski_c1
bh_n2_07_niemiecki_c1
bh_n2_08_rosyjski_c1
bh_n2_09_francuski_c1
bh_n2_10_bezpieczenstwo_w_transporcie
bh_n2_11_komunikacja_medialna
bh_n2_12_komunikacja_spoleczna
bh_s2_13_bhp_w_gastronomii
bh_s2_14_bezpieczenstwo_instalacji_zintegrowanaych
bh_s2_15_bhp_w_produkcji_i_dystrybucji_zywnosci
bh_s2_16_problemy_toksykologiczne_w_srodowisku_pracy
bh_s2_17_toksokinetyka_i_toksykometria_srodowiska_pracy
bh_s2_18_propedeutyka_kierunku
bh_s2_19_roznorodnosc_biologiczna
bh_s2_20_zagrozenia_cywilizacyjne
bh_s2_21_medycyna_katastrof
bh_s2_22_projektowanie_ergonomiczne
bh_s2_23_systemy_eksperckie
bh_n2_24_zarzadzanie_w_sytuacjach_kryzysowych
bh_n2_25_bezpieczenstwo_procesowe
bh_n2_26_process_safety_engineering
bh_n2_27_systemy_informacji_przestrzenej
bh_s2_28_techniki_komputerowe_w_zarzadzaniu_przestrzenia
bh_s2_29_bezpieczne_zagospodarowanie_odpadow_rolniczych_i_komunalnych
bh_s2_30_bezpieczne_uzytkowanie_maszyn_ogrodniczych_i_lesnych
bh_s2_31_obszary_wiejskie_po_akcesji_z_ue
bh_s2_32_programy_pomocowe_na_wsi_i_w_rolnictwie
bh_s2_33_metody_szkolenia_w_obszarze_bezpieczenstwa_i_higieny_pracy
bh_s2_34_komputerowe_wspomaganie_sluzby_bhp
bh_s2_35_ekonomika_z_zakresu_bezpieczenstwa_technicznego_i_bhp
bh_n2_36_kierowanie_dowodzenie_i_techniki_operacyjne
bh_n2_37_bezpieczenstwo_i_higiena_robot
bh_n2_38_rola_organow_nadzoru_bezpieczenstwa
bh_n2_39_przedsiebiorczosc
bh_n2_40_kreatywnosc_w_biznesie
bh_n2_41_seminarium_dyplomowe_1
bh_n2_42_seminarium_dyplomowe_1
bh_n2_43_coaching
bh_n2_44_savoir_vivre_w_biznesie
bh_n2_45_savoir_vivre_zawodowy
bh_n2_46_seminarium_dyplomowe_2
bh_n2_47_seminarium_dyplomowe_2
bh_n2_48_praca_dyplomowa_i_egzamin_dyplomowy