Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Zarządzanie zasobami Ziemi

« wstecz

 

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu:

 


 

| ULOTKA PDF  |

 


 

Forma studiów – studia stacjonarne (7 semestrów) i niestacjonarne (8 semestrów)
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta – inżynier


Zarządzanie zasobami Ziemi to nowy, interdyscyplinarny, unikalny i dotąd niedostępny zarówno w Lublinie, jak i w Polsce, kierunek studiów inżynierskich. Adresowany do osób, które interesują się przyrodą, geografią, geologią, ekonomią i zarządzaniem oraz chciałyby rozwinąć swoją wiedzę i umiejętności związane z funkcjonowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ).  


Zaletą tych studiów jest silne połączenie szeroko rozumianej wiedzy przyrodniczej z wiedzą inżynieryjno-techniczną. Absolwent w pełni rozumie funkcjonowanie i wzajemne zależności między najważniejszymi zasobami Ziemi: wodą, powietrzem, surowcami mineralnymi, glebą, organizmami żywymi oraz potrafi nimi racjonalnie zarządzać i gospodarować. Potrafi rozwiązywać zadania o charakterze projektowym, pracując zarówno samodzielnie, jak i w zespole.


Wyczerpywanie się pochodzących ze źródeł nieodnawialnych surowców oraz wzrost kosztów ich pozyskiwania stanowi aktualnie wyzwanie w kontekście rozwoju gospodarczego i ochrony środowiska. Dlatego nieuniknione jest przechodzenie od strategii zrównoważonego rozwoju do gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Będzie to możliwe dzięki odpowiednio przygotowanym specjalistom – absolwentom kierunku studiów Zarządzanie zasobami Ziemi. Posiadanie tego wykształcenia zapewni im konkurencyjną i silną pozycję na rynku pracy.
 

Wybrane przedmioty w planie studiów: Gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), Planowanie przestrzenne, Geografia gospodarcza, Zarządzanie kryzysowe, Zasoby przyrody i ich ochrona, Zagrożenia i katastrofy środowiskowe, Surowce mineralne, Organizacja i zarządzanie, Zagrożenia i techniki ochrony atmosfery i hydrosfery, Gospodarka odpadami, Klimatologia i meteorologia, Gospodarka leśna, Zarządzanie środowiskiem, Degradacja, rekultywacja i zagospodarowanie gruntów, Analiza strategiczna, Monitoring środowiska, Odnawialne źródła energii (OZE), Planowanie systemów technicznych, Antropopresja.
 

Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach przemysłu wydobywczego i przetwórczego, firmach konsultingowych, biurach projektowych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, organizacjach pozarządowych, inspektoratach ochrony środowiska, specjalistycznych laboratoriach, sztabach kryzysowych i planowania strategicznego oraz w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.
 

Istotną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia o charakterze praktycznym: ćwiczenia laboratoryjne, terenowe i grupowe zadania projektowe. Po II roku studiów studenci kierunku Zarządzanie zasobami Ziemi odbywają 4-tygodniową praktykę zawodową w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach związanych swoją działalnością z zarządzaniem zasobami środowiska. Celem praktyki jest połączenie wiedzy teoretycznej nabytej w toku studiów z jej praktycznym zastosowaniem, nabycie umiejętności pracy w zespole przy wykonywaniu zadań związanych z zarządzaniem zasobami Ziemi. Praktyki prowadzone będą w różnego typu specjalistycznych zakładach i instytucjach, np. w: kopalniach LZW, EC, Kruszywa Niemce SA, MPWiK SP. z o.o., MPO, Kom-Eko SA, oraz innych branżowych firmach projektowych, konsultingowych, produkcyjnych, wydobywczych i dystrybucyjnych, a także w wybranych wydziałach jednostek samorządowych, agend rządowych oraz jednostek administracji państwowej. Praktyka zawodowa jest bardzo korzystna, ponieważ studenci mają bezpośredni kontakt z funkcjonowaniem przedsiębiorstw i instytucji branżowych i z konkretnymi problemami z tym związanymi. Uczestniczą w ich rozwiązywaniu we współpracy z uprawnionymi osobami zatrudnionymi w tych podmiotach.

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: geografia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, informatyka, biologia, chemia, fizyka.

 


  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 


 

Wysoki poziom kształcenia studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie potwierdza przyznawana od kilku lat największa liczba stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Marszałka Województwa Lubelskiego wśród lubelskich uczelni.  

 

  


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl