Agro   Witamy na Wydziale Agrobioinżynierii!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13

[ telefony kontaktowe ]Turystyka i rekreacja

« wstecz

 studia stacjonarne i niestacjonarne  I stopnia 

 studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

 


Ulotka PDF   |  Plan studiów   |   Efekty kształcenia  

 

 


 

 

Studia I stopnia to 3-letnie studia licencjackie w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Studia II stopnia to 2-letnie studia magisterskie w w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. 

 

SPECJALIZACJE: 

Na kierunku tym studenci będą mogli kształcić się w takich specjalizacjach jak:

 

 • Rekreacja i odnowa biologiczna (studia I stopnia)
 • Marketing i zarządzanie w turystyce  (studia I stopnia)
 • Gospodarka turystyczna  (studia II stopnia)
 • Menadżer zdrowego stylu życia  (studia II stopnia)

 

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:

- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych;

- gospodarstwach agroturystycznych;

- ośrodkach doradztwa rolniczego;

- administracji rządowej i samorządowej;

- organizacjach społecznych;

- fundacjach i stowarzyszeniach;

- szkolnictwie (po ukończeniu kursu pedagogicznego).
 

Studenci kierunku Turystyka i Rekreacja mogą pogłębiać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania poprzez:

- działalność w Studenckim Kole Naukowym Turystyczno-Krajoznawczym,

- uczestnictwo w europejskich programach edukacyjnych: LLP-ERASMUS, Leonardo da Vinci, Tempus,

- odbywając część studiów na innych polskich lub zagranicznych uczelniach w ramach wymian studenckich,

- działalność w Chórze oraz Zespole Pieśni i Tańca Jawor działających na Naszej Uczelni

 

KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!

 

Na kierunku turystyka i rekreacja studenci zdobywają wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych.  W programie studiów znajdują się również praktyki oraz praktikum sportowo-rekreacyjne.

 

PRZYKŁADY PRZEDMIOTÓW:

 

geografia turystyczna, historia kultury i sztuki, krajoznawstwo, ekonomika turystyki i rekreacji, metody i techniki obsługi ruchu turystycznego, agroturystyka, usługi hotelarskie, komunikacja społeczna i negocjacje, marketing w turystyce

 

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

 

Absolwent są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w:
- biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych
-  gospodarstwach agroturystycznych
-  ośrodkach doradztwa rolniczego
-  administracji rządowej i samorządowej
-  organizacjach społecznych itp.

 

STAWIAMY NA PRAKTYKĘ:

 

 • zajęcia terenowe i praktyczne
 • samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
 • praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe,                              
 • staże i praktyki zagraniczne
 • wymiana międzynarodowa oraz  krajowa
 • wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji
 • lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem  słownictwa   specjalistycznego
 • szereg kół naukowych i organizacji studenckich,  w których  można rozwijać swoje zainteresowania

 

 

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.

- z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

 

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:
język obcy nowożytny oraz biologia, chemia, geografia, wiedza  o społeczeństwie, historia.


Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

 

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Przedmiot
obowiązkowy:
1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający dyplom z kierunku turystyka i rekreacja, albo dyplom uzyskany na kierunkach pokrewnych pierwszego lub drugiego stopnia.

 


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45, 445 68 85, rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Agrobioinżynierii:

ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. 81 445 69 46, dziekanat.agbioinz@up.lublin.pl