BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt

Skład osobowy Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt

« wstecz

Na podstawie art. 25 ust 3. Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych Rada Wydziału  powołała Zespół Doradczy ds. Dobrostanu Zwierząt, w następującym składzie:
  1. Prof. dr hab. Leszek Tymczyna – przewodniczący
  2. Dr hab. Andrzej Jakubczak prof. Uczelni
  3. Prof. dr hab. Andrzej Junkuszew  - od 16.12.2016
  4. Dr inż. lek.wet.  Paweł Różański - od 16.12.2016
  5. Dr hab. prof. nadzw. Brygida Ślaska - do 16.12.2016
  6. Dr hab Monika Budzyńska - do 16.12.2016
Rada Wydziału powierzyła Zespołowi  Doradczemu ds. Dobrostanu Zwierząt realizację zadań w zakresie dobrostanu zwierząt wynikających z Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych i edukacyjnych.

Zadania Zespołu Doradczego ds. Dobrostanu Zwierząt:

« wstecz

 

Zgodnie z art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (Dz.U. poz. 266) z dnia 15 stycznia 2015 r. wydziałowy zespół doradczy ds. dobrostanu zwierząt realizuje następujące zadania:

1) udzielaniu porad:
a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia,
c) w sprawie:
– znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
– prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;
2) opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
3) monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;
4) monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku;

5) zgłaszaniu podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1, przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

6) kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

7. Przy wykonywaniu zadań określonych w punkcie 1 zespołu doradczego do spraw dobrostanu zwierząt współpracuje z lekarzem weterynarii, z którym Wydział podpisał umowę;

8. Zespół sporządza dokumentację obejmującą w szczególności wskazanie działań, jakie zostały podjęte w celu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przy wykonywaniu zadań określonych w pkt 1,  przekazują ją podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1.

 
Najważniejsze akty prawne dotyczące wykorzystania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych:
  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/628/1).

 

 

 

 

Zestawienie wzorów dokumentów wymaganych do ubiegania się o udzielenie zgody na wykorzystanie zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (strona BIP MNiSW) oraz inne wzory dokumentów na stronach MNiSW oraz LKE w Lublinie:

 

Adres LKE: