BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Rada Interesariuszy

« wstecz

Uchwałą Rady Wydziału   Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki z dnia 15 września 2017 r.  powołano Radę Interesariuszy.    

 
 • uczestnikami Rady Interesariuszy, będą przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego wskazani przez Rady programowe funkcjonujących na Wydziale kierunków studiów;
 • Rady programowe poszczególnych kierunków studiów ściśle współpracują z Radą Interesariuszy.
 • Zadania  Rady Interesariuszy na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki obejmują w szczególności:

− Wspieranie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Wydziale Biologii Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki oraz Rad programowych poszczególnych kierunków w zapewnieniu  jakości kształcenia z potrzebami rynku pracy i  zgodnych z Polską Ramą Kwalifikacji.

− Opiniowanie efektów kształcenia i programów kształcenia, kierunków nowotworzonych i  funkcjonujących na Wydziale.

− Monitorowanie funkcjonowania programów kształcenia oraz analiza i wymiana doświadczeń w tym zakresie.

− Wyrażanie opinii na temat tematyki prac dyplomowych i prowadzonych badań w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.

− Opiniowanie miejsc odbywania praktyk przez studentów.

− Wspieranie w WKdsJK i Rad programowych Wydziału w trakcie organizowania konferencji, warsztatów, praktyk dla studentów i inne działania zmierzające do podniesienia jakości kształcenia

 

Skład Rady Interesariuszy Wydziału  Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki:

ZOOTECHNIKA:
 • mgr Bernarda Jarzyna wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 3 w Kraśniku
 • dr Agnieszka Skałecka – Wojewódzki Inspektor Weterynarii w Lublinie
 • mgr Robert Chachaj – fima paszowa Lohmann Animal Health
 • dr Zbigniew Bajda – Prezes Związku Regionalnego Związku Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej  „PUŁAWIAK”
 • dr hab. Henryk Malec  - właściciel firmy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe) zajmującej się wylęgiem kurcząt
 • mgr Zbigniew Kołodziej – właściciel gospodarstwa Majątek Rutka w Puchaczowie
OCHRONA ŚRODOWISKA :
 • dr Przemysław Stachyra – Badawcza Stacja Monitoringu - Roztoczański Park Narodowy   
 • mgr Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego  
BIOLOGIA:
 • dr Przemysław Stachyra – Badawcza Stacja Monitoringu - Roztoczański Park Narodowy   
 • mgr Jarosław Szymański – dyrektor Poleskiego Parku Narodowego  

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY:

 • mgr Katarzyna Fałek-Kurzyna – Państwowa Inspekcja Pracy
 • mgr Hanna Hołaj  – Prezes Zarządu - Rolniczy Zakład Doświadczalny „Jastków” Sp. Z O.O
 • dr Józef Witczak – wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb bhp
 • dr Piotr Karczmarek – inspektor bhp, członek Regionalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa w Rolnictwie Indywidualnym, powołanej przez PIP; biegły sądowy w zakresie bhp, konsultant krajowy w zakresie wypadków w rolnictwie i czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, dyrektor Centralnego Ośrodka Szkoleniowego OSPSBHP w Kaliszu.
BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWO I CERTYFIKACJA ŻYWNOŚCI:
 • mgr inż. Danuta Orleańska - Pełnomocnik ds. Certyfikacji Osób i Systemów Bezpieczeństwa Żywności Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie
 •  przedstawiciel Spółdzielczej Mleczarni "Spomlek" w Radzyniu Podlaskim
 • dr inż. Agnieszka Jarosińska - przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie
 HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO, EQUINE MANAGEMENT AND CARE:
 • Wiceprezes  Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych – Ryszard Pietrzak
 • prof. dr hab. Sławomir Pietrzak – Prezes Stadniny Koni Janów Podlaski.
 • Jan Słomiany- PZJ – PZHK
 BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT:
 • Marzena Stefaniak -Zastępca Dyrektora Kliniki - Lubelskie Centrum Małych Zwierząt - Klinika Weterynaryjna
 • Bożena Kiedrowska - Dyrektor - Lubelskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie
 • dr Małgorzata Goleman - Skarbnik Związku Kynologicznego w Polsce, Odział w Lublinie