srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-.... LUBLIN, ul. .........
tel. +48 81 .......................Historia wydziału

Historia Wydziału

« wstecz

Wydział Biologii Środowiskowej powstał 1 września 2019 roku na mocy uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 29 marca 2019 roku (Uchwała nr 49/2018-2019). Inicjatorem jego powołania jest prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wydział zajmuje się głównie badaniami obejmującymi dziedzinę nauk ścisłych i przyrodniczych – dyscyplinę nauki biologiczne. 

 

Pomimo tego, że jest to najmłodszy Wydział Uniwersytetu tradycje badań z zakresu nauk biologicznych sięgają 1944 roku, kiedy powołano Katedrę Zoologii, w ramach ówczesnego Wydziału Rolnego UMCS. Pierwszym kierownikiem Katedry Zoologii (do 1 maja 1945 r.) był wybitny zoolog prof. dr Janusz Domaniewski, dziekan Wydziału Rolnego UMCS. Od roku 1945 zastąpił go adiunkt Uniwersytetu Poznańskiego, a po habilitacji na Wydziale Przyrodniczym UMCS, doc. dr hab. Gabriel Brzęk – zoolog, hydrobiolog, historyk zoologii w Polsce. Od roku 1955 Katedra Zoologii funkcjonowała w strukturze Wydziału Zootechnicznego – wydzielonej z UMCS – Wyższej Szkoły Rolniczej. W latach 1970-1993 Katedra Zoologii funkcjonowała jako Zakład Zoologii i Hydrobiologii. Kierownikami tego Zakładu byli: prof. Gabriel Brzęk (1970-1978), prof. Stanisław Radwan (1979-1982) i prof. Włodzimierz Zwolski (1982-1993). Z dniem 1 września 1993 r. doszło do podziału Zakładu Zoologii i Hydrobiologii na dwie jednostki: Katedrę Zoologii oraz Katedrę Hydrobiologii i Ichtiobiologii. Kierownikiem Katedry Zoologii został prof. dr hab. Czesław Kowalczyk, a kolejnymi kierownikami tej jednostki byli: prof. dr hab. Witold Kowalik (2000-2008) i dr hab. prof nadzw. Jacek Łętowski (2008-2016). W 2011 r. nastąpiło połączenie Katedry Zoologii z Zakładem Ekologii Zwierząt i Łowiectwa i przyjęto nazwę jednostki Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa. Obecnie funkcję kierownika tej jednostki pełni prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog. W przypadku  Katedry Hydrobiologii i Ichtiobiologii kierownictwo objął prof. dr hab. Stanisław Radwan. W 2006 r. z Katedry Hydrobiologii i Ichtiobiologii wyodrębnił się Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody, którego kierownikiem do 2017 r. był dr hab. Tadeusz J. Chmielewski. W roku 2007 zmieniono nazwę Katedry Hydrobiologii i Ichtiobiologii na Katedrę Hydrobiologii. W latach 2005-2011 kierownikami Katedry był prof. Ryszard Kornijów, a od 1 października 2011 r. przejął tą funkcję dr hab. Tomasz Mieczan. W 2017 r. połączono Katedrę Hydrobiologii z Zakładem Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody i utworzono Katedrę Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, którą kieruje prof. dr hab. Tomasz Mieczan. Należy zaznaczyć, że z naukami biologicznymi ściśle związani są także pracownicy Katedry Botaniki i Fizjologii Roślin, kierowanej przez prof. dr hab. Bożenę Denisow. W ramach Katedry funkcjonują trzy podjednostki ukierunkowane na badania związane z naukami biologicznymi: Zakład Biologii Roślin, Zakład Aerobiologii oraz Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin. Realizowane są w nich badania z zakresu biologii roślin, biologii molekularnej, biochemii, cytologii oraz ekologii. Także wchodzącej w skład Wydziału Katedrze Biofizyki od wielu lat prowadzone są badania związane z naukami biologicznym. Realizowane są one m. in. w Zakładzie Biofizyki Molekularnej. Funkcję kierownika tej jednostki pełni prof. dr hab. Bożena Gładyszewska. Badania te dotyczą m.in.: spektroskopii molekularnej, błon biologicznych (lipidowych), oddziaływania pól elektrycznych, magnetycznych, światła lasera oraz pól elektromagnetycznych na materiał biologiczny, właściwości mechanicznych cienkościennych materiałów biologicznych.

 

Posiadając odpowiednią kadrę naukowo-dydaktyczną z zakresu nauk biologicznych, zaplecze badawcze oraz bazę laboratoryjną, Uczelnia uzyskała w 2018 roku uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie biologia.

 

 

W skład Wydziału wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

Struktura Wydziału Biologii Środowiskowej

Samodzielne jednostki organizacyjne

Podległe jednostki
Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów
  • Zakład Ekologii Krajobrazu i Ochrony Przyrody
  • Zakład Hydrobotaniki
Katedra Zoologii i Ekologii Zwierząt
  •  Pracownia Bioindykacji Środowiska
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
  • Zakład Aerobiologii
  • Zakład Biologii Roślin
  • Zakład Fizjologii i Biochemii Roślin
Katedra Biofizyki
  • Zakład Biofizyki Molekularnej
  • Zakład Fizyki Stosowanej
  • Pracownia Mechaniki

 

Na Wydziale zatrudnionych jest 67 osób, w tym 54 nauczycieli akademickich: 7 profesorów z tytułem naukowym, 9 profesorów Uczelni ze stopniem doktora habilitowanego, 8 adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego, 20 adiunktów ze stopniem doktora, 2 asystentów, 4 wykładowców oraz 17 pracowników inżynieryjno-technicznych.