Ogrodniczy   Witamy na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 81) 445-65-05, 445-68-67Komisje WOiAK

Komisje Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

« wstecz

 

Kadencja 2016-2020

 

 

Komisja  Oceniająca Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
- prof. dr hab. Danuta Kozak – przewodnicząca
- dr hab. Małgorzata Milecka, prof. nadzw. UP
- dr hab. Krystyna Piotrowska-Weryszko
- dr hab. Renata Matraszek-Gawron
- dr Marzena Parzymies
- dr Grażyna Zawiślak
- dr Beata Zimowska

Komisję powołano zgodnie z § 99 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r. oraz 15 września 2017 r.

Do zakresu działalności Komisji należy:
Dokonywanie oceny arkuszy złożonych przez nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowo-technicznego, zapoznanie ich  z wynikiem oceny i przekazanie arkusza oceny do Działu Spraw Pracowniczych

 

 

 

      
Komisja ds. Jakości Kształcenia
- dr hab. Bożena Denisow – przewodnicząca
- prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
- dr hab. Agata Konarska
- dr hab. Ewa Zalewska
- dr inż. Karolina Pitura
- dr inż. Magdalena Kapłan
- mgr inż. Jacek Jachuła - przedstawiciel Rady Doktorantów
- Karolina Tymoszuk – przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego

Komisję powołano zgodnie z Uchwałą nr 43/2012-2013 Senatu UP w Lublinie  z dnia 22 lutego 2013 r. na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r. oraz 15 września 2017 r.


Do zadań Wydziałowej Komisji ds. Jakości kształcenia należy:
A) w zakresie zapewnienia jakości kształcenia
   1. wskazywanie metod doskonalenia kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji zakładanych efektów kształcenia, prawidłowego stosowania punktacji ECTS, organizacji procesu dydaktycznego na wydziale.
   2. wspieranie rad programowych w modernizowaniu programów kształcenia i opracowywaniu nowych programów kształcenia zgodnie z KRK dla szkolnictwa wyższego.
   3. opracowanie metod doskonalenia obsługi administracyjnej procesu dydaktycznego.
   4. opracowanie metod podnoszenia jakości kadry dydaktycznej, w tym szczególnie podnoszenia kwalifikacji kadry i opracowanie systemu nagradzania nauczycieli akademickich, doktorantów i pracowników administracyjnych związanych procesem dydaktycznym.
   5. coroczne planowanie działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia.
B) w zakresie oceny jakości kształcenia
   1. monitoring wprowadzania rekomendacji Uczelnianej Komisji ds. Dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia na Wydziale
   2. analiza zgodności opisanych w programach kształcenia zakładanych efektów kształcenia z efektami wskazanego obszaru lub obszarów kształcenia opisanych w KRK dla szkolnictwa wyższego
   3. analiza metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta
   4. analiza dostosowania efektów kształcenia uzyskiwanych w procesie kształcenia do wymogów rynku pracy
   5. ocena jakości prac dyplomowych
  6. koordynowanie ankietyzacji dotyczącej studenckiej oceny nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne
   7.  analiza wyników oceny jakości kształcenia w szczególności wyników przeprowadzonych egzaminów i innych form weryfikowania efektów kształcenia osiąganych w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, oceny dokonywanej przez studentów i pracowników oraz wnioski w monitorowaniu karier absolwentów uczelni
   8. ocena warunków socjalnych studentów i doktorantów w tym możliwości uzyskiwania stypendiów i zapomóg oraz dostęp do domów studenckich
   9. coroczne przedstawianie dziekanowi, radzie wydziału oraz uczelnianej Komisji ds. dydaktyki i Zarządzania Jakością Kształcenia rezultatów oceny jakości kształcenia na wydziale i przedstawienie wskazówek dotyczących planu naprawczego dla poprawy jakości kształcenia
   10. publikowanie na stronie wydziału corocznych rezultatów oceny jakości kształcenia

 

 

 

 

Wydziałowa Komisja ds. Kadr
- prof. dr hab. Andrzej Borowy – przewodniczący
- dr hab. Ewa Król, prof. nadzw. UP
- dr hab. Mirosława Chwil
- dr hab. Katarzyna Dzida
- dr hab. Barbara Skwaryło-Bednarz
- dr Paweł Krawiec
- mgr inż. Ewelina Widelska

Komisję powołano zgodnie z § 60 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r. oraz 15 września 2017 r.

Do zakresu działalności Komisji w szczególności należy:
   1. Opiniowanie wniosków w sprawie udzielenia urlopu płatnego w celu
opracowania rozprawy doktorskiej oraz płatnego urlopu naukowego.
   2. Opracowanie zasad kierowania nauczycieli akademickich na staże ?
   3. Opiniowanie wniosków o zatrudnienie na stanowiska naukowo-dydaktyczne i dydaktyczne na Wydziale.
   4. Dokonywanie oceny wniosków o przyznanie odznaczeń i orderów państwowych oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej
   5. Opiniowanie wniosków dotyczących przyznania nagród JM Rektora oraz nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale.
   6. Opiniowanie wniosków o wszczęcie przewodu doktorskiego i postępowania habilitacyjnego.
   7. Ścisła współpraca z Dziekanem oraz Komisją ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału.
   8. Realizowanie innych zadań wynikających z zakresu działania Komisji zlecanych doraźnie przez organy Wydziału

 

 

 

 

Komisja  ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału 
- dr hab. Zbigniew Jarosz – przewodniczący
- dr hab. Andrzej Sałata
- dr Piotr Baryła
- dr Wojciech Durlak
- dr Tomasz Lipa
- dr Izabela Kot
- dr Katarzyna Rubinowska

Komisję powołano zgodnie z § 60 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r. oraz 15 września 2017 r.

Do zakresu działalności Komisji w szczególności należy:
   1. Dokonywanie analiz oraz oceny zasadności powoływania oraz  przekształcania i znoszenia jednostek organizacyjnych Wydziału.
   2. Wykonywanie innych zadań zleconych doraźnie przez organy Wydziału
   3. Współdziałanie z Wydziałową Komisja ds. Jakości Kształcenia, Komisją ds. Kadr oraz Komisją ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych.
 

 

 

 

Komisja  ds. Nauki i Komercjalizacji Wyników Badań Naukowych 
- prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak – przewodnicząca
- prof. dr hab. Bożena Łagowska
- dr hab. Barbara Hawrylak-Nowak
- dr hab. Elżbieta Patkowska
- dr Agnieszka Szczurowska
- dr Mariusz Szmagara
- dr Iwona Szot

Komisję powołano zgodnie z § 60 Statutu UP w Lublinie na posiedzeniu Rady Wydziału Ogrodnictwa i Architektury w dniu 19 września 2016 r. oraz 15 września 2017 r.

Do zakresu działalności Komisji w szczególności należy:
   1. Inicjowanie działań zmierzających do zwiększenia udziału Wydziału w krajowych i międzynarodowych programach naukowych.
   2. Opiniowanie składanych przez jednostki wniosków z zakresu rozwoju bazy naukowej.
   3. Weryfikowanie danych dotyczących dorobku naukowego pracowników Wydziału, przy podziale środków finansowych na działalność statutową
   4. Analizowanie aktualnych problemów związanych z działalnością naukową
    oraz udzielanie pomocy w ich rozwiązywaniu.
   5. Inicjowanie działań zmierzających do intensyfikacji współpracy Międzynarodowej.
   6. Wykonywanie innych zadań doraźnych zleconych przez organy Wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............................................................ARCHIWUM....................................................................................

 

Kadencja 2012-2016

 

Komisja Oceniająca Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

- prof. dr hab. Danuta Kozak – przewodnicząca

- prof. dr hab. Halina Laskowska

- prof. dr hab. Anna Wagner

- dr hab. Władysław Michałek, prof. nadzw. UP

- dr hab. Krystyna Pudelska, prof. nadzw. UP

- dr hab. Elżbieta Patkowska

- dr hab. Ewa Rożek

- dr Renata Matraszek

- dr Joanna Pawlak

 

Komisja ds. Kadr:

- prof. dr hab.  Halina Buczkowska– przewodnicząca

- dr hab. Anna Wróblewska, prof. nadzw. UP

- dr hab. Ewa Król, prof. nadzw. UP

- dr hab. Katarzyna Dzida

- dr  hab. Agnieszka Jamiołkowska

- dr Tomasz Lipa

- dr inż. arch. Kamila Boguszewska

 

Komisja ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału:

- prof. dr hab. Jan Dyduch – przewodniczący

- prof. dr hab. Edward Borowski

- prof. dr hab.  Bohdan Dobrzański

- prof. dr hab. Irena Kiecana

- dr hab. Małgorzata Milecka, prof. nadzw. UP

- dr hab.  Marek Dąbski

- dr Marcela Krawiec

 

Komisja ds.  Nauki i Współpracy z Zagranicą:

 - prof. dr hab. Elżbieta Weryszko-Chmielewska - przewodnicząca

-  prof. dr hab.  Danuta Kozak

-  prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

-  dr Barbara Hawrylak-Nowak

-  dr Zbigniew Jarosz

- dr Paweł Michalski

 

Komisja ds. Jakości Kształcenia

- prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak - przewodnicząca 

- prof. dr hab. Bożena Łagowska

- prof. dr hab. Renata Nurzyńska-Wierdak

- dr hab. Bożena Denisow

- dr hab. Paweł Szot

- dr arch. Małgorzata Sosnowska

-  mgr inż. Mateusz Gortat – przedstawiciel Rady Doktorantów

-  Magda Garbacz – przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego