[ MENU DODATKOWE ]


Doradztwo w obszarach wiejskich

« wstecz

 

 Studia stacjonarne II stopnia

 


 

ULOTKA DO POBRANIA

 


 


Procesy transformacyjne obszarów wiejskich oraz perspektywa finansowa związana z najnowszymi założeniami Wspólnej Polityki Rolnej UE uzasadniaj potrzebę kształcenia specjalistów z tego zakresu. Celem kształcenia na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich jest przekazanie studentom najnowszej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa, projektowania produkcji, organizacji pracy oraz prawnych i finansowych uwarunkowań produkcji rolnej w realiach Unii Europejskiej. 

Program studiów wypełnia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej określające minimalny zakres przedmiotowy doradztwa poprzez przekazywanie wiedzy z zakresu wymogów dobrej kultury rolnej, praktyk korzystnych dla klimatu i środowiska, w tym ochrony bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych oraz innej działalności prowadzonej na obszarach wiejskich zwłaszcza  innowacyjnej.

 

 

STUDIA

Studia stacjonarne II stopnia trwają 3 semestry, a ich absolwent otrzymuje tytuł zawodowy  magistra inżyniera.

 

Przykłady przedmiotów w programie studiów:

 

W programie studiów proces kształcenia ukierunkowany jest na wiedzę aplikacyjną, przydatną w zawodzie doradcy, a przykładem mogą być następujące wybrane przedmioty:
 

 • Dobra praktyka rolnicza
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Rachunkowość rolnicza
 • Negocjacje i komunikacja społeczna
 • Zasady i techniki pracy doradcy

 

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

 

Uzyskane podczas studiów kompetencje metodyczne, komunikacyjne i organizatorskie pozwolą absolwentom zdać egzaminy państwowe i uzyskać pełne uprawnienia doradcze.

Przykładowe miejsca pracy: państwowe lub prywatne ośrodki doradztwa rolniczego, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego, firmy paszowe i zajmujące się ochroną roślin, związki hodowców  i producentów rolnych.

Ciekawą perspektywę pracy stwarzają istniejące przepisy prawne dające możliwości pozyskiwania środków finansowych z budżetu Państwa na wspomaganie funkcjonowania prywatnych firm doradczych.

O zainteresowaniu absolwentami świadczą listy intencyjne otrzymane od interesariuszy reprezentujących państwowych i prywatnych pracodawców, m. in.:  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Lubelska Izba Rolnicza, branżowe związki hodowców i producentów rolnych, przedsiębiorstwa przetwórstwa rolno-spożywczego.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ

 

W trakcie nauki studenci będą mieli możliwość:

 • uczestniczyć w zajęciach terenowych i ćwiczeniach  o charakterze praktycznym
 • odbywać praktyki zawodowe w kraju i zagranicą
 • samodzielnie prowadzić badania podczas przygotowania prac magisterskich
 • uzyskiwać wsparcie Biura Karier Studenckich
 • rozwijać swoje zainteresowania w kołach naukowych
 • doskonalić znajomość języka obcego

  

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria.

 

Kandydaci na studia powinni posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe (ochrona środowiska, ogrodnictwo, rolnictwo, technika rolnicza i leśna, weterynaria, zootechnika lub pokrewne).

Decydującym kryterium jest  dyplom z tytułem zawodowym inżyniera z kierunków pokrewnych oraz średnia ocen ze studiów.

 

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

 rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
tel. 81 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl