[ MENU DODATKOWE ]


Ekologia miasta

« wstecz

Ekologia miasta

 

studia stacjonarne I stopnia; VII semestrów

 

 

« wstecz

Ekologia miasta to interdyscyplinarny i nowatorski kierunek studiów, który zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy wiedzę z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie, ludzkie problemy społeczne w miastach, różnorodność usług ekosystemowych, inteligentny wzrost, progresywne planowanie, proekologiczną ochronę przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami oraz projektowanie zrównoważonych i odpornych miast.

 

 

Warszawa, BUW - autor: Renata Jóźwik

 

Dzięki temu Absolwent ma całościowe, holistyczne spojrzenie na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody. Ponadto jest przygotowany do podejmowania działań oraz innowacyjnych postaw związanych z rozwiązywaniem aktualnych problemów środowiskowych oraz społeczno-gospodarczych współczesnego miasta. Potrafi wpływać na kształtowanie zintegrowanej polityki rozwoju miasta z dbałością o ekologię i jakość życia mieszkańców.

 

Paryż - autor: Barbara Marcinek

« wstecz

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów jest przygotowany do podjęcia pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz w firmach, instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych zajmujących się projektowaniem nowoczesnych rozwiązań proekologicznych oraz działających na rzecz miasta w ramach szeroko rozumianego ekorozwoju. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą mu prowadzić także działalność gospodarczą związaną np. z sektorem usług i konsultacji środowiskowych.

 

Berlin, autor: Barbara Marcinek

« wstecz

Praktyczne wykształcenie

- w programie studiów zaplanowane są zajęcia praktyczne i terenowe dobrane do tematyki prowadzonych zajęć;
- samodzielne prowadzenie badań w trakcie zajęć;
- studenckie praktyki zawodowe (realizowane np. w urzędach organów administracji państwowej różnych szczebli, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach, organizacjach pożytku publicznego i jednostkach organizacyjnych związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego);
- udział w projektach badawczych oraz w naukowych zespołach badawczych realizujących prace terenowe (jeśli rodzaj prac odpowiada kierunkowi studiów i poszerza praktyczne umiejętności studenta) w jednostkach organizacyjnych Uczelni;
- wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus;
- wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji;
- lektoraty z języków obcych uwzględniające słownictwo specjalistyczne, typowe dla kierunku studiów;
- udział w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

 

 

Londyn, Chelsea Flower Show - autor: Barbara Marcinek

« wstecz

 

Przykładowe przedmioty w programie studiów:

 

 • Hydrologia i hydrografia miasta
 • Ekologia człowieka
 • Modelowanie przestrzeni miasta
 • Kształtowanie systemu ekologicznego miasta
 • Awifauna w krajobrazie miejskim
 • Agrokultura miejska
 • Podstawy projektowania architektonicznego i urbanistycznego
 • Ochrona roślin w terenach zurbanizowanych
 • Ochrona powietrza i modelowanie emisji
 • Entomofauna użytkowa w miastach
 • Zielona i niebieska infrastruktura w mieście
 • Inteligentne miasto

« wstecz

 


 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów: 

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej

stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady

preferencyjne.

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający tytuł inżynieria lub magistra inżyniera, uzyskanych na kierunkach pokrewnych.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru: biologia,  matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
przedmiot obowiązkowy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
tel. 81 445 65 05

dziekanat.ogrodniczy@up.lublin.pl