Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Dla doktorantów

« wstecz


Na Wydziale Agrobioinżynierii prowadzone są czteroletnie stacjonarne studia doktoranckie.

 

O przyjęcie mogą ubiegać się absolwenci studiów magisterskich Wydziału Agrobioinżynierii lub innych pokrewnych kierunków studiów o nachyleniu biologicznym, również spoza Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Kryterium przyjęć uwzględnia pozytywną ocenę z egzaminu dyplomowego i wysoką średnią ocen ze studiów oraz postępowanie kwalifikacyjne o charakterze konkursowym. Wydział Agrobioinżynierii ma prawo nadawania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii oraz kształtowania środowiska. Słuchacze studiów doktoranckich zobligowani są do prowadzenia zajęć ze studentami w wymiarze 90 godzin w każdym roku studiów.

 

W okresie studiów doktoranckich doktoranci prowadzą w określonej katedrze pod kierunkiem promotora badania naukowe. Po odbyciu wszystkich zajęć określonych programem studiów, zdaniu wyznaczonych egzaminów, wykonaniu i obronie rozprawy mogą uzyskać stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 

Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, jak również ich nie pracujący małżonkowie i dzieci korzystają ze świadczeń publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zamiejscowi uczestnicy studiów mogą skorzystać z zakwaterowania w domu studenckim lub hotelu asystenta (jeżeli są wolne miejsca). Doktoranci mogą na czas trwania studiów otrzymać stypendium wg stawki określonej przez Rektora, w wysokości nie przekraczającej przeciętnej stawki asystenta zatrudnionego w UP w Lublinie.

 

[ więcej informacji - dokumenty, regulaminy, etc ... ]