Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Postępowania habilitacyjne:

22.03.2019

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


04.01.2019 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dr Agaty Święciło w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

 


23.01.2019 Podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Agacie Święciło oraz powołania prof. dr hab. Elżbiety Bielińskiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Agacie Święciło stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

 


04.03.2019 Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),  powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Agaty Święciło w następującym składzie:
1. Przewodniczący:    prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2. Sekretarz        dr hab. Sylwia Andruszczak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3. Recenzent:        prof. dr hab. Wiesław Barabasz – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
4. Recenzent:    prof. dr hab. dr h. c. Jan Kucharski – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
5. Recenzent:        prof. dr hab. Elżbieta Bielińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6. Członek komisji:    prof. dr hab. Andrzej Nowak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
7. Członek komisji:    prof. dr hab. Stefania Jezierska-Tys – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


15.03.2019 Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Wiesława Barabasza z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, prof. dr hab. dr h. c. Jana Kucharskiego z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz prof. dr hab. Elżbietę Bielińską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Agacie Święciło stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie agronomia.
 


 


« wstecz