[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności dla absolwentów

23.07.2013studenci

 

 

W ramach projektu „PI Staż z mentorem Twoim wyborem” Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi rekrutację uczestników - osób nieaktywnych zawodowo* posiadających wykształcenie wyższe:

- humanistyczne i pokrewne (archeologia, filozofia, historia, kulturoznawstwo, politologia, polityka,   

  polonistyka, socjologia, społeczne, teatr, filologia, pedagogika, prawo i administracja) lub

- techniczne i pokrewne (architektura, energetyka, oceanografia, przemysł, technologia, techniczne 

 i inne techniczne) lub

- matematyczno-przyrodnicze i pokrewne (matematyka, informatyka, astronomia, biologia, chemia,  

  fizyka, geodezja, kartografia, przyroda, środowisko, rolnictwo)

 

spełniających łącznie poniższe wymagania:

zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego, 

pozostających bez zatrudnienia, 

które w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej nie podjęły zatrudnienia,

zarejestrowanych jako osoby poszukujące pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie.

 

POBIERZ  ULOTKĘ 

 

Uczestnikom (odbiorcom) w ramach projektu oferujemy:

specjalistyczne doradztwo indywidualne

coaching,

trening kompetencji społecznych

Indywidualny Plan Mentorski (IPM), podczas którego osoba uzyska doświadczenie zawodowe pod opieką

 

Mentora(pracownika pracodawcy) – staż w okresie od 3 do 6 miesięcy. Podczas IPM wypłacane jest stypendium stażowe.

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

Kontakt dla uczestników:

Anna Opałka - tel. 81 566 02 89 wew. 19, e-mail:doradcy.by@puplublin.pl

Robert Antoń - tel. 81 517 37 70 wew. 11

Anna Paszkowska-Bednarska - tel. 81 745 18 16 wew. 276  

 

e-mail: pupbelzyce@puplublin.pl 

mentor.puplublin.pl

 

 

* osoba nieaktywna zawodowo to osoba pozostającą bez zatrudnienia (osoba w wieku 15-64 lata niezatrudniona, niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy), która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą (ale jej nie wyrejestrowała) funkcjonuje jako podmiot gospodarczy i w związku z powyższym nie może być traktowana jako osoba nieaktywna zawodowo.

 


« wstecz