[ MENU DODATKOWE ]


Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności

« wstecz

 

studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia

 


 

[ ulotka PDF ]

 


 

 Unikatowy kierunek z przyszłością!
 
  
Absolwent studiów II stopnia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżynieria.
 
Kształcimy praktycznie!  Zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Absolwent tego kierunku studiów będzie miał wiedzę z zakresu bezpieczeństwa żywności oraz jej certyfikacji. Będzie miał wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Pozna zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej (GMP, GHP, HACCP, ISO 9000, ISO 22000, IFS, BRC). Pozna obowiązujące przepisy prawa żywnościowego, zasady systemu identyfikowalności oraz funkcjonowania urzędowych nadzorów nad bezpieczeństwem żywności, zasady certyfikacji i akredytacji stosowane w Polsce, UE i na świecie
 
Przykładowe przedmioty:
 
 • zagrożenia w produkcji i przetwórstwie: mleka, mięsa, owoców, warzyw, zbóż;
 • normalizacja, standaryzacja i certyfikacja żywności,
 • identyfikowalność żywności i pasz,
 • podstawy zarządzania przedsiębiorstwem,
 • światowe systemy produkcji żywności,
 • zintegrowane systemy zarządzania,
 • współczesne trendy w przetwórstwie żywności i produkcji potraw,
 • alergie i nietolerancje pokarmowe

 

 
Stawiamy na praktykę:
 
 • możliwość uzyskania w oparciu o zdobytą na studiach wiedzę uznawanego w UE certyfikatu „Asystenta systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności” po zdaniu egzaminu w Polskim Centrum Badań i Certyfikacji.
 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • staże i praktyki ponadprogramowe i zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa oraz krajowa
 • wsparcie Biura Karier Studenckich
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich 

 

 

 

 
Zdobyta wiedza pozwoli na merytoryczny nadzór i kontrolę nad kolejnymi etapami wytwarzania żywności, umożliwi ocenę surowców i produktów żywnościowych oraz identyfikację zagrożeń na każdym etapie produkcji „od pola do stołu”, które mogłyby spowodować, że wyprodukowana żywność nie będzie spełniała kryteriów żywności bezpiecznej. Absolwent będzie także przygotowany, aby podjąć odpowiednie działania zmierzające do eliminacji tych zagrożeń, ewentualnie ich ograniczenia do poziomów akceptowalnych odpowiednimi przepisami. Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako ekspert w zakresie kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności. Może podjąć pracę w przedsiębiorstwach przetwórstwa spożywczego, zakładach zbiorowego żywienia, laboratoriach i instytucjach związanych z oceną jakości żywności oraz jej certyfikacją, a także w służbach sanitarnych i celnych
 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, chemia, matematyka, fizyka i astronomia).

 

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0
 
Na studia II stopnia:
Wymagane uzyskanie dyplomu z tytułem zawodowym inżyniera kierunku bezpieczeństwo żywności lub z tytułem zawodowym inżyniera lub magistra inżyniera z kierunku pokrewnego. Za kierunek pokrewny inżynierski uznaje się kierunek kończący się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera, dla którego efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się przynajmniej w 60% z efektami kształcenia obowiązującymi na studiach pierwszego stopnia na kierunku bezpieczeństwo żywności. Wyznacznikiem stopnia realizacji efektów kształcenia zgodnych z wybranym kierunkiem jest liczba punktów ECTS zrealizowana na studiach kierunku pokrewnego o treściach zgodnych z treściami wybranego kierunku studiów. Liczba punktów ECTS o treściach zgodnych nie może być mniejsza niż 126.
  
 

 

KONTAKT W PRAWIE REKRUTACJI:
 
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:
tel. 81 445 66 45 lub  445 68 85
 
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tel. 81 445 66 11
dziekanat.bhz@up.lublin.pl