srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Biologia

« wstecz

 

 studia stacjonarne I i II stopnia

studia niestacjonarne I i II stopnia

 


  Ulotka PDF   |   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Biologia jest dziedziną nauki badającą różnorodność życia; zajmuje się klasyfikacją organizmów żywych, ich wpływem na środowisko naturalne, bada budowę i funkcje organizmów, ich rozwój, wzrost, ewolucję oraz dziedziczność.  Studia biologiczne pozwalają lepiej zrozumieć otaczające nas środowisko – a w nim wszystkie żyjące organizmy roślinne  i zwierzęce.

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku biologia są studiami dwustopniowymi.

 

 • studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów i kończą się egzaminem dyplomowym licencjackim, po którym student uzyskuje tytuł licencjata.
 • studia drugiego stopnia trwają 4 semestry i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim, po którym absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii.

 

Na studiach stacjonarnych studenci mogą wybrać specjalności: biologia stosowana. Studia drugiego stopnia prowadzone są w dwóch specjalnościach: biologia stosowana (specjalizacja biologia analityczna) oraz biologia sądowa.

 

Program studiów specjalności biologia sądowa powstał we współpracy z policją, która jest odpowiedzialna również za część zajęć. Studia mają przygotowywać absolwentów m.in. do pracy technika laboratoryjnego. Nawiązana współpraca zaowocuje możliwością realizacji prac magisterskich, których tematy będą zlecane przez pracowników Policji. Absolwenci pierwszego stopnia, którzy ukończyli specjalność biologia nauczycielska, mogą kontynuować tę specjalność również na drugim stopniu studiów. Wówczas uzyskują prawo do nauczania dwóch przedmiotów (biologia i chemia) w szkołach ponadgimnazjalnych.

 

 

W ramach studiów realizowane są przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalistyczne, praktyki zawodowe oraz przedmioty kształcenia ogólnego i humanistyczne, a student może kontynuować naukę w trybie indywidualnym. Absolwenci, którzy uzyskali stopień magistra mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

 

STUDIA STACJONARNE 

Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów), po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

 

STUDIA NIESTACJONARNE 

Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), po ich ukończeniu absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Studia drugiego stopnia trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

 

SPECJALNOŚCI 

biologia stosowana (s, n)
biologia sądowa (tylko II stopień - s,n).

 


 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW

botanika, zoologia, chemia organiczna, mikrobiologia, genetyka molekularna, analityka diagnostyczna, biologia molekularna i podstawy biotechnologii, genetyka populacji, biologia zwoerząt gospodarskich, ekologia i biologia ptaków, taksonomia roslin i zwierząt.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Absolwent będzie przygotowany do obsługi aparatury badawczej oraz samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych. Może pracować w laboratoriach badawczych, kontrolny i diagnostycznych w zakresie podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody.

 

 

Specjalność biologia sądowa (na II stopniu studiów) przygotowuje do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami i policją w zakresie wykonywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.  Absolwenci nabędą umiejętności prawidłowego wykonywania ekspertyzy sądowej, samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, przeprowadzania analiz genetycznych.

 

 


 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

 •  zajęcia terenowe i praktyczne
 •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
 •  wymiana międzynarodowa w ramach programu  LLP-Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
 •  wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
 •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

 • z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 • z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
 • Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom licencjata z kierunku biologia albo dyplom licencjata lub magistra uzyskany na kierunkach pokrewnych .

 


 

 

 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich: 
tel. 81 445 66 45 lub 81 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Biologii Środowiskowej
ul. Akademicka 13,  20-950 Lublin
tel. 81 445 66 85, e-mail: dziekanat.biologii@up.lublin.pl