BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia

« wstecz

 

 

 Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne – 7 semestrów, studia niestacjonarne – 8 semestrów

 

| Ulotka PDF |

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 

 

 

Proponowany kierunek studiów jest niewątpliwie unikatowy, łącząc kilka ważnych aspektów związanych z pielęgnacją zwierząt. Dotychczas nie funkcjonuje analogiczny kierunek nie tylko w obrębie lubelskich uczelni ale również uczelni krajowych. Unikatowość kierunku jest wynikiem bogatego programu studiów, przygotowującego przyszłych absolwentów do pracy ze zwierzętami na różnych płaszczyznach, takich jak groomer, asystent lekarza weterynarii czy animaloterapeuta. Proponowane studia zamykają się w stwierdzeniu: człowiek pomaga zwierzętom – zwierzęta pomagają człowiekowi.

 

 

 

Proponowany kierunek studiów ma szansę stworzyć znaczne możliwości na rynku pracy dla jego absolwentów, ze względu na wpisywanie się w „modne” i potrzebne obecnie zawody, jak profesjonalnie przygotowany animaloterapeuta, wykwalifikowany pomocnik lekarza weterynarii, czy groomer. Ukończenie tego kierunku pozwoli jego absolwentom na swobodne poruszanie się na rynku pracy w obszarach związanych z szeroko pojętymi interakcjami człowiek-zwierzę. Jedną z ciekawszych perspektyw, jaką zapewnia kierunek jest możliwość zakładania ośrodków zajmujących się hodowlą różnych gatunków zwierząt wykorzystywanych w animaloterapii, jak również prowadzeniem ośrodków specjalizujących się w utrzymaniu zwierząt terapeutycznych, dzięki szerokiej wiedzy jaką nabędą studenci z zakresu animaloterapii. Program studiów zakłada również nabycie wiedzy z zakresu medycznego, tak aby przyszły absolwent studiów mógł współpracować z lekarzem weterynarii, jako asystent, wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii.

 

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach: w gabinetach i klinikach weterynaryjnych jako tzw. średni personel, wykonując czynności pod nadzorem lekarza weterynarii, w ośrodkach rehabilitacji zwierząt dzikich, w ogrodach zoologicznych, ośrodkach hodowli zarodowej oraz wszystkich instytucjach utrzymujących zwierzęta jako kompetentna osoba zajmująca się szeroko pojętą pielęgnacją zwierząt oraz w ośrodkach zajmujących się animaloterapią. Szczególne miejsce pracy zajmują również ośrodki hodowli zwierząt gospodarskich, gdzie coraz częściej poszukiwani są specjaliści z zakresu pielęgnacji zwierząt i przygotowania do wystaw, jako jednego z elementów warunkującego opłacalność hodowli.

 

 

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY:

Tematyka przedmiotów na kierunku „Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia” zawiera się w trzech aspektach:

1.Pielęgnacji zwierząt w kontekście przygotowania do wystaw i pokazów np.: Przygotowanie zwierząt gospodarskich do wystaw, Przygotowanie zwierząt towarzyszących do wystaw,

2. Pielęgnacji zwierząt chorych np.: Blok medyczny I i II, Choroby zwierząt egzotycznych, Pierwsza Pomoc, Fizjoterapia, Ośrodki rehabilitacji zwierząt dzikich

3. Animaloterapii, gdzie zajęcia dotyczą nie tylko podstawowych grup zwierząt wykorzystywanych w terapii, ale np. metod jeszcze mało znanych i stosowanych w Polsce, jak chociażby Hirudinologia, czy Wykorzystanie ptaków w terapiach zwierzęcych.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!

Studenci odbędą praktyki w ośrodkach zajmujących się animaloterapią, gdzie będą mieli bezpośredni kontakt z tą formą lecznictwa oraz w gabinetach, przychodniach i klinikach weterynaryjnych, w których będą mogli zetknąć się z nieprzewidzianymi sytuacjami. Miejscem praktyk będą również ośrodki, w których utrzymywane są zwierzęta dzikie, w tym chore lub pozbawione możliwości restytucji do środowiska naturalnego. Zajęcia kierunkowe będą prowadzone przez osoby zajmujące się praktycznie daną problematyką, co jest gwarancją nabywania przez studentów wiedzy nie tylko ogólnoakademickiej, ale również praktycznej. Studenci podczas zajęć również będą mieć możliwość bezpośredniego kontaktu ze zwierzętami, zarówno towarzyszącymi, gospodarskimi jak i egzotycznymi.

  

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

 

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w kwalifikacji to przedmiot obowiązkowy (język obcy nowożytny) i jeden z przedmiotów do wyboru (biologia, chemia, matematyka, geografia, fizyka i astronomia, informatyka).

 

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:  

  poziom podstawowy poziom rozszerzony
Język obcy: 1,3 2,0
Jeden przedmiot do wyboru: 2,0 4,0

 

Kandydat powinien posiadać świadectwo maturalne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku. Ze względu na to, że literatura przedmiotu jest łatwiej dostępna w języku angielskim zaleca się, aby kandydat na I stopniu studiów kierunku „Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia” znał język angielski na poziomie A2.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

tel. 81 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl