srodowiskowa   Witamy na Wydziale Biologii Środowiskowej!
Menu

20-950 LUBLIN, ul Akademicka 13
tel. +48 81 445- 66- 85Koła naukowe

Koła Naukowe działające na Wydziale Biologii Środowiskowej

« wstecz


Szanowni Studenci!!! Zachęcamy do aktywnej działalności w Kołach Naukowych funkcjonujących na naszym Wydziale. To niepowtarzalna okazja zdobycia wiedzy, praktycznych umiejętności, rozwoju kompetencji społecznych oraz poznania wielu ciekawych ludzi. Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.
Zgłoście się bezpośrednio do opiekunów kół lub napiszcie do nich maila.

 

 


Studenckie Koło Naukowe Biologów
 


Opiekun koła i dane kontaktowe: Prof. dr hab. Bożena Denisow, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, p. 111 Agro I, e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl
 


           Działalność naukowa studentów w Kole Naukowym Biologów rozpoczęła się w roku akademickim 1978/79 i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
       Cele koła: prowadzenie przez studentów badań biologii kwitnienia, zapylania, nektarowania, pylenia oraz efektywności zapylania różnych gatunków roślin. Badania te są ważne dla zabezpieczenia niszy pokarmowej owadów zapylających i wpisują się w globalne trendy zmierzające do ograniczenia spadku liczebności zapylaczy. Aktualnie jest to jedno z priorytetowych zadań ochrony środowiska. Tradycją i dowodem  wytrwałej pracy studentów jest udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych oraz uzyskiwane nagrody (m.in. na Międzynarodowej Konferencji SKN we Wrocławiu). Wielu członków Koła kontynuowało studia jako doktoranci, a obecnie są zatrudnieni w różnych krajowych placówkach badawczych. Praca w Kole poza doświadczeniem naukowym stwarza również okazję do wspólnych spotkań i nawiązania kontaktów towarzyskich, mile wspominanych po latach.
 

 

 

 

Sekcja Biokosmetologii

 

 

 

Opiekun sekcji i dane kontaktowe: dr hab. Mirosława Chwil, Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin, e-mail: miroslawa.chwil@up.lublin.pl, tel. 81 445 66 24, pokój 318, Agro I
 


Działalność naukowa studentów w sekcji Biokosmetologii Studenckiego Koła Naukowego Biologów rozpoczęła się w dniu 28.11.2019r.

Celem sekcji Biokosmetologii jest:
a) pogłębianie wiedzy studentów z obszaru biokosmetologii,
b) dbałość o rozwój indywidualnych zainteresowań naukowych studentów,
c) działalność naukowo - badawcza członków sekcji oraz propagowanie działań z zakresu kosmetologii.

Sekcja Biokosmetologii realizuje swoje cele poprzez:
a) udział w pracach naukowo-badawczych z zakresu biokosmetologii,
b) organizowanie spotkań związanych z obszarem biokosmetologii,
c) przygotowanie publikacji i udział w konferencjach naukowych.

 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Ekologów
 

 


Opiekun koła i dane kontaktowe: dr hab. Magdalena Pogorzelec, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p. 07, e-mail: magdalena.pogorzelec@up.lublin.pl

 


          Cele koła: poszerzanie wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ochrony różnorodności biologicznej w Polsce i na świecie. Członkowie Koła zdobywają widzę teoretyczną oraz nabywają umiejętności praktyczne poprzez prowadzenie kameralnych i terenowych badań naukowych, samokształcenie w oparciu o studiowanie i dyskutowanie piśmiennictwa specjalistycznego, podejmowanie własnych inicjatyw projektowych oraz współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę przyrody. Działalność Koła skupia się także na promowaniu szeroko rozumianej problematyki proekologicznej wśród społeczności akademickiej.
 

 

 

 


Studenckie Koło Naukowe Hydrobiologii i Ochrony Środowiska
 


Opiekun koła i dane kontaktowe: dr Wojciech Płaska, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p. 08, e-mail: wojciech.plaska@up.lublin.pl

 


           Cele koła: prowadzenie przez studentów badań naukowych z zakresu hydrobiologii i ochrony środowiska, poznanie metodyki prac badawczych w laboratorium i w terenie oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie hydrobiologii i ochrony środowiska. Oferujemy ciekawe wyjazdy terenowe m. in. na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i Roztocze, udział w konferencjach, a także zdobycie wielu praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.
 

 

 

 


Studenckie Koło Naukowe Rybactwa i Akwarystyki
 


Opiekun koła i dane kontaktowe: dr hab. Jacek Rechulicz, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p. 021, e-mail: jacek.rechulicz@up.lublin.pl

 


          Cele koła: prowadzenie badań terenowych i laboratoryjnych związanych z rybami, uczestnictwo w projektach badawczych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, Festiwalach Nauki oraz innych imprezach naukowych i propagujących naukę. Oferujemy ciekawe wyjazdy terenowe m. in. na Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie i Roztocze, a także zdobycie wielu praktycznych umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej.
 

 

 


Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zrównoważonego rozwoju personalnego”
 


Opiekun koła i dane kontaktowe: dr Anna Kaczorowska, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów, ul. Dobrzańskiego 37, p.07, e-mail: anna.k.kaczorowska@gmail.com
 
          Cele koła: Międzywydziałowe Koło Naukowe „Zrównoważonego Rozwoju Personalnego” to miejsce stworzone dla wszechstronnego rozwoju studenta, rozwoju w ujęciu holistycznym czyli obejmującym wszystkie sfery życia człowieka: sferę fizyczną, mentalną, intelektualną, emocjonalną oraz duchową. To przyjazna i bezpieczna przestrzeń, w której rozwój studenta realizuje się poprzez:
•    zdobywanie wiedzy wykraczającej poza program studiów,
•    zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie: kompetencji społecznych, relacji międzyludzkich, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzmacniania poczucia własnej wartości, kształtowania własnego / profesjonalnego wizerunku, zasad  savoir vivre’u w życiu osobistym i zawodowym, inteligencji emocjonalnej i moralnej,
•    wymianę wiedzy i cennych doświadczeń dotyczących samego procesu kształcenia jak również dotychczasowych doświadczeń na rynku pracy,
•    odkrywanie samego siebie, swoich słabych i mocnych stron, ukrytych talentów
•    dyskusje na temat uniwersalnych wartości, ich roli w rozwoju człowieka oraz wpływu na   jakość jego życia
•    dyskusje na temat aktualnych problemów społecznych (zjawisko wielokulturowości, poczucie tożsamości narodowej w erze globalizacji, problem masowego napływu imigrantów itp.),
•    spotkania i rozmowy z ludźmi, którzy odnieśli sukces w życiu zawodowym i osobistym    i wiele innych.
Opiekun koła pracuje ze studentami głównie metodą tutoringu (z niewielkimi autorskimi modyfikacjami), stosowaną przez wiodące instytucje edukacyjne na całym świecie. Jest to metoda rozwoju młodego człowieka, która przynosi niezwykłe efekty w sferze naukowej i wychowawczej. Jest inspirująca i ożywcza zarówno dla studentów jak i samego nauczyciela, zwiększa ich prestiż zawodowy i osobisty. System tutoriali został zapoczątkowany na uniwersytetach Oxford i Cambridge i praktykowany jest na wiodących uczelniach na świecie. Stanowi przeciwieństwo masowej edukacji wyższej i ma na celu nowoczesne, interdyscyplinarne kształcenie elit. Tutoring to szansa na odnowienie relacji mistrz-uczeń i efektywny rozwój studentów.