Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Ekonomia

« wstecz

 

Studia stacjonarne I stopnia
 
Specjalności (wybór po 2 semestrze): handel

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia


 

 
Ekonomia to wiedza o produkcji i konsumpcji, tworzeniu i podziale wartości, o funkcjonowaniu rynków, oraz prawach rządzących procesami gospodarczymi na poziomie lokalnym, regionalnym, narodowym i globalnym. Jako kierunek studiów, ekonomia nauczy przyszłych absolwentów jak gospodarować ograniczonymi zasobami finansowymi, rzeczowymi czy też ludzkimi. 
W ramach proponowanej specjalności, wykształcimy specjalistów posiadających wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych zajmujących się obrotem towarowym i świadczeniem usług handlowych. Nowoczesny program nauczania zapewnia praktyczne przygotowanie do zawodu.
 
Studenci zdobędą w trakcie nauki pogłębioną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu ekonomii, ekonomiki regionów oraz ekonomiki systemu agrożywnościowego. Wszystkie zajęcia są prowadzone w nowocześnie wyposażonych salach wykładowych i pracowniach.

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent kierunku zdobędzie wszechstronną wiedzę ekonomiczną, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia obrotu handlowego. Będzie również przygotowany do prowadzenia wszechstronnych analiz informacji, wspierajacych podejmowanie racjonalnych decyzji gospodarczych.

 

Kompleksowy program nauczania umożliwi absolwentom dynamicznie wejść na współczesny rynek pracy, poprzez zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych a także jednostkach samorządowych w kraju lub za granicą. Pozwoli również na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ!:

 

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                               
  • staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania 

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW W PROGRAMIE STUDIÓW:

Mikro- i Makroekonomia, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Zarządzanie, Marketing, Rachunkowość, Finanse publiczne i rynki finansowe.

Przedmioty w ramach specjalności: Przedsiębiorczość, Handel elektroniczny, Negocjacje w handlu, Zarządzanie sprzedażą detaliczną, Handel miedzynarodowy, Marketing usług, logistyka dystrybucji, Polityka celna.

 

Realizacja ustalonego programu nauczania umożliwi absolwentom po ukończeniu studiów, wykonywanie zawodu ekonomisty (np. w jednostkach samorządu terytorialnego), handlowca i księgowego w kraju oraz w innych państwach Unii Europejskiej, jak również pozwoli na samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

 

 

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji: język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot  do wyboru:   matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy nowożytny: 1.3 2.0
Jeden przedmiot do wyboru: 2.0 4.0

 


KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl