Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Leśnictwo

« wstecz

 

studia stacjonarne I stopnia 

 i niestacjonarne I stopnia

  Ulotka pdf   Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 

Leśnictwo to kierunek, który przygotowuje absolwentów pod względem wiedzy ogólnej oraz praktycznej do wykonywania zadań z zakresie realizacji wielofunkcyjnej gospodarki leśnej opartej na podstawach ekologicznych.

 

Studia na kierunku Leśnictwo umożliwiają również zdobycie szerokiej wiedzy przyrodniczej, która pozwala na pracę nie tylko w jednostkach Lasów Państwowych, lecz również w parkach narodowych oraz instytucjach państwowych i samorządowych związanych z ochroną przyrody i środowiska. Dodatkowo umożliwiają poszerzanie wiedzy z zakresu leśnictwa oraz dziedzin pokrewnych, poszerzając wiedzę, umiejętności i pasję naszych studentów.
 

 

 

W ramach kierunku od 6-go semestru zaplanowano trzy specjalności:
•    Gospodarka leśna,
•    Ochrona zasobów leśnych i środowiska,
•    Gospodarka łowiecka.

 

 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:
botanika leśna, gleboznawstwo leśne, hodowla lasu, geodezja leśna, fitosocjologia leśna, entomologia leśna, szkółkarstwo, urządzanie lasu, biotechnologia leśna, ochrona lasu, geomatyka leśna, edukacja przyrodniczo-leśna, ornitologia, technologia drewna


Absolwent posiada wiedzę dotyczącą właściwego użytkowania, kształtowania i ochrony obszarów leśnych w różnych warunkach środowiska. Jest przygotowany do: sporządzania  i realizacji planów gospodarczych, ochronnych, projektowania oraz realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych, doskonalenia poziomu technizacji prac leśnych.


PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
- jednostki administracji Lasów Państwowych,
- parki narodowe i krajobrazowe,
- firmy związane z leśnictwem,
- jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- centra edukacji przyrodniczo-leśnej.


Oferujemy:
•    przyjazne warunki studiowania i interesujące programy nauczania,
•    nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne, laboratoria i stacje doświadczalne,
•    merytoryczną, fachową i życzliwą kadrę naukowo-dydaktyczną,
•    możliwości rozwijania zainteresowań poprzez uczestnictwo w krajowych
i międzynarodowych programach edukacyjnych,
•    szeroką ofertę stypendiów socjalnych, naukowych, sportowych i mieszkaniowych.
 
STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

•    zajęcia terenowe i praktyczne,
•    samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć,
•    praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,
•    staże i praktyki zagraniczne,
•    wymiana międzynarodowa oraz krajowa,
•    wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji,
•    lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego,
•    możliwość rozwijania pasji oraz zainteresowań w kołach naukowych.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły. 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz do wyboru: biologia, matematyka, chchemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl