wip   Witamy na Wydziale Inżynierii Produkcji
Menu

20-612 LUBLIN, ul. Głęboka 28
tel. (+81) 531 96 60, fax. (+81) 531 96 69Inżynieria środowiska

« wstecz

studia stacjonarne I i II stopnia

i niestacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

Inżynieria środowiska to nowoczesny, praktyczny kierunek studiów o charakterze inżynieryjno-technicznym, przygotowujący absolwentów w zakresie wykorzystania działań inżynierskich niezbędnych do ochrony i kształtowania środowiska. Kierunek ten obejmuje studia pierwszego stopnia – inżynierskie: stacjonarne (3,5-letnie – 7 semestrów) 

i niestacjonarne (4-letnie – 8 semestrów), jak również studia drugiego stopnia – magisterskie: stacjonarne (1,5 roku – 3 semestry) i niestacjonarne (2 lata – 4 semestry).

 

W ramach kierunku na studiach pierwszego stopnia nie ma wyodrębnionych specjalności. Na studiach drugiego stopnia funkcjonują 3 specjalności:

• gospodarka wodno-ściekowa;

• alternatywne źródła energii;

• gospodarka odpadami.

 

 

Treści kształcenia na kierunku inżynieria środowiska obejmują zagadnienia z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych, przede wszystkim z zakresu dyscypliny inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka oraz dyscypliny inżynieria mechaniczna.

 

Program kształcenia na I stopniu studiów obejmuje treści dotyczące m.in. chemii, matematyki, fizyki, ochrony własności intelektualnej, rysunku technicznego i geometrii wykreślnej, technologii informacyjnej, geodezji i kartografii, egronomii i BHP, gleboznawstwa, informatycznych podstaw projektowania, meteorologii i klimatologii, mechaniki płynów, mikrobiologii środowiskowej, systemów informacji przestrzennej, ekologii, ochrony środowiska, termodynamiki technicznej, materiałoznawstwa, hydrologii i hydrogeologii, mechaniki i wytrzymałości materiałów, ochrony powietrza, zarządzania środowiskiem, ekonomii, ekonomiki, nanotechnologii, biotechnologii, biochemii, mechaniki gruntów i geotechniki, bezpieczeństwa przemysłowego, gospodarki wodnej i ochrony wód, budownictwa i prawa budowlanego, zagospodarowania wód opadowych, degradacji i rekultywacji zbiorników wodnych, technologii ekoenergetycznych, niekonwencjonalnych źródeł energii, wentylacji i klimatyzacji, technologii wody i ścieków, instalacji sanitarnych, wodociągów i kanalizacji, oczyszczania ścieków w obszarach wiejskich, gospodarki odpadami, ochrony przed hałasem i wibracjami, oceny oddziaływania na środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, technik ochrony przed erozją, melioracji i odwodnienia obiektów inżynierskich, obiektów małej retencji, gospodarki przestrzennej, sieci i instalacji gazowych, podstaw kosztorysowania, technik cieplnych i ogrzewnictwa, sieci elektroenergetycznych i instalacji elektrycznych, pomp i przepompowni, automatyki i sterowania, inżynierii rzecznej i ochrony przed powodzią oraz budowli hydrotechnicznych, technologii robót budowlanych.

 

 

 
Program kształcenia na II stopniu studiów w ramach specjalności gospodarka wodno-ściekowa obejmuje treści z zakresu: chemii środowiska, planowania przestrzennego, automatyki i eksploatacji urządzeń technicznych, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, monitoringu środowiska, toksykologii, technologii i organizacji robót instalacyjnych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich, kosztorysowania obiektów inżynierskich, przeciwdziałania skutkom suszy, nawodnień, zrównoważonego rozwoju i zapewnienia jakości, ekofilozofii i zagrożeń biosfery, oceny jakości wód i ścieków, projektowania sieci i instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych, urządzeń do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, oczyszczania ścieków przemysłowych, hydrofitowych oczyszczalni ścieków, zagospodarowania osadów ściekowych, prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki wodno-ściekowej, odzysku surowców z odpadów, przyrodniczego wykorzystania ścieków, eksploatacji systemów sanitarnych.
 

Program kształcenia na II stopniu studiów w ramach specjalności alternatywne źródła energii obejmuje treści z zakresu: chemii środowiska, planowania przestrzennego, automatyki i eksploatacji urządzeń technicznych, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, monitoringu środowiska, agroenergetyki, technologii i organizacji robót instalacyjnych, skutków środowiskowych energetyki, abiotycznych źródeł energii, oceny surowców energetycznych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich, biopaliw, ekonomicznych aspektów energetyki alternatywnej, energetycznego wykorzystania odpadów, energetyki rozproszonej, prawnych i ekonomicznych aspektów energetyki, produkcji roślin energetycznych, niekonwencjonalnych zasobów energii, zrównoważonego rozwoju i zapewnienia jakości, ekofilozofii i zagrożeń biosfery, odzysku energii z odpadów i ścieków, mikroorganizmów w bioremediacji środowiska, technologii energooszczędnych, termomodernizacji.

 

Program kształcenia na II stopniu studiów w ramach specjalności gospodarka odpadami obejmuje treści z zakresu: chemii środowiska, planowania przestrzennego, automatyki i eksploatacji urządzeń technicznych, zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie, monitoringu środowiska, toksykologii, technologii i organizacji robót instalacyjnych, niezawodności i bezpieczeństwa systemów inżynierskich, systemów informacji o środowisku, technologii gospodarki odpadami, zagospodarowania osadów ściekowych, zarządzania i ekonomiki w gospodarce odpadami, ochrony środowiska w gospodarce odpadami, zrównoważonego rozwoju i zapewnienia jakości, ekofilozofii i zagrożeń biosfery, prawa w gospodarce odpadami, technologii proekologicznych, odpadów specjalnych i niebezpiecznych, energetycznego wykorzystania odpadów, mikroorganizmów w bioremediacji środowiska, zagospodarowania odpadów biodegradowalnych, odzysku i recyklingu odpadów.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

• zajęcia terenowe i praktyczne,

• samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć,

• praktyki obowiązkowe (4 tyg.) i ponadprogramowe,

• staże i praktyki zagraniczne,

• wymiana międzynarodowa i krajowa,

• wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji,

• lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku,

• swoje zainteresowania można rozwijać w studenckich kołach naukowych i organizacjach studenckich.

 

  

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent studiów posiada wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów technicznych, w tym badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń. Absolwent jest przygotowany do pracy w podmiotach gospodarki narodowej, których działalność związana jest z inżynierią i ochroną środowiska, w tym m.in. z racjonalnym wykorzystaniem i ochroną zasobów wodnych, zaopatrzeniem w wodę, usuwaniem oraz oczyszczaniem ścieków, gospodarką odpadami, rekultywacją terenów zdegradowanych, wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii, ochroną powietrza, itp. 

 
 Perspektywy zatrudnienia:
- biura projektowe,
- nadzór budowlany,
- zakłady gospodarki komunalnej,
- przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją systemów zaopatrzenia w wodę i ciepło, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów itp., 
- jednostki administracji samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy gmin),
- instytucje kontroli i monitoringu,
- jednostki naukowo-badawcze i szkolnictwo,
- fundacje i organizacje pozarządowe związane z inżynierią środowiska,
- własna działalność gospodarcza.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:

 

- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

 - z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia.

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera uzyskany na kierunku inżynieria środowiska albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:
Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45

rekrutacja@up.lublin.pl

 


Wydział Inżynierii Produkcji

dziekanat.wip@up.lublin.pl

tel. 81 531 96 69