BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Projekty badawcze

Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny

 

 

 

Projekt „Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny”finansowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Nr 520/2014/Wn-03/OP-XN-02/D)

zadanie nr 3 - Wypas owiec.

 

Kierownik projektu:

Beata Sielewicz – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

 

Kierownik zadania:

Prof. dr hab. Tomasz M. Gruszecki– Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

Okres realizacji projektu: kwiecień 2014 – kwiecień 2017

 

Wartość projektu: 1 120 756,00 zł.

 

Wartość dofinansowania: 952 642,60 zł.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest zatrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej siedlisk trawiastych na terenie wschodniej Lubelszczyzny poprzez stworzenie podstaw dobrego zarządzania obszarami Natura 2000, wdrożenie zadań czynnej ochrony wynikających z projektów planów zadań ochronnych oraz wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat wartości oraz zasad zrównoważonego użytkowania siedlisk trawiastych, ich funkcji ekosystemowych, większe ukierunkowanie obszarów wiejskich na bioróżnorodność.Lubelszczyzna była w przeszłości i jest obecnie regionem rolniczym. Przygraniczne położenie wschodniej części regionu w przeszłości nie sprzyjało lokowaniu ośrodków gospodarczych. Realizowany model gospodarki rolnej, oparty przede wszystkim na małych prywatnych gospodarstwach rolnych, na ogół sprzyjał zachowaniu wysokiej różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich. Cechą charakterystyczną Lubelszczyzny jest mozaika siedlisk przyrodniczych, wśród których ważną rolę pełnią siedliska trawiaste (łąki, torfowiska i murawy). Obecny model rolnictwa nie sprzyja użytkowaniu tych siedlisk przez ich właścicieli. Niska wartość ekonomiczna przy wysokich kosztach użytkowania powoduje, że tereny te są porzucane i podlegają powolnej sukcesji, lub są przekształcane na grunty orne, plantacje energetyczne itp. lub podlegają zabudowie. Prowadzi do upraszczania struktury i degradacji tych siedlisk, do zaniku gatunków charakterystycznych i typowych dla położenia geobotanicznego Lubelszczyzny (żmijowiec czerwony – gatunek priorytetowy w sieci Natura 2000, posiada trzy naturalne stanowiska w Polsce, w tym wszystkie w woj. lubelskim, szczodrzeniec zmienny (jedno naturalne stanowisko w Polsce położone na Lubelszczyźnie). W modelu rolnictwa Lubelszczyzny dominuje produkcja roślinna, hodowla zwierząt przeżuwaczy i pasterstwo, w tym hodowla owiec , należą do rzadkości, podczas gdy wykorzystanie wypasu jest najefektywniejszą metodą utrzymywania muraw kserotermicznych, a także ma kluczowe znaczenie dla efektywnego i trwałego utrzymywania siedlisk łąkowych. Społeczeństwo lokalne wartość tych siedlisk odbiera jedynie przez pryzmat dochodowości, co nie sprzyja zrównoważonemu rolnictwu. W związku z tym w projekcie przewidziano zadania czynnej ochrony związane ze wzmocnieniem i ochroną przed zanikiem z flory Polski i UE populacji dwu najbardziej zagrożonych gatunków muraw kserotermicznych (żmijowca czerwonego oraz szczodrzeńca zmiennego), działania służące przywróceniu właściwego stanu ochrony murawy kserotermicznej w Drewnikach oraz wprowadzenie wypasu owiec ras rodzimych jako zabiegu ochronnego na trzech innych murawach kserotermicznych. Wartością dodaną projektu będzie promocja rodzimych ras owiec: uhruskiej i świniarki. Działania dotyczące restytucji żmijowca będą kontynuacją prac realizowanych w ramach projektu LIFE+08NAT/PL/00513 i wykorzystaniem dotychczasowych doświadczeń. Pozostałe działania wynikają z opracowywanych w latach 2012-13 pzo dla tych obszarów Natura 2000. W celu stworzenia długofalowych podstaw dobrego zarządzania ochroną planuje się wykonanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 we wschodniej Lubelszczyźnie, które pełnią ważną rolę w ochronie siedlisk trawiastych takich jak murawy kserotermiczne, torfowiska węglanowe, łąki trzęślicowe czy też gatunków preferujących otwarty charakter siedliska takich jak derkacz, wodniczka, dubelt, bocian biały, błotniaki, a jeszcze nie posiadają takiego dokumentu. W celu uzyskania jak najwyższej jakości planu oraz jego realności i akceptacji ze strony właścicieli ziemi do procesu planistycznego zostaną włączone społeczności lokalne poprzez spotkania warsztatowe. W celu zapewnienia warunków do szerokiego wdrożenia opracowanych pzo planuje się także serię spotkań szkoleniowych w zakresu możliwości wykorzystania instrumentów wsparcia w ramach PROW. Program rolnośrodowiskowy jest podstawowym elementem wdrożenia pzo na gruntach prywatnych. Realizacja projektu będzie stanowiła uzupełnienie dotychczas podjętych działań i kompleksowo zapewni podstawy zarządzania ochroną wschodniej Lubelszczyzny.Zakres zadań uzupełniony jest o działania (wydawnictwa i konferencje) promujące czynną ochronę i zrównoważone użytkowanie siedlisk trawiastych, podkreślające celowość ich ochrony z pobudek przyrodniczych oraz pragmatycznych (usługi ekosystemowe, przeciwdziałanie zmianom klimatu), upowszechniające efekty i doświadczenia powstałe w wyniku projektu w celu wykorzystania ich do zarządzania ochroną na innych obszarach sieci Natura 2000.

« wstecz