Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Agrobiznes

« wstecz

 studia stacjonarne I i II stopnia

 


Ulotka PDF | Plan studiów | Efekty kształcenia


  

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE! 

 

Agrobiznes to największy subsystem gospodarki w każdym kraju, utworzony przez zintegrowane pionowo systemy gospodarcze rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i usług w tym handlowych, finansowych i doradczych, służący w sposób bezpośredni lub pośredni zaspokajaniu potrzeb żywnościowych konsumentów. Z powyższego wynika, że istotnym novum w nauczaniu na kierunku agrobiznes będzie opanowanie przez studenta wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w układzie zintegrowanych pionowo ogniw technologicznych wytwarzania i udostępniania poprzez wymianę rynkową produktów żywnościowych tj. w przenośni: „od pola do stołu”.

 

Studenci kierunku agrobiznes pozyskają wiedzę  w zakresie: 

 • technologii produkcji produktów rolniczych oraz ich przetwórstwa,
 • procesów stworzenia produktu finalnego dla konsumentów,
 • sposobów tworzenia i funkcjonowania klastrów agrobiznesowych oraz kreowanych przez nich korzyściach społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych,
 • kształtowania konkurencyjności produktów, gospodarstw i przedsiębiorstw przy uwzględnieniu strategicznego ryzyka. 

 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW: 

 

technologie informatyczne, komunikacja w biznesie, chemia rolna, prawo gospodarcze w agrobiznesie, ogólna uprawa roślin, funkcjonowanie rynku żywnościowego

 

 

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE: 

 

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych i ekonomicznych, niezbędną do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów w zakresie przedsiębiorstw rolniczych, przemysłowych oraz handlowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w sferze agrobiznesu na stanowiskach decyzyjnych oraz w firmach doradczych, w samorządach terytorialnych na których terenie dominuje agrobiznes, w administracji państwowej, w firmach świadczących usługi dla agrobiznesu przez banki oraz w sferze obrotu produktami żywnościowymi. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej w podmiotach sfery agrobiznesu.

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

  

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa oraz krajowa
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania 

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, matematyka, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, geografia, wiedza o społeczeństwie

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom inżyniera z kierunku agrobiznes albo dyplom inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany na kierunkach pokrewnych.

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl