[ MENU DODATKOWE ]


Aktualności

25.07.2017

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje swoim studentom stypendia, o niektóre z nich można ubiegać się począwszy od pierwszego roku studiów.  Dużą popularnością wśród studentów cieszy się Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów, które jest skierowane do:


•    Laureatów. O takie stypendium może ubiegać się student przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z kierunkiem studiów. Wysokość takiego stypendium wynosi od 600 do 1000 zł. miesięcznie. W bieżącym roku korzystali z niego studenci z Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii.


•    Najlepszych Studentów. Mogą ubiegać się o nie studenci, którzy uzyskali za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiadają osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Wysokość takiego stypendium wynosi od 600 do 1000 zł. miesięcznie. Nasi studenci w ostatnim roku akademickim otrzymywali ponad 660 stypendiów za wysoką średnią ocen, ponad 110 stypendiów za osiągniecia naukowe, również ponad 100 stypendiów za wyniki sportowe oraz ok. 60 stypendiów za osiągnięcia artystyczne.


Poza Stypendiami Rektora, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zapewnia swoim studentom różne formy pomocy w postaci stypendiów socjalnych. Należą do nich:


•    Stypendia specjalne dla osób z niepełnosprawnościami. Mogą ubiegać się o niego także studenci I roku studiów. W ubiegłym roku wsparcie takie otrzymało ponad 160 studentów w wysokości od 250 do 500 zł miesięcznie.


•    Zapomogi przeznaczona dla wszystkich studentów począwszy od pierwszego roku studiów. Zapomogę może otrzymać student, który z przyczyn losowych znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji.


•    Stypendia socjalne z których mogą korzystać wszyscy studenci również rozpoczynający dopiero studia. Stypendium socjalne jest uwarunkowane wysokością dochodu w rodzinie. Z takiej formy stypendium korzystało w naszej Uczelni w ostatnim roku ponad 2500 studentów w tym ok. 600 studentów pierwszego roku studiów. Wysokość stypendium socjalnego wynosi od 220 zł do 480 zł miesięcznie.


Szczegóły na temat stypendiów na stronie www.up.lublin.pl/pomoc-studenci/


Niezależnie od różnych form stypendiów oferowanych przez Uniwersytet studenci mogą ubiegać się o Stypendia Ministra dla studentów i doktorantów za wybitne osiągnięcia. Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia może być przyznane studentowi posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami, lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Więcej informacji na www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2017-2018.html
 


« wstecz