[ MENU DODATKOWE ]


Certyfikat ISO

« wstecz

Certyfikat ISO
dla Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie  

 

[ POBIERZ ]

 

 


 

Certyfikat ISO 9001:2008

Kiedy 23 listopada 2007 roku Senat ówczesnej Akademii Rolniczej podjął uchwałę w sprawie podjęcia działań zmierzających do wdrożenia w naszej Uczelni systemu zarządzania jakością wg PN-EN 9001:2001 mającej na celu uzyskanie certyfikatu ISO 9001:2000, nikt nie zdawał sobie sprawy z ogromu pracy jaki nas czeka. Wynikało to także z tego, iż postawiony cel był bardzo szeroki.

Chcieliśmy uzyskać certyfikat we wszystkich dziedzinach działalności Uczelni, a mianowicie: zarządzania dydaktyką, działalnością naukowo-badawczą i usługami.

Certyfikat ten powinny uzyskać wszystkie jednostki podstawowe czyli wydziały i jednostki międzywydziałowe, a przede wszystkim administracja uczelniana.

Prace wdrożeniowe dotyczące systemu zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych Uczelni zostały zlecone firmie specjalistycznej P&J Quality Group dr inż. Piotr Woźniak dr inż. Jarosław Wąsiński z Otmuchowa.

Quality Group przez cały rok 2008 audytowali dotychczasowe funkcjonowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych Uczelni, wdrażając w zarządzaniu jakością normę PN-EN 9001:2001. Nasi pracownicy wdrażając w/w normę wprowadzili nowy system zarządzania, dokumentowania procesów zarządzania, co wymagało ogromnych nakładów pracy i zupełnie nowego systemu funkcjonowania i organizacji Uczelni.

Audyt wewnętrzny objął następujące procesy: zarządzanie uczelnią, (Biuro Rektora, Sekretariat Uczelni), zarządzanie personelem, utrzymanie obiektów i wyposażenia (Dział Techniczny, Dział Administracyjno-Gospodarczy i Zarządzania, Sekcja BHP i Ppoż, Sekcja Nadzoru Inwestycyjnego i Remontów), współpraca z zagranicą i promocje uczelni, zadowolenia absolwenta (Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, Zespół ds. Wymiany Międzynarodowej Studentów i Doktorantów, Biuro Karier i Promocji Uczelni), zarządzanie informacją, planowania i organizacji studiów, kursów (Dział Organizacji Studiów, Dziekanaty, Centrum Kształcenia Ustawicznego), rekrutacja (Dział Organizacji Studiów, Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne, Dziekanaty, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Jednostki Wydziałowe i Międzywydziałowe, Biblioteka), kształcenie studenta (cały przebieg procesu do otrzymania stopnia inżyniera, magistra inżyniera oraz lekarza medycyny weterynaryjnej), studia doktoranckie, zakwaterowanie i pomoc socjalna dla studentów (Dział Spraw Socjalnych Studentów, Dziekanaty), organizacja życia studenckiego, kursy i studia podyplomowe, zabezpieczenia pomocy naukowo-dydaktycznych. Pracownicy dydaktyczni (m.in. oceny nauczycieli akademickich) Badania naukowe - projekty badawcze (realizacja wniosków). Zabezpieczenie pomocy naukowo-badawczych, Planowanie i organizacja działalności usługowej, Realizacja usług i przekazanie ich klientowi, zabezpieczenie materiałów dla realizacji usług (Ośrodek Informatyki).


Przy ocenie audytowanych procesów zwracano także szczególną uwagę na ich zabezpieczenie poprzez pełną analizę przestrzegania prawa zamówień publicznych.

W efekcie prowadzonych prac związanych z audytem wewnętrznym skontrolowano 48 jednostek organizacyjnych Uczelni, które mają istotny wpływ na zarządzanie jakością w naszym Uniwersytecie. Efektem tej działalności było opracowanie Księgi Jakości, którą otrzymały wszystkie audytowane jednostki. Zawarte w niej zostały wszelkie zalecenia i wskazania dotyczące dalszego ich funkcjonowania. Po przekazaniu Księgi Jakości zgłoszono gotowość do przeprowadzenia auditu zewnętrznego w celu uzyskania Certyfikatu JSO 9001:2000. Czynności dotyczących akredytacji i sprawdzenia zgodności funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z wymaganiami Polskiej Normy i Certyfikatu podjęła się firma certyfikująca Dekra Certyfication Sp. z o.o. z Wrocławia.


Audit prowadzony przez Dekrę miał miejsce dwukrotnie w dniu 19.04.2008 r. oraz 2-3.04.2009 r. przez trzech niezależnych auditorów. Efektem ich pracy było zgłoszenie naszego Uniwersytetu do uzyskania Certyfikatu ISO 9001:2000. Formalnie Certyfikat uzyskaliśmy 15 kwietnia 2009 r. Certyfikat jest ważny do 14.04.2012 r., będzie jednak co roku weryfikowany przez auditów Dekry w celu sprawdzenia właściwego zarządzania jakością dydaktyki, działalnością naukowo-badawczą i usługową. W przypadku stwierdzenia niezgodności Certyfikat może zostać cofnięty.

Certyfikat dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni we wszystkich jej oddziałach (obiektach).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest drugą uczelnią polską posiadającą Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2000. Uzyskanie tegoż certyfikatu zobowiązuje wszystkich pracowników Uczelni uczestniczących w procesie zarządzania do przestrzegania norm i gwarancji ich przestrzegania. Obok Logo Uniwersytetu będziemy mogli używać także logo Dekry.