banner
Menu

Projekt stażowy

O projekcie

« wstecz

Zapraszamy do udziału w projekcie Wysokiej Jakości Staże szansą zawodową dla studentów TŻiŻCZ UP w Lubliniewspółfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.1 Kompetencje w Szkolnictwie Wyższym Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju)
 
Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 31.10.2019 r.
 
Kto może zostać Stażystą w projekcie?

Projekt skierowany jest do 82 Studentów/ek (72K, 10M) studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie:

 • studiujących na VI semestrze studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2017/2018
 • studiujących na III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2017/2018
 • studiujących na VI semestrze studiów stacjonarnych I stopnia w roku akademickim 2018/2019
 • studiujących na III semestrze studiów stacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2018/2019
 
Termin rekrutacji na staże:
 • I etap  – od 1 maja 2018 r. do 10 maja 2018 r.
 • II etap – od 1 maja 2019 r. do 10 maja 2019 r.

Sprawdź czy spełniasz warunki rekrutacji i zapisz się do projektu wypełniając formularz rekrutacyjny.

 
Cel projektu:

Celem stażu studenckiego jest podniesienie kompetencji studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zwiększenie ich szans na rynku pracy poprzez zdobycie praktycznego doświadczenia, uzupełniającego wiedzę pozyskaną na studiach.

 
Czas trwania stażu: 16 tygodni

 

Łączna liczba godzin zadań stażowych do realizacji: 360 godzin (min. 20 godzin tygodniowo)

 

Staże realizowane będą w okresie: 11.06.2018 - 30.09.2019

Stypendium stażowe w wysokości 18,50 zł brutto za godzinę zadania stażowego pomniejszone o kwotę składek na obowiązkowe ubezpieczenia.

 

Dodatkowo Stażysta będzie mieć zapewnioną:

 • Odzież ochronną
 • Ubezpieczenie NNW na czas odbywania stażu
 • Zwrot kosztów dojazdu*
 • Zwrot kosztów zakwaterowania**

 

* W przypadku zwrotu kosztów dojazdu wydatki będą kwalifikowane jedyne w przypadku złożenia wniosku o zwrot kosztów dojazdu i kompletu biletów. Koszty rozliczane będą na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków, na zasadzie refundacji. Akceptowane będą wydatki na dojazd zbiorowymi środkami transportu publicznego (np. PKS,PKP) i komunikacji miejskiej. Dokumentem, na podstawie którego nastąpi refundacja będzie bilet jednorazowy, okresowy- najlepiej imienny, uprawniający do przejazdów na danej trasie w okresie trwania stażu.

 

** W przypadku zwrotu kosztów zakwaterowania Studenci/tki będą zobowiązani do przedstawienia 3 konkurencyjnych ofert zakwaterowania w miejscu realizacji stażu (bądź w zbliżonej lokalizacji), a następnie do wyboru najtańszej z przedstawionych ofert. Zwrot kosztów zakwaterowania będzie możliwy jedynie w sytuacji, gdy staż realizowany będzie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania Stażysty/ki.

 
UWAGA!
 • stażysta nie może realizować stażu w firmie/instytucji, z którą związany jest umową o pracę lub umową cywilno-prawną,
 • stażysta nie może realizować stażu w firmie/instytucji, której jest właścicielem, ani w firmie, gdzie zasiada w jej organach zarządzających,
 • stażysta nie może realizować stażu w firmie/instytucji, w której z właścicielem firmy, z opiekunem stażu z firmy lub z którąś z osób zasiadających w organach zarządzających firmy pozostaje w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia.