BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Koła Naukowe

« wstecz

Studenckie Koło Naukowe "Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki "

 

Studenckiego Koła Naukowego Zootechników sięgają czasu powstania Wydziału Zootechnicznego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1953 roku. Pierwotnie funkcjonowały 3 sekcje przy istniejących ówcześnie Katedrach: Żywienia Zwierząt, Ogólnej Hodowli Zwierząt i Szczegółowej Hodowli Zwierząt. Od 1966 roku SKNZ powołano 10 sekcji, w których rozpoczęło pracę ponad 90 studentów. W 1967 w Lublinie odbył się VII Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Wyższych Szkół Rolniczych zorganizowany przez Koło lubelskie. Zgłoszono wówczas 3 prace, które uzyskały I i II miejsce oraz wyróżnienie.

Od początku istnienia jedną z podstawowych form działania studenckiego ruchu naukowego było organizowanie zebrań referatowo-dyskusyjnych i uczestnictwo w zjazdach, konferencjach, sejmikach bądź sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, a od 1971 roku nową formą działalności stały się popularne wśród studentów obozy naukowe.

W 1974 roku, podczas obchodów XX-lecia Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Lublinie, Koło zorganizowało Ogólnopolską Sesję Kół Naukowych działających na Wydziałach Zootechnicznych. Członkowie lubelskiego Koła przedstawili 4 prace, przy czym wszystkie zostały bardzo wysoko ocenione przez Jury (przyznano 2 x I miejsce i 2 x II miejsce).

Z okazji 100-rocznicy urodzin prof. Romana Prawocheńskiego zorganizowano w Lublinie w 1977 roku Sejmik Studenckich Kół Naukowych Wydziałów Zootechnicznych AR, na którym zaprezentowano 26 opracowań naukowych, w tym 15 z KNZ w Lublinie (zdobyto pierwsze 3 miejsca). W kolejnym roku odbyło się w Lublinie Ogólnopolskie Sympozjum Kół Naukowych zorganizowane z okazji XXV-lecia Wydziału Zootechnicznego AR Lublin. Ogółem wygłoszono 29 doniesień, w tym 11 z ośrodka lubelskiego (zajęły one pierwsze miejsca w obu sekcjach tematycznych). Za całokształt swojej działalności w latach 1978-81 KNZ zdobyło trzykrotnie I miejsce w konkursie na najlepiej działające Studenckie Koło Naukowe przy AR w Lublinie. Na Międzynarodowych Sympozjach Kół Naukowych w Nitrze i Brnie w latach 1979-80 przedstawiono 5 prac. Z okazji XXX-lecia Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie w 1983 roku zorganizowano Ogólnopolskie Sympozjum Studenckich Kół Naukowych i przedstawiono 9 prac.

Cyklicznie organizowano co 2 lata Sejmiki KNZ, na których prezentowano wyniki interesujących prac o charakterze naukowo-badawczym z materiałów powierzonych przez opiekunów poszczególnych sekcji lub zebranych pod ich kierunkiem przez studentów w czasie obozów naukowych. Członkowie Koła rokrocznie uczestniczyli także w Studenckich Konferencjach Naukowych w kraju i zagranicą. Tematyka realizowanych prac dotyczyła nie tylko problemów hodowli i produkcji poszczególnych gatunków zwierząt, ale stopniowo także innych zagadnień ogólnobiologicznych. W kolejnych latach z inicjatywy studentów utworzono w ramach Koła następne Sekcje specjalistyczne: Kynologiczną i Ochrony Środowiska.

W roku 1993 zorganizowano Sejmik KNZ uświetniający obchody 40-lecia Wydziału Zootechnicznego AR w Lublinie, a w 1996 roku z okazji XXX-lecia KNZ. W roku akademickim 1997/98 członkowie KNZ w ramach Jubileuszu 45-lecia Wydziału Zootechnicznego i 5-lecia Oddziału Ochrony Środowiska zorganizowali cykl odczytów pod wspólnym tytułem „Zasłużeni Profesorowie Wydziału Zootechnicznego”. W cyklu zaprezentowane zostały sylwetki i dorobek naukowy profesorów: Laury Kaufman, Romana Prawocheńskiego i Adama Domańskiego.

W latach 1998-2000 z inicjatywy studentów powstały nowe Sekcje: Przyrodnicza, Biochemiczna, Etologii Zwierząt oraz Ekologii i ochrony wód. Spowodowało to znaczne rozszerzenie tematyki prac, którymi zajmowało się Koło i dotychczasowa jego nazwa stała się mało adekwatna do poruszanej problematyki, zwłaszcza w kontekście zmiany nazwy Wydziału Zootechnicznego oraz utworzenia nowego kierunku „Biologia”. Dlatego też na wniosek członków KNZ Rada Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR w Lublinie w 2003 roku podjęła Uchwałę w sprawie zmiany nazwy Koła Naukowego Zootechników.

W roku 2003 w ramach obchodów 50-lecia Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt zorganizowano pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego i Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego – I Ogólnopolskie Seminarium Studenckich Kół Naukowych pt. "Środowisko-Zwierzę-Produkt". Podczas Konferencji studenci z takich ośrodków akademickich jak: AR Wrocław, AR Kraków, UWM Olsztyn, AP Siedlce i AR Lublin zaprezentowali 21 doniesień naukowych oraz 15 posterów, a połowa opracowań została wykonana w KNBiHZ AR w Lublinie, (7 z nich nagrodzono). Prace prezentowane podczas Seminarium zamieszczono na łamach "Przeglądu Hodowlanego" 3/2004.

W latach 2005-2008 organizowano Międzynarodowe Seminaria Studenckich Kół Naukowych pt. "Środowisko-Zwierzę-Produkt" pod patronatem Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt AR W Lublinie prof. dr hab. Tomasza Gruszeckiego. W obradach uczestniczyli studenci i pracownicy naukowi z AR Kraków, UWM Olsztyn, AR Poznań, AR Wrocław i AR Lublin.

Z inicjatywy studentów w latach 2010-2013 utworzono kolejne sekcje specjalistyczne takie jak: terrarystyczna, doradztwa rolniczego, entomologiczna, chemii fizjologicznej i toksykologii, fizjologii zwierząt, ekologicznej produkcji żywności, jeździectwa. W latach 2009-2013 zorganizowano pięć kolejnych Międzynarodowych Seminariów Studenckich Kół Naukowych pod Patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego i Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, prof. dr hab. Eugeniusza Greli. Nagradzane opracowania corocznie prezentowano na łamach czasopisma "Aktualności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie". Od roku 2014 zdecydowano zorganizować nie tylko kolejne XI - XVI MSSKN, ale także I – VI  Konferencję Doktorantów. W latach 2017-2019 były organizowane kolejne Międzynarodowe Seminaria Studenckich Kół Naukowych pt. "Środowisko-Zwierzę-Produkt" pod patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. dr h. c. Zygmunta Litwińczuka oraz Dziekana Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, prof. dr hab. Joanny Barłowskiej. W 2017 roku wydano dwutomową monografie naukową pod tytułem „Środowisko-Zwierzę-Produkt, Tom I - JAKOŚĆ SUROWCÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO i tom II - MONITOROWANIE ZAGROŻEŃ, a w latach 2018-2019 również co roku dwutomowe monografie pod tytułem: AKTUALNE PROBLEMY W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ oraz BIOGOSPODARKA I ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA pod redakcją Witolda Chabuza i Bożeny Nowakowicz-Dębek.

Aktualnie nazwa Koła brzmi: Studenckie Koło Naukowe „Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki ” (do końca października 2019 r. – Studenckie Koło Naukowe Biologów i Hodowców Zwierząt). Opiekunem naukowym Koła od 2016 r. jest dr hab. prof. uczelni Witold Chabuz. Obecnie zrzesza około 350 studentów, pracujących w 21 specjalistycznych sekcjach, których opiekunami naukowymi są nauczyciele akademiccy Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

 

Lp.

Sekcja

Opiekun

1

Biochemiczna

prof. dr hab. Katarzyna Ognik 

2

Doradztwa rolniczego

dr inż. Wiktor Bojar

3

Ekologicznej produkcji żywności

dr hab. Aneta Brodziak prof. uczelni,
dr inż. Piotr Stanek

4

Behawiorystyki zwierząt

dr inż. Wanda Krupa

5

Genetyki zwierząt

prof. dr hab. Brygida Ślaska

6

Higieny Pracy

prof. dr hab. Bożena Nowakowicz-Dębek

7

Higieny i Ochrony Środowiska

dr hab. Łukasz Wlazło

8

Hipologiczna

dr inż. Elżbieta Wnuk - Pawlak

9

Hodowli bydła

dr hab. Witold Chabuz prof. uczelni,
dr inż. Paweł Żółkiewski

10

Hodowli drobiu

dr hab. Justyna Batkowska prof. uczelni

mgr inż. Kamil Drabik

11

Hodowli owiec i kóz

prof. dr hab. Andrzej Junkuszew

12

Hodowli i biotechnologii świń

prof. dr hab. Marek Babicz

13

Hodowli zwierząt łownych

dr hab. Marian Flis prof. uczelni

14

Kynologiczna

dr inż. Małgorzata Goleman

15

Pszczelarska

dr hab. Grzegorz Borsuk prof. uczelni

16

Rybacka

dr hab. Piotr Skałecki prof. uczelni

17

Terrarystyczna

dr inż. Damian Zieliński

18

Oceny jakości i bezpieczeństwa żywności

dr hab. Monika Kędzierska-Matysek,

dr Anna Wolanciuk

19

Zwierząt futerkowych

dr hab. Andrzej Jakubczak prof. uczelni

20

Żywienia zwierząt i paszoznawstwa

prof. dr hab. Renata Klebaniuk,
dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev

21

Sekcja felinologiczna

dr hab. Mirosław Karpiński,
dr inż. Mariusz Wójcik

 

Opiekunami Koła na przestrzeni jego dziejów z ramienia Rady Wydziału były następujące osoby:

 

1966 - 1971 dr inż. Marian Budzyński
1971 - 1973 doc. Tadeusz Efner, dr Barbara Jarzynowa
1973 - 1976 doc. dr hab. Czesława Kalinowska
1976 - 1978 doc. dr hab. Tadeusz Majewski
1978 - 1981 dr inż. Marian Kaproń
1981 - 1984 doc. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
1984 - 1987 doc. dr hab. Tadeusz Majewski
1987 - 1990 doc. dr hab. Czesław Kowalczyk
1990 - 1996 prof. dr hab. Eugeniusz Grela
1996 - 2002 dr hab. prof. nadzw. Leszek Drozd
2002 - 2016 prof. dr hab. Sławomir Pietrzak
2016 -      dr hab. Witold Chabuz, prof UP


Członkowie Koła corocznie uczestniczą także w międzynarodowych i krajowych seminariach studenckich kół naukowych w różnych ośrodkach akademickich (Olsztyn, Wrocław, Kraków i inne), zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Studenci Koła uczestniczą także czynnie w wielu projektach naukowych oraz we wdrażaniu wyników tych badań do praktyki. Biorą czynny udział w promocji Uczelni i Wydziału poprzez organizację dni otwartych drzwi Uczelni oraz spotkań z uczniami liceów i techników na Lubelszczyźnie.