[ MENU DODATKOWE ]


Behawiorystyka zwierząt

« wstecz

studia stacjonarne I i II stopnia 

i niestacjonarne I i II stopnia

 


Oferta programowa kierunku   |   Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia  

Oferta programowa kierunku studiów

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT  

 

 

 

 

Behawiorystyka zwierząt jest jedynym kierunkiem w Polsce, który obejmuje wieloaspektowe kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.


Studia umożliwią poznanie:

- mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
- zależności pomiędzy bodźcami, których źródłem jest środowisko a behawiorem zwierząt
- metod prognozowania reaktywności behawioralnej zwierząt w różnych sytuacjach
- wymogów dobrostanu w odniesieniu do różnych gatunków czy grup zwierząt z uwzględnieniem ich użytkowości i jakości życia

 

 

 

Behawiorystyka zwierząt jest kierunkiem o profilu ogólnoakademickim. Oferuje różnorodność przedmiotów o charakterze ogólnym, kierunkowym i specjalistycznym, doświadczoną kadrę naukową (kilkunastoletnia praca dydaktyczna z realizacją problematyki etologicznej, odbyte zagraniczne staże naukowe, doświadczenie praktyczne), co gwarantuje wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów.

 


Program kształcenia obejmuje tematykę związaną z metodologią nauk behawioralnych, biologicznymi mechanizmami zachowań, regulacjami prawnymi dotyczącymi dobrostanu zwierząt, metodami oceny zachowania zwierząt, etologią stosowaną poszczególnych grup i gatunków zwierząt, ekologią behawioralną, procesami uczenia i treningu zwierząt, anomaliami behawioralnymi zwierząt, modyfikacją zachowań, interakcjami człowiek – zwierzę, terapiami z udziałem zwierząt, kynologią, sportami z udziałem zwierząt i zasadami postępowania ze zwierzętami.

 


Przykłady przedmiotów:
anatomia, fizjologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i behawioralna. biologia zwierząt gospodarskich, towarzyszących i wolnożyjących, hodowla kotów, hodowla psów, użytkowanie psów, interakcje człowiek - zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, akwarystyka, gady i płazy w hodowlach amatorskich, symptomatologia i fizjoterapia zwierząt, możliwości modyfikacji zaburzeń emocjonalnych zwierząt, pielęgnacja zwierząt i przygotowanie do wystaw, neuroetologia.

 

Praktyki zawodowe: studenci mogą realizować w wybranych przez siebie ośrodkach zajmujących się utrzymaniem, hodowlą, rehabilitacją i leczeniem zwierząt.
   

 

 

Sylwetka absolwenta:
Absolwent posiada kompetencje w zakresie pracy ze zwierzętami, optymalizacji warunków ich utrzymania, oceny poziomu dobrostanu i oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem ich dobrostanu

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w ogrodach zoologicznych, schroniskach i ośrodkach opieki dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta. Umożliwiają również pracę w obszarach: zarządzania dobrostanem na fermach zwierząt hodowlanych, prowadzenia doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi oraz prowadzenia terapii z udziałem zwierząt.

 


 

 

 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 - z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 - Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku behawiorystyka zwierząt albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tel. 81 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl