BiH   Witamy na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki!
Menu

20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13
tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11Pszczelarstwo w agroekosystemach

« wstecz

Studia stacjonarne I stopnia

 

| ulotka PDF |

 

Unikatowy w skali kraju kierunek umożliwi zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działalności pszczelarskiej.

 

 

Student nauczy się: funkcjonalnej morfologii i anatomii pszczoły, fizjologii pszczoły, biologii rodzinny pszczelej, rozpoznawania gatunków pszczół występujących w różnych krajach świata, nowoczesnej gospodarki pasiecznej w różnych systemach i typach uli w ciągu całego sezonu pszczelarskiego, rozmnażania rodzin pszczelich i wychowu matek pszczelich, inseminacji matek pszczelich, budowy uli wykonanych z różnych materiałów, rozpoznawać i zapobiegać chorobom owadów pszczołowatych, rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom  wynikającym z intensywnej gospodarki pasiecznej, rozpoznawać rośliny pożytkowe i uprawiać rośliny nektaro- oraz pyłkodajne jako naturalne pastwiska wykorzystywane przez  pszczoły, racjonalnie stosować sztuczne pokarmy w żywieniu pszczół, biologii dzikich zapylaczy.


Absolwent pozna szerokie możliwości współczesnego wykorzystania pszczół oraz produktów pszczelich z uwzględnieniem apiterapii.  Uzupełnieniem tego będzie wiedza dotycząca ekologii pszczół w ekosystemach przyrodniczych.  


Zdobyta w czasie studiów szeroka wiedza, rolnicze kwalifikacje zawodowe i kompetencje pozwolą absolwentowi nie tylko prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim, lecz także znaleźć zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw i instytucji z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze.

 

Perspektywy zawodowe: Absolwent tego kierunku jako dobrze wykształcony młody pszczelarz posiadający kwalifikacje rolnicze będzie dysponował szerokim zakresem możliwości rozwoju zawodowego. Zdobyte umiejętności i kwalifikacje pozwolą mu prowadzić gospodarstwo pasieczne lub działalność gospodarczą związaną z sektorem pszczelarskim i rolnictwem. Ponadto będzie mógł podjąć pracę w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt pszczelarski, prowadzących skup, przetwórstwo i obrót produktami pszczelimi. Przed Absolwentem rysuje się także możliwość zatrudnienia w różnych podmiotach i instytucjach np.: nadzorujących pasieki ekologiczne, w laboratoriach wykonujących usługowe badanie pszczół.


Szeroka wiedza, kwalifikacje i kompetencje pozwolą absolwentowi także znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach i instytucjach z otoczenia rolnictwa, w tym także świadczyć usługi doradcze, np. w: ośrodkach hodowli zachowawczej i zarodowej, Powiatowych Inspektoratach Weterynaryjnych, Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony Roślin i Nasiennictwa, instytucjach samorządowych oraz we wszystkich instytucjach utrzymujących pszczoły na balkonach czy ogrodach jako „pocket pets”.


Absolwent będzie mógł kontynuować studia II stopnia na pokrewnych kierunkach.
 

Zdobycie wiedzy praktycznej umożliwią zajęcia terenowe w pasiece Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz wyjazdy do czołowych pasiek i przedsiębiorstw pszczelarskich w kraju. Rozwój zainteresowań naukowych umożliwiają studentowi prężnie działające koła naukowe, w tym Sekcja Pszczelarska. 

 

  

 

 

REKRUTACJA

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się drogą elektroniczną za pomocą systemu IRK. Osobiste konto rejestracyjne służy do złożenia aplikacji na wybrany kierunek (kierunki), a także jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji o wyniku postępowania rekrutacyjnego. 

 

O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.

Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:


- z tzw. nową maturą oparte jest na wynikach części pisemnej zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. 

 - z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości. JeżeLi kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.

- Laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od tematyki konkursu lub olimpiady uwzględnia się zasady preferencyjne.

  

Przedmioty maturalne uwzględniane w rekrutacji:  język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru: biologia, chemia, fizyka i astronomia, infromatyka, matematyka, geografia

 

Mnożniki stosowane w ocenie konkursowej:

  poziom
podstawowy
poziom
rozszerzony
Język obcy: 1.3 2.0
Jeden przedmiot
do wyboru:
2.0 4.0

 

   


 

KONTAKT W SPRAWIE REKRUTACJI:

 

Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich:

tel. 81 445 66 45 lub 445 68 85

rekrutacja@up.lublin.pl

 

Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

tel. 81 445 69 91, 445 65 81, 445 66 11

dziekanat.bhz@up.lublin.pl